Direct naar navigatie

Korfbalvereniging Spirit

Door: Stadsarchief Vlaardingen, Periode: 1950 - heden, Thema's: Cultuur en vermaak

Vlaardingen, zomer 1947. De stad krabbelt langzaam op na de Tweede Wereldoorlog, en de Christelijke Jongelingen Vereniging “Liefde & Vrede”, kortweg CJV of L&V, organiseert wederom sportavonden op de zandvlakte naast de Sunlight-fabriek, “Sahara” genoemd. Eén van de sporten is korfbal, een dan nog redelijk nieuwe sport. De sport slaat aan, wellicht door het gemengde karakter – mannen en vrouwen spelen samen in 1 team – en een twaalftal L&V-leden wil meer.

Oprichting

Helemaal nieuw is de wens niet. Al in de jaren 20 wordt er gekorfbald door leden van L&V, en heeft er korte tijd een vereniging bestaan. Met de hulp van ‘ome’ Jaap de Keijzer, van Oranje Nassau, worden de statuten opgesteld en wordt de Christelijke Korfbal Club “SPIRIT” opgericht. Nog voor de club goed en wel van start gaat, ontstaat de eerste ‘rel’. Het persbericht over de oprichting wordt een paar dagen te vroeg geplaatst in “den Nieuwe Vlaardingsche  Courant”, nog voordat er toestemming is gevraagd aan het Federatiebestuur  van de CJV. De initiatiefnemers haasten zich dan ook om alsnog het Federatiebestuur te vragen de vereniging als onderafdeling van de CJV te accepteren. Een week later volgt de eerste ledenvergadering, en niet veel later is de officiële toetreding tot de CJV een feit.

De beginjaren

Begin 1948 wordt de vereniging ook aangemeld bij de Christelijke Korfbalbond (CKB) , en vanaf seizoen 1948/1949 wordt deelgenomen aan de competitie. Het zou echter nog 19 jaar duren voordat Spirit over een eigen plek kan beschikken. Er is er wel steeds een veld en kleedgelegenheid beschikbaar, maar het blijft behelpen.  Gelukkig gaat het sportief gezien wel voor de wind: de competitie 1954/1955 wordt gestart met 5 twaalftallen, waaronder 2 jeugdteams. En regelmatig wordt een kampioenschap behaald!

Verre reizen

Niet alleen de thuiswedstrijden vragen het nodige doorzettingsvermogen. Met maar 100 bij het CKB aangesloten verenigingen moeten er vaak verre reizen worden gemaakt. Meestal op de fiets, maar bij echt verre reizen worden bussen gehuurd – vertrek vanaf de Visbank - waarbij betalende supporters de kosten drukken. Groot was dan de teleurstelling als bleek dat de wedstrijd niet door kon gaan wegens een te slecht veld, of te weinig spelers bij de tegenpartij. Dat laatste kwam bij Spirit trouwens ook nogal eens voor: conferenties van de C.J.V.F. en C.J.M.V. gingen voor veel CJV-ers vóór.

 

Nieuw veld

Een eigen stek

Uiteindelijk zorgt de komst van de nieuwe korfbalvereniging “Vlaardingen” in 1962 voor een doorbraak in de zoektocht naar een eigen stek. Deze nieuwkomer kreeg direct de beschikking over een eigen terrein, en dat was voor het bestuur aanleiding om de reeds jaren eerder geuitte wens voor een eigen terrein, nogmaals formeel bij het college van B&W onder de aandacht te brengen. Toch duurt het nog tot 1966 alvorens Spirit neer kan strijken aan de Geert Grootelaan, in de dan nog volop in aanbouw zijnde Westwijk. Er verrijst een houten kantine, en Spirit heeft eindelijk een thuis. Medio jaren 70 voldoet de houten kantine niet meer, en worden plannen gemaakt voor een nieuwe, stenen kantine met aangebouwde kleedkamers. Met steun van de gemeente, maar vooral ook heel veel zelfwerkzaamheid, lukt het om gebouw neer te zetten. Met enige vertraging wordt de kantine in 1979 geopend. De naam “De Terp” die het gebouw krijgt, verwijst naar heuvel waarop het staat. Als gevolg van de vele woningbouw is de directe omgeving dusdanig verzakt dat het veld zo’n 2 meter lager ligt dan de kantine.

De Terp

Scheidsrechtersvereniging en trimmen

Het vergaat Spirit goed aan de Geert Grootelaan. In 1989 wordt de Vlaardingse Scheidsrechtersvereniging (VSV) als medebewoner verwelkomt. Hoewel het in eerste instantie voor beide verenigingen wennen is, verloopt de samenwerking prima. Doordat de kosten van het clubgebouw worden gedeeld, is het voor beide verenigingen financieel haalbaar. Er komt ook een nieuwe sport: trimmen. Bijzonder geschikt voor ouders en niet-meer-spelende leden, en die maken er dan ook graag gebruik van.

Woningbouw

Begin jaren negentig wordt het veld bestempeld als ‘geschikt voor woningbouw’, en Spirit krijgt te horen dat zij moet verhuizen naar de Broekpolder of de Marathonweg. Beide locaties zijn geen optie, gezien de vele jeugdleden die in de directe omgeving van het veld wonen. Er wordt een werkgroep “Spirit moet blijven”opgericht, en naast formeel overleg wordt er ook aktie gevoerd. Raadsleden krijgen een bakje met een stukje gras, en een briefje “Hier heeft u een stukje van ons veld. Mogen wij de rest houden?”. Spirit moet blijven

De aktie wordt sympathiek ontvangen, en Spirit en de gemeente komen tot een compromis: een deel van het veld wordt voorzien van een kunstgrasmat, en op de rest komen huizen. In 1998 wordt het nieuwe veld in gebruik genomen, waarmee Spirit de eerste (korfbal)vereniging in de wijde omgeving is met een kunstgrasveld. Om extra inkomsten te genereren krijgt de vereniging een tennisinstallatie cadeau, en al snel worden de eerste ballen geslagen. Vanwege de diversiteit aan sporten (korfbal, tennis en trimmen) wordt het terrein informeel omgedoopt tot Sportpark Spirit.

60 jaar Spirit

Overblijfgroep

Nieuw is ook de overblijfgroep van de Prins Willem Alexanderschool, die zo’n 50 meter verderop is gevestigd. Tot aan de oplevering van het nieuwe Kindcentrum PWA, in 2011, verblijven er elke schooldag (behalve woensdag) een aantal kinderen in de kantine.

ckc Spirit

De 21e eeuw

In de eerste jaren van de 21e eeuw gaat het minder goed met Spirit. Weliswaar komen er elk jaar weer nieuwe jeugdleden bij, maar verder dan een D-team (12-15 jaar) komt het niet. Bij de senioren vallen door blessures en verhuizingen spelers weg, maar gelukkig komen er af en toe leden van andere verenigingen naar Spirit. Het lukt dan ook om steeds met 3 seniorenteams aan de competitie mee te doen. Begin 2008 zijn de verwachtingen somber: het is moeilijk de teams compleet te krijgen, de hoofdtrainer is gestopt en de begroting negatief, o.a. doordat de subsidie voor de 2 I&D-medewerkers, die begin 2000 bij Spirit in dienst zijn gekomen, steeds minder wordt. In een bijzondere ledenvergadering wordt afgesproken er nog 1 jaar voor te gaan. Jolanda van der Velde, die – na 35 jaar in het eerste team – als speelster is gestopt, biedt zich aan als trainer. De sombere sfeer slaat om in een positieve en Spirit maakt zich klaar voor de toekomst.

ckc Spirit

Stichting Kinderopvang Vlaardingen

In 2008 meldt de Stichting Kinderopvang Vlaardingen (SKV) zich met het verzoek een Sport-BSO te beginnen op Sportpark Spirit. Er wordt uitvoerig over nagedacht, en na contact met de gemeente en v.v. Zwaluwen, waar al een sport-BSO is gevestigd, stelt het bestuur de leden voor met SKV in zee te gaan. De leden reageren positief, maar de buren tekenen formeel bezwaar aan. Zij vinden dat het gebruik al aan het maximum zit, en vrezen geluidsoverlast van de BSO. De gemeente ziet echter geen reden voor het bezwaar en wijst het bezwaarschrift af. Er kunnen echter goede afspraken worden gemaakt, en de buren laten hun bezwaar vallen. De bedoeling is de BSO in november 2009 te starten, maar er komt iets tussen.

Renovatie

Bij een kleine renovatie van de kantine wordt asbest ontdekt. Er zit niets anders op dan het volledige interieur – op de bar na – te slopen en nieuw te bouwen. Een onverwachte meevaller voor Spirit en de VSV, die al jaren de wens – maar niet het geld - hebben de kantine te moderniseren. De typische jaren 70-stijl maakt plaats voor een moderne uitstraling.  Spirit start 2010 met een schitterende kantine, en niet veel later gaat ook de BSO van start. Kort na de renovatie van de kantine volgen de plannen voor het kunstgras. De gemeente wil het 12 jaar oude veld vervangen, en ook hier krijgt Spirit ruim zeggenschap in de plannen. Er komt behalve een nieuw veld ook een nieuw hekwerk om het veld. Eind augustus wordt het veld feestelijk geopend, onder toeziend oog van vele aanwezigen.

Afscheid en nieuw welkom

In 2011 worden de kinderopvangtoeslagen drastisch verminderd. De belangstelling voor de Sport-BSO neemt verder af, en blijkt voor SKV niet meer rendabel. Al na 2 jaar sluit de Sport-BSO, en als ook de overblijfgroep van de Prins Willem Alexanderschool voorgoed afscheid neemt, wordt het stil op Sportpark Spirit. De te missen inkomsten worden gedeeltelijk gecompenseerd met nieuwe sponsors en deelname aan Jantje Beton. In 2013 meldt zich een nieuwe BSO: Bambinoos, maar de vreugde van extra inkomsten wordt overschaduwd door de aankondiging van de gemeente dat de huren fors verhoogd zullen worden.

Geen wedstrijdteam?

Doordat een aantal seniorleden zijn gestopt, is een derde seniorenteam niet meer haalbaar. Bij de jeugd komen er echter alleen maar leden bij. In de ledenvergadering in november wordt voorgesteld om m.i.v. seizoen 2014/2015 het wedstrijdkorfbal te laten varen, en met twee recreatieve seniorenteams verder te gaan.  De beslissing wordt uitgesteld tot een extra ledenvergadering begin 2014.

De toekomst

In januari 2014  vindt de ledenvergadering plaats. Het bestuur heeft contact gehad met 2 andere clubs uit de Westwijk: Oranje Nassau en handbalvereniging HWC. Geen van de verenigingen ziet een langdurige toekomst voor zichzelf als de aangekondigde huurverhogingen door gaan, en de besturen besluiten de leden toestemming te vragen om een onderzoek naar een fusie in te stellen. Tegelijk met de ledenvergadering bij Spirit vindt er ook een extra ledenvergadering plaats bij Oranje Nassau en HWC. Unaniem wordt bij alle drie besloten dat het onderzoek gestart moet worden. De bedoeling is dat er één nieuwe vereniging komt, die zowel korfbal, tennis, trimmen als handbal aanbiedt. Het streven is seizoen 2015/2016 als nieuwe vereniging te starten. 68 jaar na de oprichting, en 49 jaar na de intrek op Sportpark Spirit, wordt het boek c.k.c. Spirit dan definitief gesloten.

Bron
De tekst is aangeleverd door Arjan Romers. De gebeurtenissen tot 2002 zijn afkomstig uit het Jubileumboek “55 jaar ckc Spirit” (2002), geschreven door Frans van der Krans.

Website c.k.c. Spirit
Meer weten over c.k.c. Spirit? Bezoek de website: www.ckcspirit.nl

De geschiedenis van uw vereniging
Uw verenigingsgeschiedenis ook op deze website? Dat kan! Lees hier meer.

Reacties