Direct naar navigatie

Wijkvereniging Hoevenbuurt

Door: admin, Periode: 8000 v. Chr. - heden, Thema's: Dagelijks leven, Gezag en politiek, Verkeer en vervoer

1978 Busbaan rellen aan de Parijslaan. Niemand heeft ooit kunnen bevroeden dat de aanleg van de busbaan – waardoor de (toekomstige) Hoevenbuurt bewoners zich opgesloten zouden voelen – zou resulteren in de oprichting van een florerende wijkvereniging. Eensgezind keerde men zich tegen dit besluit van de Gemeenteraad, helaas zonder – direct – resultaat. Vele jaren later, toen de storm al lang geluwd was, is de busbaan tot tevredenheid van de Hoevenbuurtbewoners alsnog geopend.

Busbaan open! (Foto: Ton de Haan)

Wijkvereniging Hoevenbuurt

Het resultaat van het protest was dat er een band ontstond waaruit de wijkvereniging is ontstaan. Al heel snel werden er activiteiten georganiseerd en één van de eerste taken was: het bevorderen van spel- en groenvoorzieningen in de wijk waarin veel jonge gezinnen hun plekje hadden gevonden.

Onderdak

Mede dankzij het Gemeentebestuur kreeg de vereniging de beschikking over het Wijkcentrum “de Deel “ dat gehuurd werd van de directie van de Stadsgehoorzaal die er toen de scepter zwaaide. Dankzij dit onderdak konden de activiteiten al snel worden uitgebreid waardoor de wijkvereniging een steeds grotere en belangrijker plaats in de Hoevengemeenschap ging innemen. Aan alle mogelijke vrijetijdsbehoeften werd gewerkt en het is moeilijk iets te noemen wat niet georganiseerd werd.

Axelhoeve

Bewonerscommissies

Het bleef echter niet bij ontspanning alleen, al snel bleek behoefte aan een aantal mensen die zich voor alle leden bezig zou houden met Verkeer, Groen en Wonen. Tot op de dag van vandaag functioneren er, onder de vlag van de wijkvereniging, twee commissies die zich bezighouden met de “problemen” van de huurders van Waterweg Wonen  en van Samenwerking woningen die zich inzetten om eventuele conflicten op te lossen.

Onderdak exit

Na – bijna – 30 jaar tot ieders tevredenheid te hebben gefunctioneerd vond de burgemeester de heer Tj. Bruinsma het noodzakelijk daar een einde aan te maken. De Deel was inmiddels in Gemeentehanden overgegaan en de wijkvereniging had een eigen beheerder aangesteld die de huisvesting pro Deo wilde verzorgen. Het enige dat daar tegenover stond was dat hij, op dagen dat de wijkvereniging geen bijeenkomsten had, gerechtigd was de zaal te verhuren voor bruiloften en partijen. Daarmee  kon hij dan in zijn dagelijkse behoefte voorzien. Na jarenlang op die manier te hebben gewerkt kwam de – naar de mening van het bestuur onterechte - mededeling dat De Deel dermate veel overlast aan de omwonenden bezorgde dat de verkoop van sterk alcoholische dranken niet meer toegestaan was. Daarmee verviel uiteraard ook de inkomstenbron voor de beheerder die toen zijn functie neer moest leggen. Het bleek helaas onmogelijk deze veelomvattende taak door vrijwilligers  te laten vervullen dus bleef er voor de wijkvereniging niets anders over dan de huur op te zeggen.

We zullen doorgaan...

Rillandhoeve

Dankzij de welwillende en gewaardeerde medewerking van Woningstichting Waterweg Wonen kreeg men een alternatief aangeboden in de vorm van een winkel aan de Winkelhoeve nr.3 Het behoeft geen betoog dat daar een groot aantal geliefde activiteiten niet kon worden voortgezet die dus noodgedwongen moesten worden opgeheven. Het bestuur, onder de bezielende leiding van de eerste voorzitter (Jos Sloot) – dezer dagen derhalve 35 jaar in functie – ging niet bij de pakken neerzitten en zocht andere wegen om de bewoners van dienst te kunnen blijven.

Noodlot

Na een drietal jaren op de nieuwe situatie in te hebben kunnen spelen zag Waterweg Wonen zich genoodzaakt alle bedrijfspanden aan de Winkelhoeve van de hand te doen en zij vonden daarvoor een koper: n.l. de bekende supermarkt Lidl. Dit bleek niet alleen maar een geldbelegging voor Lidl, maar men kocht deze panden o.a. voor uitbreiding en, u begrijpt het al: de wijkvereniging werd daarvan de dupe.

Goede raad was duur

Zij moesten dus wederom verkassen en gelukkig was Lidl bereid de leegkomende bloemenzaak op nr. 6 aan  de wijkvereniging te verhuren. Voor de 2e keer in korte tijd moest er een beroep worden gedaan op een aantal vrijwilligers  die bereid waren om de te huren ruimte toonbaar te maken en een ieder die nr. 6 heeft bezocht zal moeten beamen dat zij daarin  bijzonder goed zijn ges

Vol goede moed

Ondanks de vele tegenslagen is het huidige bestuur nog steeds enthousiast en zal zij ook de vestiging op het nieuwe adres tot een succes weten te maken.
Wij wensen hen daarbij heel veel succes.

Bron
Deze tekst is aangeleverd door Jos Sloot.

Website Wijkvereniging Hoevenbuurt
Meer weten over Wijkvereniging Hoevenbuurt? Bezoek de website: www.hoevenbuurt.nl

De geschiedenis van uw vereniging
Uw verenigingsgeschiedenis ook op deze website? Dat kan! Lees hier meer.

Reacties