Direct naar navigatie

 1. Diverse scherven

  Diverse scherven (1500 - 1699)

  Deze scherven, waaronder Pingsdorf en Maaslands wit aardewerk, zijn in 1970 gevonden aan de Zomerstraat. Ze komen uit een verspoelde context.

 2. Scherf met radstempel

  Scherf met radstempel (1500 - 1699)

  Deze scherf met versiering door middel van een radstempel is gevonden in 1970 aan de Zomerstraat. De scherf komt uit een verspoelde context samen met scherven Pingsdorf en Maaslands wit aardewerk.

 3. Vlaardingen-Schiedam, oer-vete of gezonde rivaliteit?

  Vlaardingen-Schiedam, oer-vete of gezonde rivaliteit? (1500 - heden)

  Historische gebeurtenissen hebben vaak nog eeuwenlang grote gevolgen. De Slag op het Merelveld (Kosovo, voormalig Servië) op 28 juni 1389 werkte nog volop door in de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en bij de recente Balkanoorlog (1998/1999). En de herdenking van de Slag aan de Boyne (Drogheda, Ierland) op 12 juli 1690 is jaarlijks nog steeds een heet hangijzer tussen protestanten en rooms-katholieken in Noord-Ierland.

 4. Kaart van de Maas van Rotterdam tot in zee met aanwassen, visserijen en platen

  Kaart van de Maas van Rotterdam tot in zee met aanwassen, visserijen en platen (1500 - ca. 1600)

  Fotoreproductie van een ingekleurde handschriftkaart, datering ca. 16e eeuw. Afgebeeld is de loop van de rivier (Nieuwe) Maas vanaf Schiedam, langs Vlaardingen, de Middelplaete (nu Rozenburg), het Scheur en het Brielse Gat. Aan de zuidkant is de loop van de Brielse Maas afgebeeld van Spijkenisse langs Brielle naar de Noordzee.

 5. 'Vlaerdiner Brouck'

  'Vlaerdiner Brouck' (1572)

  Fotoreproductie van een ingekleurde handschriftkaart, landmeetkundige kaart, gedateerd 1572. Deze kaart is één van de 5 Vlaardingse kaarten in het kaartboek van landbezit van het Schiedamse Gasthuis. Afgebeeld zijn de percelen grasland in de Broekpolder, rondom een boerderij, die tezamen met het land gepacht werd door Willem Ziersz. De in het noorden (hier onderaan) gelegen Molensloot, is bij nr 7 te zien, echter zonder de hier afgebeelde boerderijen en perceelsgrenzen. Zie ook de kaarten 5,6,7 en 9 uit de Historische Atlas van Vlaardingen.

 6. 'Vlaerding'

  'Vlaerding' (1572)

  Fotoreproductie van een ingekleurde handschriftkaart, landmeetkundige kaart, gedateerd 1572. Deze kaart is één van de 5 Vlaardingse kaarten in het kaartboek van landbezit van het Schiedamse Gasthuis. Het Gasthuis te Schiedam, een semi-geestelijke instelling die vooral ouden van dagen onderdak bood, had het landbezit in dit kaartboek vast laten leggen. De landerijen werden verpacht aan plaatselijke boeren en zorgden voor een vast inkomen voor het Gasthuis. De linkerkaart toont landbezit in de Holiërhoeksepolder, aan de Holijweg, dat aan ene Lenaert Maertenszn werd verpacht. Bij één van de afgebeelde boerderijen valt een torentje op. Het betreft hier de donjon of 'mottekasteeltje' met de naam Joffer Aechtenwoning, waarvan in de jaren zestig het fundament en de gracht is opgegraven. De donkere delen zijn grasland en de lichte delen zijn akkergrond. Op de rechterkaart is afgebeeld het zogenaamde 'Bachusweer' of 'Bakhuisweer' in de Holiërhoeksepolder ten oosten van de Holijweg, tussen de duidelijk weergegeven donjon van Holij en de boerderijterp van Clattenburg, thans bekend als het 'Landje van Chardon'. Naast grasland (donker) en een akkerperceel (licht) is een bomgaard afgebeeld. Pachter van de landerijen is Vincent Vranckensz, die aanwijzingen gaf aan de kaartmaker. Zie ook de kaarten 5,6,7,8 en 9 uit de Historische Atlas van Vlaardingen.

 7. Geschil over ophoging van de Maasdijk

  Geschil over ophoging van de Maasdijk (1590)

  Reproductie van een ingekleurde handschriftkaart. In 1589 en 1590 bestond een groot geschil tussen de Ambachtsbewaarders van de Westsluizen en de Hoogheemraden over de noodzaak van het ophogen van de Maasdijk. De eerstgenoemden waren hier sterk op tegen, aangezien dit grote problemen zou opleveren voor de infrastructuur in met name Vlaardingen, waar ook ca. 50 huizen afgebroken zouden moeten worden en bovendien zou het project veel geld kosten. De noodzaak voor de verhoging werd ook betwist, waarvoor de kaart als illustratie diende. Op de kaart was namelijk te zien dat de buitenlanden dermate breed waren en goed gekaad dat deze de zwaarste klappen bij een stormvloed wel zouden opvangen. Omdat de kaart gericht was op de waterhuishouding zal de kaartmaker minder aandacht hebben besteed aan de topografie van de stad. Grosso modo klopt de lay-out van de stad, maar voor detailgegegevens is deze minder bruikbaar. Het middenschip van de kerk blijkt, na de brand van 1574, weer bedekt, terwijl de toren nog een spits moet ontberen.

 8. Vlaardingen met sluizen, een boerderij en de middeleeuwse kruiskerk

  Vlaardingen met sluizen, een boerderij en de middeleeuwse kruiskerk (1576)

  Reproductie van een ingekleurde handschriftkaart ( een 17e eeuwse copie naar het origineel uit 1576). De kaart waarvan een detail is afgebeeld, vertoont de monding van de Maas met de aangrenzende landen, waterlopen, steden en dorpen. De weinig gedetailleerde kaart laat Vlaardingen in abstracte vorm zien met de lintbebouwing langs de dijk, de sluizen, de Vlaardingse Vaart, een boerderij in de Buitenweide (Oostwijk) en de middeleeuwse kruiskerk.

 9. Landbezit van het Weeshuis te Delft, einde van de Groeneweg

  Landbezit van het Weeshuis te Delft, einde van de Groeneweg (1576)

  Reproductie van een ingekleurde handschriftkaart voorstellende het landbezit van het Weeshuis van Delft bij Vlaardingen, getekend in 1576 door kaartmaker Jan Jansz Potter. Deze kaart maakt onderdeel uit van een serie van 4 kaarten van het landbezit in Vlaardingen in het kaartboek van het Weeshuis van Delft. De twee blokken weiland liggen aan het doodlopende einde van de Groeneweg in de Aalkeet Buitenpolder, waarvan het eigendom met anderen werd gedeeld. In de loop van de 17e eeuw zouden de percelen stuk voor stuk verkocht worden en uiteindelijk in handen komen van de familie D'Overschie. Veel percelen grond hadden namen, die tot ver in onze eeuw zijn blijven voortleven. Zo heette het afgebeelde perceel B de 'Henxt-camp' (hengstkamp). De sloot door de percelen C en D werd in 1633, met goedvinden van de weeshuisregenten, gedempt.

 10. Landbezit van het Weeshuis te Delft in de Babberspolder bij Vlaardingen

  Landbezit van het Weeshuis te Delft in de Babberspolder bij Vlaardingen (1576)

  Reproductie van een ingekleurde handschriftkaart voorstellende het landbezit van het Weeshuis van Delft in de Babberspolder bij Vlaardingen, getekend in 1576 door kaartmaker Jan Jansz Potter. Deze kaart maakt onderdeel uit van een serie van 4 kaarten van het landbezit in Vlaardingen in het kaartboek van het Weeshuis van Delft en toont het landbezit in de 'Babelspolder' (=Babberspolder). Het betreft twee verspreid van elkaar gelegen percelen akkerland, waarvan er één, blijkens het bijschrift, onlangs tot weiland getransformeerd ('nu weijlant'). De ovale vorm rechtsonder is het oude spuiwater, dat in 1552 was gedempt. De kaart meldt dat het vervolgens een bestemming heeft gekregen als boomgaard. Het laatst stond dit perceel bekend als de Put, waar nu de flat Molenzicht staat. De restloop van de middeleeuwse kreek 'de Vlaerding' is rechtsonder afgebeeld.