Direct naar navigatie

 1. Verbeelding van de intrede van de Rederijkerskamer d'Akerboom uit Vlaardingen bij het landjuweel in Haarlem, 1606

  Verbeelding van de intrede van de Rederijkerskamer d'Akerboom uit Vlaardingen bij het landjuweel in Haarlem, 1606 (1607)

  Gravure voorstellende de 'Verbeelding van de intrede van de Rederijkerskamer d'Akerboom uit Vlaardingen bij het landjuweel in Haarlem, 1606' door onbekende maker. Het landjuweel in Haarlem werd gehouden van 22 oktober tot 31 oktober 1606. De gravure is opgenomen in het boek ''De const-thoonende juweel bij de loflycke stadt Haerlem ten versoecke van "Trou moet blycken" in 't licht gebracht, Zwolle, 1607".

 2. Vlaerdinge

  Vlaerdinge (1665)

  Gravure getiteld 'Vlaerdinge', voorstellende 'Panorama van Vlaardingen vanaf de Nieuwe Maas', door Joost van Geel, datering 1665. Links het stadhuis en de Grote Kerk op de Markt, in het midden de ingang van de Oude Haven, rechts de buitenplaats van de ambachtsheren aan de Hoflaan en de korenmolen aan de Kortedijk. Deze prent is (met uitgebreide beschrijving) opgenomen in Het Groot Vlaardings Prentenboek op pagina 50.

 3. Gezicht op Vlaardingen vanaf de Nieuwe Maas

  Gezicht op Vlaardingen vanaf de Nieuwe Maas (1673)

  Gewassen pentekening, voorstellende 'Gezicht op Vlaardingen vanaf de Nieuwe Maas' door Joshua de Grave, datering 1673.

 4. Kaart van de Maas van Rotterdam tot in zee met aanwassen, visserijen en platen

  Kaart van de Maas van Rotterdam tot in zee met aanwassen, visserijen en platen (1500 - ca. 1600)

  Fotoreproductie van een ingekleurde handschriftkaart, datering ca. 16e eeuw. Afgebeeld is de loop van de rivier (Nieuwe) Maas vanaf Schiedam, langs Vlaardingen, de Middelplaete (nu Rozenburg), het Scheur en het Brielse Gat. Aan de zuidkant is de loop van de Brielse Maas afgebeeld van Spijkenisse langs Brielle naar de Noordzee.

 5. 'Caerte van 't Zuijder Quartier van de Souteveense polder' (onderste deel)

  'Caerte van 't Zuijder Quartier van de Souteveense polder' (onderste deel) (1631)

  Kadastrale kaart, fotoreproductie van ingekleurde handschriftkaart, door M. van Nispen, gedateerd 23 juli 1631. Dit is het onderste deel van de kaart, het bovendeel is afgebeeld op KVL0270. Afgebeeld is het Zouteveense Meer met omliggende percelen in de Zouteveense Polder. De percelen zijn genummerd, de nummerlijst met persoonsnamen en afmetingen van het betreffende perceel staan aan weerszijde van de kaart afgebeeld. In het kader staat de tekst: 'Caerte van ’t Zuijder Quartier van de Souteveense polder, gemaeckt volgens de verdeelinge van de landen van’t selve quartier, gemeten bij mijn hier onderges(chreeven) lantmeter in den jare cviC en sestien (1616) en competerent deselve landen en sijn groot bevonden als op wedersijts van dese caerte get(eijckent) staet ende opges(chreeven) is. De landen gemeten ten halven de heijnslooten en ten halven wateringen, ter wijtte toe van twee roeden, die wijder sijn, is maar een roede gemeten. Den Oostveensenwegh, ten wedersijde half en half gemeten, de kade tot op ’t midden van de cruijn toe, en belangende de landen aen de Meer gelegen, sijn gemeten tot de liesen ofte sooverre ’t lant gebruijckelijck was. Actum desen xx111 (23) julij anno xviCxxxi (1631). Was geteeckent J.P. Dou. Naer gedane collatie bevonden met het princepael van desen te accorderen, ten oirkunde get(eijckent). M. van Nispen, geswooren lantmeter. 1631 i.p.d.'.

 6. 'Souteveen'

  'Souteveen' (1637)

  Fotoreproductie van een ingekleurde handschriftkaart, landmeetkundige kaart, gedateerd 14 oktober 1637, schaalverdeling in Delflandse roeden. Afgebeeld is de verdeling van de percelen grond in de Zouteveense Polder. De kaart is door Joan van Beest gemaakt in opdracht van de Gasthuismeesteren van Schiedam. Deze hadden weilanden in Zouteveen, welke verpacht waren aan Pieter Pauwelszoon. De reden van vervaardiging van de kaart was het vastleggen van eigendomsrechten van de Gasthuismeesteren van Schiedam enerzijds en Pieter Pauwelszoon anderzijds. Middenonder is een kompasroos afgebeeld, de verklarende tekst van de kaartmaker staat met een schaalverdeling zijn aan de rechterkant afgebeeld.

 7. 'Opmeting van land in de Buitenweide in het Ambagt van Vlaardingen'

  'Opmeting van land in de Buitenweide in het Ambagt van Vlaardingen' (1671)

  Landmeetkundige kaart, ingekleurde handschriftkaart, schaal 14.7 cm = 50 Delflandse roeden, datering 1671. Kaart 78 uit de Historische Atlas van Vlaardingen. De getoonde kaart laat de percelen land zien die Reijnier Pauw erfde van zijn moeder Anna van Ruijtenburg, de dochter van de Vlaardingse ambachtsheer Pieter Gerritz van Ruijtenburg. De landen lagen in de Grote Buitenweide, ten zuiden van de Schiedamseweg. Vergelijk kaart 84 van de Historische Atlas van Vlaardingen.

 8. Plattegrond van Schieland, Delfland en de Zuid-Hollandse eilanden

  Plattegrond van Schieland, Delfland en de Zuid-Hollandse eilanden (1629)

  Gravure, plattegrond van Schieland, Delfland en de Zuid-Hollandse eilanden, gedateerd 1629. Letterlijke titel (linksonder) 'Novissima, Delflandiae et circumiacentrum ut Voornae, Overflackeae, Islamondae Aliarumque Tabula'. Op de achterkant staat een tekst over "De Tweede Caerte van Hollandt".

 9. 'Caerte ende metinge .... van zekere distantye van de lenckten van hondert roe ronts omme de de buyten canten van de molens staende in deselve polders'

  'Caerte ende metinge .... van zekere distantye van de lenckten van hondert roe ronts omme de de buyten canten van de molens staende in deselve polders' (1699)

  Reproductie van een handschriftkaart, landmeetkundige kaart m.b.t. het planten van bomen rondom de molens 'binnemolen' en 'buijtemole', schaalverdeling 68 mm = 100 roeden, datering 1699. Afgebeeld zijn de Binnenmolen en Buitenmolen gelegen op de grens van de Aalkeet Binnenpolder en de Aalkeet Buitenpolder met de omliggende percelen land. In ieder perceel land is de naam van de eigenaar geschreven. Verder zijn 3 panden westelijk van de 'buijtemole' benoemd: A,B, en C. Linksonder de verklarende tekst en schaalverdeling, daarboven een kompasroos. De legenda staat rechtsonder. Beide molens zorgden voor het overslaan van overtolig water en waren daarmee van groot belang voor de boeren. Het mag dan ook niet bevreemden dat juist de ingelanden zich kennelijk zorgen maakten over de hoogte van bomen binnen een straal van 50 en 100 roeden, die de windvang van de molens zouden kunnen belemmeren. In de percelen en bij de boerderijen staat vermeld wie de eigenaren zijn en in combinatie met de kaart, was het voor een ieder duidelijk of zijn land binnen het windrecht van de molens viel. Kaart 78 uit de Historische Atlas van Vlaardingen.

 10. 'Caerte van de cours van de Maese'

  'Caerte van de cours van de Maese' (1600 - ca. 1650)

  Reproductie van een ingekleurde handschriftkaart, waterstaatkundige kaart, schaalverdeling 25 mm = 200 roeden, datering ca. 1600. Afgebeeld is de loop van de rivier (Nieuwe) Maas vanaf Schiedam, langs Vlaardingen tot aan de Ruigeplaat ('Ruijge Plaet', het huidige Rozenburg) en het Scheur ('Scheurken'). Rechtsonder staat de verklarende tekst, schaalverdeling staat in het midden, linksdaarvan een kompasroos. Kaart 21 uit de Historische Atlas van Vlaardingen. De kaart is waarschijnlijk gemaakt ten behoeve van een inventarisatie van de buitendijkse landen en de relatie hiervan met de uitwatering van het heemraadschap. Als gevolg van de aanslibbing van zand en klei veranderde namelijk de stroming in de rivier en ontstond het gevaar van zandbankvorming voor de uitwateringlocaties. De onbekend gebleven kaartmaker kreeg kundig advies en aanwijzingen van de sluiswachter van de Vijfsluizen, Jan Claessen. Van deze kaart bestaat een tweede exemplaar (met minieme verschillen).