Deze pagina is gegenereerd op 15 januari 2020 met Ruurd erfgoedsoftware.

Stadsarchief Vlaardingen

Archievenoverzicht per systematische rubriek


Het Stadsarchief Vlaardingen omvat in totaal 910 archieven en 105 collecties. Hiervan zijn er 600 geïnventariseerd, waarvan 514 compleet raadpleegbaar op Internet op het niveau van de inventaris; van de overige geïnventariseerde archieven zijn de inventarissen aanwezig in de studiezaal.
 

 
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 

  Systematische rubriek Informatie

 
1.01 Algemeen plaatselijk bestuur periode
archieven
collecties
1276 tot 9999
147
2
 
1.02 Plaatselijke instellingen met een specifieke taak periode
archieven
collecties
1538 tot 2019
142
2
 
1.03 Organen van intergemeentelijke samenwerking periode
archieven
1555 tot 1987
13
 
1.04 Organen van stadsheerl., geannex. ambachten en gemeent. periode
archieven
1275 tot 1941
14
 
1.07 Organen van de centrale overheid periode
archieven
1614 tot 2001
9
 
2.01 Instellingen van economische aard periode
archieven
collecties
1650 tot 2010
96
2
 
2.02 Instellingen van sociale zorg periode
archieven
collecties
1600 tot 2001
61
1
 
2.03 Vak- en standsorganisaties en - fondsen periode
archieven
collecties
1668 tot 2005
46
1
 
2.04 Instellingen op het gebied van de volksgezondheid periode
archieven
collecties
1896 tot 2003
26
1
 
2.05 Instellingen op het gebied van onderw., wet. en cult. periode
archieven
collecties
1805 tot 2015
136
3
 
2.06 Instellingen op het gebied van sport, recr. en even. periode
archieven
1859 tot 2016
64
 
2.07 Instellingen op politieke en ideële grondslag periode
archieven
1888 tot 2013
37
 
2.08 Geloofsgemeenschap. en andere instel. van godsdienst periode
archieven
1603 tot 2015
30
 
2.09 Families periode
archieven
1559 tot 1993
12
 
2.10 Personen periode
archieven
collecties
1607 tot 2010
22
4
 
3.02 Genealogische collecties periode
archieven
collecties
1705 tot 2017
3
2
 
3.03 Kranten periode
collecties
1804 tot 2011
2
 
3.04 Beeldmateriaal periode
archieven
collecties
1830 tot 2019
6
23
 
3.05 Nadere toegangen periode
tot
 
3.06 Video- en geluidsbanden periode
archieven
collecties
1920 tot 2001
1
3
 
3.07 Documentaire collecties periode
archieven
collecties
1350 tot 2018
10
40
 
3.08 Bibliotheek periode
archieven
collecties
1617 tot 2004
1
1
 
3.09 Overige verzamelingen periode
archieven
1889 tot 2007
7  1.01 Algemeen plaatselijk bestuur

Toegang   Archief/Collectie

0886 Adviescommissie Algemene Bijstandswet
0814 Adviescommissie stedebouwkundig werk
0813 Adviescommissie Woningbouw
0183 Afdeling kabinet van de gemeentesecretarie van burgemeester W. Hansen
0293 Algemene zuiveringscommissie Vlaardingen
0001 Ambachtsbestuur Babberspolder
1027 Burgemeester van Maassluis
0204 Burgemeesteren van Vlaardingen Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811
0329 Centrale Commissie Georganiseerd Overleg (GO)
0869 Centrale Commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken
0312 Centrale- en dienstcommissies van ambtenaren en werklieden voor overleg inzake de arbeids- en dienstvoorwaarden voor het personeel in dienst van de gemeente Vlaardingen
0306 Charterverzameling
0651 Collectie archivalia de heer M. Bot (1912-2008)
0248 Collectie Mr. J. Heusdens met betrekking tot de N.V. Vlaardingse Exploitatie-Maatschappij van fabrieksgebouwen
0767 Collectie schoolagenda's
0640 Collectie vakantiegidsen
0202 College van de wet (schout, burgemeesteren en schepenen) van Vlaardingen Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811
0822 Comité Stadsverfraaiing- en stadsverzorging
0894 Commissie ad hoc culturele behoeften
0800 Commissie Agglomeratieaangelegenheden
0799 Commissie Bestuursaangelegenheden burgemeester
0871 Commissie Betaald Voetbal
0787 Commissie Dienst- en werkkleding
0788 Commissie Functioneel Leeftijdsontslag
0801 Commissie inzake ontwikkeling in het Nieuwe Waterweggebied
0842 Commissie Jeugdraad
0895 Commissie Jeugdvoorstellingen
0858 Commissie Openbare Werken
0327 Commissie Openbare Werken
0823 Commissie Stadsherstel, Stadsverfraaiing en Stadsverzorging
0785 Commissie tot onderzoek van automatisering en organisatie
1019 Commissie tot voorbereiding van plannen voor de aanleg van een nieuwe haven
0896 Commissie uitwerking aanbevelingen cultureel rapport
0314 Commissie van advies bij het opleggen van straffen aan politiefunctionarissen
0425 Commissie van advies voor de Werkloosheidsverzekering
0756 Commissie van bezwaarschriften (Algemene kamer)
0238 Commissie van onderzoek inzake leveringen door raadsleden aan de gemeente
0239 Commissie van onderzoek naar vermeende onjuistheden bij de verkoop van beer
0885 Commissie van onderzoek van de ontwerprekening en verantwoording
1016 Commissie van oppertoezicht voor de spijsuitdeling te Maassluis
0808 Commissie verontreinigde grond
0852 Commissie voor Algemene Zaken (soms met toevoegingen: Bestuurlijke Zaken, Veiligheid en Communicatie)
0324 Commissie voor bezittingen, grondbedrijf en woningbedrijf
0893 Commissie voor Culturele Zaken
1018 Commissie voor de Bewaarschool (Maassluis)
0884 Commissie voor de Centrale Antenne Inrichting Vlaardingen
0811 Commissie voor de energie- en waterleidingbedrijven
0230 Commissie voor de financiën (art. 60/197 gemeentewet)
0235 Commissie voor de licht- en waterbedrijven(art. 60/197 gemeentewet)
0901 Commissie voor de Rivierzone
0242 Commissie voor de strafverordeningen
0854 Commissie voor Economische Aangelegenheden (soms met toevoegingen: en Grondbedrijf, en Bedrijven)
0831 Commissie voor Etnische Minderheden
0853 Commissie voor Financiën (soms met toevoegingen: en Bedrijven, Personeelszaken, Economische Zaken (Aangelegenheden), Grondzaken en Voorlichting
0228 Commissie voor gemeentewerken en bezittingen en voor de gemeentereiniging, later stadsontwikkeling (art. 60/197 gemeentewet)
0890 Commissie voor het flatgebouw
1021 Commissie voor het Grondbedrijf en voor Fabricage en Bouwtoezicht (Maassluis)
0247 Commissie voor het slachthuis
0851 Commissie voor inspraakbegeleiding en voorlichting
0841 Commissie voor jeugdzaken
0863 Commissie voor Maatschappelijke Dienstverlening
0870 Commissie voor onderwijs (met toevoegingen: en vorming, volwasseneducatie en cultuur)
0865 Commissie voor personeelsaangelegenheden (met toevoegingen: en sociale werkvoorziening en organisatie
0504 Commissie voor personeelsaangelegenheden(art. 60/197 gemeentewet)
0802 Commissie voor regio-aangelegenheden
0806 Commissie voor sociaal-cultureel werk, volwasseneducatie, emancipatie en cultuur
0899 Commissie voor Sociaal-economische zaken
0860 Commissie voor Sociale Aangelegenheden (met toevoegingen: en Bejaardenzorg en Sociale Werkvoorziening)
0898 Commissie voor Sociale en Maatschappelijke aangelegenheden
0864 Commissie voor Sociale Zaken en Welzijn
0843 Commissie voor sport en recreatie
0855 Commissie voor Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting (soms samen, soms apart, ook commissie voor Stadsvernieuwing, soms met toevoegingen: en Milieu, Voorlichting en Inspraak
0859 Commissie voor Verkeer en Vervoer (met toevoegingen: en Economische Zaken en Groen)
0866 Commissie voor volksgezondheid (met toevoegingen: en milieu en sport en recreatie)
0900 Commissie voor Welzijn en Personeelszaken
0862 Commissie voor Welzijnsaangelegenheden
0882 Commissie Zeer Jeugdigen
0827 Commissie/ambtelijke werkgroep buitenlandse werknemers
0212 Committee van algemeen welzijn Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811
0213 Committee van finantiën Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811
0815 Coördinatiecommissie stedebouw
0769 Dienst Milieu (is geïntegreerd in het archief van de afdeling Stadswerk, 0726)
0726 Dienst Stadswerk
0759 Dienst Welzijn
0757 Facilitaire Dienst
0791 Gemeenschappelijke schoolraad voor het Openbaar Onderwijs
0910 Gemeentebestuur (directiemodel)
0629 Gemeentebestuur 1963-1992 (secretariearchief)
1001 Gemeentebestuur Maassluis 1813 - 1923
1063 Gemeentebestuur van Maassluis 1924-1980 (1888-1995)
0798 Gemeentelijke commissie Civiele Verdediging
0861 Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningscommissie
0881 Gestructureerd overleg bijzondere scholen
0879 Gestructureerd Overleg Onderwijs (bijzondere scholen voor diverse vormen van onderwijs)
0751 Griffie
0781 Ideeënbuscommissie
0267 Jeugdgemeenteraad
0413 Kamer tot de zaken van de visscherij Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811
0215 Kamer van dagelijksche Politie en Fabricage Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811
0216 Kamer van Finantiën Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811
0867 Kamer van rechtspositionele zaken van de commissie voor de bezwaar- en beroepsschriften
0868 Kamer voor sociale zekerheidszakenzaken van de commissie voor bezwaar- en (beroeps)schriften
1020 Maasdijkcommissie (Maassluis)
0217 Maire en municipale raad Archief Stad Vlaardingen, 1811-1813
0897 Marktcommissie
0211 Municipaliteit Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811
0207 Ontvanger van de verpondingen Archief Stad Vlaardingen 1482-1811
1000 Oud Archief der gemeente Maassluis
0792 Ouderraad voor het Openbaar Kleuteronderwijs
0793 Ouderraad voor het Openbaar Lager Onderwijs
0877 Overleggroep Anderstaligen
0784 Overlegorgaan Automatisering
0782 Personeelsfonds
1017 Plaatselijke Schoolcommissie (Maassluis)
0819 Projectgroep stadsvernieuwing Centrum
0818 Projectgroep stadsvernieuwing Vettenoordsepolder
0214 Raad Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811
1011 Retroacta van de Burgerlijke Stand van Maassluis
0292 Scheidsgerecht voor gemeentewerklieden en gemeenteambtenaren
0203 Schout en burgemeesteren van Vlaardingen Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811
0205 Secretaris van Vlaardingen Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811
0783 Sociaal Voorzieningsfonds (SVF)
0305 Stadsbestuur, later Gemeentebestuur Vlaardingen (1813-1962)
0812 Stichting Jeugd- en Jongerenwerk
0753 Stichting Vlaardingse Jeugdgemeenschap (Comissie van samenwerking en overleg der Vlaardingse Jeugdorganisaties)
0826 Studiecommissie Algemene Begraafplaats
0786 Stuur- en werkgroep Informatie en Automatisering(splan)
0810 Stuurgroep energiebesparing
0837 Stuurgroep huisvesting alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens
0857 Stuurgroep Ruimtelijke Ontwikkeling
0807 Stuurgroep voor de milieuhygiëne
0856 Stuurgroep voor Stadsvernieuwing
0845 Stuurgroep werkgelegenheidsprojecten
0816 Stuurgroep wijkverbetering
0206 Thesauriers Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811
0836 Volkhuisvestingsplatform
0201 Vroedschap Vlaardingen Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811
0208 Weeskamer Vlaardingen Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811
0820 Werk- en stuurgroep Stadshart
0821 Werkgroep Babberspolder
0846 Werkgroep Coördinatie Sociaal-Cultureel Werk/Coördinatiecommissie Sociaal-Cultureel Werk
0804 Werkgroep en stuurgroep Mentaliteitsombuiging
0889 Werkgroep herstructurering bejaardenwerk
0817 Werkgroep Oostwijk
0887 Werkgroep sociaal-culturele activiteiten voor werkelozen
0844 Werkgroep werkgelegenheidsprojecten
0797 Werkgroep zakenwijk Holy
0803 Wethoudersoverleg onderwijs Maassluis/Vlaardingen/Schiedam
0233 Zeevischhal en Commissie voor de Zeevischhal

  Archiefblok Informatie

0001
Ambachtsbestuur Babberspolder

Archiefvormer(s):
- Ambacht Babberspolder

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1720-1844
0,36 m
19

0183
Afdeling kabinet van de gemeentesecretarie van burgemeester W. Hansen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1942) 1943-
0,36 m
38

0201
Vroedschap Vlaardingen Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1482-1795
1,10 m
33

0202
College van de wet (schout, burgemeesteren en schepenen) van Vlaardingen Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1522-1795
1,45 m
24

0203
Schout en burgemeesteren van Vlaardingen Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1555-1795
0,85 m
13

0204
Burgemeesteren van Vlaardingen Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1582-1795
1,00 m
33

0205
Secretaris van Vlaardingen Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1775-1795, 1
0,15 m
17

0206
Thesauriers Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1573-1795
1,80 m
19

0207
Ontvanger van de verpondingen Archief Stad Vlaardingen 1482-1811

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1642-1794
9,70 m
149

0208
Weeskamer Vlaardingen Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1532-1846
2,20 m
30

0211
Municipaliteit Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1795-1803 (1
0,90 m
31

0212
Committee van algemeen welzijn Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1795-1803
0,10 m
3

0213
Committee van finantiën Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1795-1803 (1
1,00 m
39

0214
Raad Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1803-1811
0,60 m
21

0215
Kamer van dagelijksche Politie en Fabricage Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1803-1811
0,15 m
6

0216
Kamer van Finantiën Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1803-1811
0,70 m
24

0217
Maire en municipale raad Archief Stad Vlaardingen, 1811-1813

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1811-1813 (1
2,20 m
39

0228
Commissie voor gemeentewerken en bezittingen en voor de gemeentereiniging, later stadsontwikkeling (art. 60/197 gemeentewet)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1874-1941, 1
0,48 m
9

0230
Commissie voor de financiën (art. 60/197 gemeentewet)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1900-1959
0,48 m
24

0233
Zeevischhal en Commissie voor de Zeevischhal

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1908-1931 (1
3,00 m
42

0235
Commissie voor de licht- en waterbedrijven(art. 60/197 gemeentewet)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1911-1941
0,60 m
49

0238
Commissie van onderzoek inzake leveringen door raadsleden aan de gemeente

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1917-1917
0,03 m
3

0239
Commissie van onderzoek naar vermeende onjuistheden bij de verkoop van beer

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1917-1918
0,03 m
3

0242
Commissie voor de strafverordeningen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1918-1971
0,30 m
1

0247
Commissie voor het slachthuis

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1928-1929
0,03 m
4

0248
Collectie Mr. J. Heusdens met betrekking tot de N.V. Vlaardingse Exploitatie-Maatschappij van fabrieksgebouwen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1951-1954
0,12 m
8

0267
Jeugdgemeenteraad

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1954-1980
0,24 m
22

0292
Scheidsgerecht voor gemeentewerklieden en gemeenteambtenaren

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1919-1952
0,12 m
4

0293
Algemene zuiveringscommissie Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1940) 1945-
0,24 m
24

0305
Stadsbestuur, later Gemeentebestuur Vlaardingen (1813-1962)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1811) 1813-
311,50 m
5653

0306
Charterverzameling

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1276-1811
24,00 m
517

0312
Centrale- en dienstcommissies van ambtenaren en werklieden voor overleg inzake de arbeids- en dienstvoorwaarden voor het personeel in dienst van de gemeente Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
ca 1930-1950
0,48 m
 
Samenvatting:
Voor overleg met ambtenaren en werklieden waren de centrale commissies en dienstcommissies. Voor ambtenaren waren er dienstcommissies voor de secretarie en welzijn. Voor de werklieden waren er dienstcommissies voor het reinigingsbedrijf en andere bedrijven.

0314
Commissie van advies bij het opleggen van straffen aan politiefunctionarissen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1932-1942
0,12 m
 
Samenvatting:

0324
Commissie voor bezittingen, grondbedrijf en woningbedrijf

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1930-1962
0,36 m
14

0327
Commissie Openbare Werken
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1951-1967
0,24 m
 
Samenvatting:
NB
Zie ook inventaris- en collectiereeksnummer 0858.

0329
Centrale Commissie Georganiseerd Overleg (GO)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1958-1964
0,24 m
9

0413
Kamer tot de zaken van de visscherij Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1806-1822
0,03 m
1

0425
Commissie van advies voor de Werkloosheidsverzekering

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1921-1930
0,02 m
1

0504
Commissie voor personeelsaangelegenheden(art. 60/197 gemeentewet)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1935-1949
0,12 m
12

0629
Gemeentebestuur 1963-1992 (secretariearchief)
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1963 - 1992
148,00 m
 
Samenvatting:
NB
Dit archief is in bewerking. Van de oorspronkleijke inventarissen en aanwinsten/aanvullingen zijn lijsten.

0640
Collectie vakantiegidsen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1963 - 1969
0,12 m

0651
Collectie archivalia de heer M. Bot (1912-2008)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1940 - 1983
0,36 m
 
Samenvatting:
De heer M(aarten) Bot (1912-2008) was ambtenaar van 1929 tot 1971. Zijn ambtelijke loopbaan eindigde hij als hoofd van een technische afdeling. De nagelaten archivalia hebben betrekking op zijn werkzaamheden voor de gemeente. Aankomsttitel 2009. In 2010 ontving het Stadsarchief een aanvulling.

0726
Dienst Stadswerk
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1993 - 2006
115,00 m
 
Samenvatting:
NB
Dit recente archief is overgedragen aan het Stadsarchief en geïnventariseerd. De inventaris is raadpleegbaar in de studiezaal van het Stadsarchief. Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en eventuele openbaarheidsbeperkingen, zijn de beschrijvingen van de archiefbestanddelen (nog) niet beschikbaar op internet.

0751
Griffie
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
2002 - 2015
 
Samenvatting:
NB
Dit recente archief is overgedragen aan het Stadsarchief en geïnventariseerd. De inventaris is raadpleegbaar in de studiezaal van het Stadsarchief. Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en eventuele openbaarheidsbeperkingen, zijn de beschrijvingen van de archiefbestanddelen (nog) niet beschikbaar op internet.

0753
Stichting Vlaardingse Jeugdgemeenschap (Comissie van samenwerking en overleg der Vlaardingse Jeugdorganisaties)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1951 - 1965
0,12 m

0756
Commissie van bezwaarschriften (Algemene kamer)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
2011 - 2016
0,12 m

0757
Facilitaire Dienst
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1993 - 2006
 
Samenvatting:
NB
Dit recente archief is overgedragen aan het Stadsarchief en geïnventariseerd. De inventaris is raadpleegbaar in de studiezaal van het Stadsarchief. Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en eventuele openbaarheidsbeperkingen, zijn de beschrijvingen van de archiefbestanddelen (nog) niet beschikbaar op internet.

0759
Dienst Welzijn
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1993 - 2006
 
Samenvatting:
NB
Dit recente archief is overgedragen aan het Stadsarchief en geïnventariseerd. De inventaris is raadpleegbaar in de studiezaal van het Stadsarchief. Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en eventuele openbaarheidsbeperkingen, zijn de beschrijvingen van de archiefbestanddelen (nog) niet beschikbaar op internet.

0767
Collectie schoolagenda's
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1974/1975-19
0,12 m
 
Samenvatting:
NB
De collectie schoolagenda's is afkomstig van de heer Arjen Molenaar. Het geeft een tijdsbeeld van de jaren '80 van de vorige eeuw.

0769
Dienst Milieu (is geïntegreerd in het archief van de afdeling Stadswerk, 0726)
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1993 - 1996

0781
Ideeënbuscommissie
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1958 - 1975

0782
Personeelsfonds
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1967 - 1972
0,06 m

0783
Sociaal Voorzieningsfonds (SVF)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1990 - 2011
0,06 m

0784
Overlegorgaan Automatisering
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1976, 1986

0785
Commissie tot onderzoek van automatisering en organisatie
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1968 - 1969
2,00 m

0786
Stuur- en werkgroep Informatie en Automatisering(splan)
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1976 - 1996
0,06 m

0787
Commissie Dienst- en werkkleding

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1956 - 1990
0,12 m
4

0788
Commissie Functioneel Leeftijdsontslag
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1969 - 1972
0,02 m

0791
Gemeenschappelijke schoolraad voor het Openbaar Onderwijs
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1978 - 1984

0792
Ouderraad voor het Openbaar Kleuteronderwijs

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1970 - 1980
0,02 m
1

0793
Ouderraad voor het Openbaar Lager Onderwijs
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1967 - 1980
0,06 m

0797
Werkgroep zakenwijk Holy
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1963 - 1969

0798
Gemeentelijke commissie Civiele Verdediging
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1965 - 1971

0799
Commissie Bestuursaangelegenheden burgemeester
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1969 - 1975
0,03 m

0800
Commissie Agglomeratieaangelegenheden
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1969 - 1978
0,03 m

0801
Commissie inzake ontwikkeling in het Nieuwe Waterweggebied
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1959 - 1969
0,03 m

0802
Commissie voor regio-aangelegenheden
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1994 - 1998

0803
Wethoudersoverleg onderwijs Maassluis/Vlaardingen/Schiedam
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1970 - 1984

0804
Werkgroep en stuurgroep Mentaliteitsombuiging
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1973 - 1975

0806
Commissie voor sociaal-cultureel werk, volwasseneducatie, emancipatie en cultuur
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1984 - 1990

0807
Stuurgroep voor de milieuhygiëne
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1972 - 1981

0808
Commissie verontreinigde grond
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1989

0810
Stuurgroep energiebesparing
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1979 - 1982

0811
Commissie voor de energie- en waterleidingbedrijven
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1963 - 1971

0812
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1970 - 1975

0813
Adviescommissie Woningbouw
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1969 - 1976

0814
Adviescommissie stedebouwkundig werk
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1964 - 1965

0815
Coördinatiecommissie stedebouw
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1964 - 1984

0816
Stuurgroep wijkverbetering
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1972 - 1975

0817
Werkgroep Oostwijk
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1972 - 1974

0818
Projectgroep stadsvernieuwing Vettenoordsepolder
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1984 - 1991

0819
Projectgroep stadsvernieuwing Centrum
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1984 - 1990

0820
Werk- en stuurgroep Stadshart
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1989 - 1990

0821
Werkgroep Babberspolder
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1989 - 1991

0822
Comité Stadsverfraaiing- en stadsverzorging
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1972 - 1977

0823
Commissie Stadsherstel, Stadsverfraaiing en Stadsverzorging
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1976 - 1982

0826
Studiecommissie Algemene Begraafplaats
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1964 - 1972

0827
Commissie/ambtelijke werkgroep buitenlandse werknemers
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1971 - 1977

0831
Commissie voor Etnische Minderheden
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1991 - 1995

0836
Volkhuisvestingsplatform
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1988 - 1995

0837
Stuurgroep huisvesting alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1976 - 1984

0841
Commissie voor jeugdzaken
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1962 - 1972

0842
Commissie Jeugdraad
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1968 - 1969

0843
Commissie voor sport en recreatie
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1982 - 1992
0,06 m
 
Samenvatting:
NB
In de periode juni 1986-maart 1987 heette deze commissie:
commissie voor volksgezondheid, sport en recreatie.

0844
Werkgroep werkgelegenheidsprojecten
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1981 - 1982

0845
Stuurgroep werkgelegenheidsprojecten
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1983 - 1986

0846
Werkgroep Coördinatie Sociaal-Cultureel Werk/Coördinatiecommissie Sociaal-Cultureel Werk
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1969 - 1971

0851
Commissie voor inspraakbegeleiding en voorlichting
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1978 - 1982

0852
Commissie voor Algemene Zaken (soms met toevoegingen: Bestuurlijke Zaken, Veiligheid en Communicatie)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1970 - 2002

0853
Commissie voor Financiën (soms met toevoegingen: en Bedrijven, Personeelszaken, Economische Zaken (Aangelegenheden), Grondzaken en Voorlichting
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1965 - 2002
0,96 m

0854
Commissie voor Economische Aangelegenheden (soms met toevoegingen: en Grondbedrijf, en Bedrijven)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1963 - 1992
0,48 m
 
Samenvatting:
NB
Zie ook inventaris- en collectiereeks 0422.

0855
Commissie voor Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting (soms samen, soms apart, ook commissie voor Stadsvernieuwing, soms met toevoegingen: en Milieu, Voorlichting en Inspraak
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1962 - 1998
0,84 m

0856
Stuurgroep voor Stadsvernieuwing
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1981 - 1987

0857
Stuurgroep Ruimtelijke Ontwikkeling
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1984 - 1993

0858
Commissie Openbare Werken
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1953 - 1964
0,12 m
 
Samenvatting:
NB
Dit archief moet nog geïntegreerd worden met inventaris- en collectiereeks nummer 0327.

0859
Commissie voor Verkeer en Vervoer (met toevoegingen: en Economische Zaken en Groen)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1964 - 1998
0,48 m

0860
Commissie voor Sociale Aangelegenheden (met toevoegingen: en Bejaardenzorg en Sociale Werkvoorziening)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1965 - 1978
0,24 m

0861
Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningscommissie
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1962 - 1992
0,12 m

0862
Commissie voor Welzijnsaangelegenheden
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1974 - 1978
0,12 m

0863
Commissie voor Maatschappelijke Dienstverlening
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1978 - 1991
0,12 m

0864
Commissie voor Sociale Zaken en Welzijn
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1992 - 1998
0,12 m

0865
Commissie voor personeelsaangelegenheden (met toevoegingen: en sociale werkvoorziening en organisatie
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1966 - 1998
0,36 m

0866
Commissie voor volksgezondheid (met toevoegingen: en milieu en sport en recreatie)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1954 - 1998
0,48 m

0867
Kamer van rechtspositionele zaken van de commissie voor de bezwaar- en beroepsschriften
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1998 - 2016
0,96 m
 
Samenvatting:
Zie ook: St. 13 - I - 7.

0868
Kamer voor sociale zekerheidszakenzaken van de commissie voor bezwaar- en (beroeps)schriften
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1998 - 2016
0,12 m
 
Samenvatting:
Zie ook St. 13 - I - 7.

0869
Centrale Commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1963 - 2002
0,24 m

0870
Commissie voor onderwijs (met toevoegingen: en vorming, volwasseneducatie en cultuur)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1967 - 1998
0,36 m

0871
Commissie Betaald Voetbal
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1971 - 1973

0877
Overleggroep Anderstaligen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1981 - 1983

0879
Gestructureerd Overleg Onderwijs (bijzondere scholen voor diverse vormen van onderwijs)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1980 - 1990

0881
Gestructureerd overleg bijzondere scholen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1975 - 1990

0882
Commissie Zeer Jeugdigen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
z.j.

0884
Commissie voor de Centrale Antenne Inrichting Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1977 - 2002

0885
Commissie van onderzoek van de ontwerprekening en verantwoording
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1995 - 2002
0,12 m

0886
Adviescommissie Algemene Bijstandswet
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1965 - 1973

0887
Werkgroep sociaal-culturele activiteiten voor werkelozen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1968 - 1980

0889
Werkgroep herstructurering bejaardenwerk
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1975 - 1977

0890
Commissie voor het flatgebouw
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1962 - 1970

0893
Commissie voor Culturele Zaken
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1956 - 1970
0,05 m

0894
Commissie ad hoc culturele behoeften
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1964 - 1966
0,02 m

0895
Commissie Jeugdvoorstellingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1963 - 1971
0,02 m

0896
Commissie uitwerking aanbevelingen cultureel rapport
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1967 - 1968
0,02 m

0897
Marktcommissie
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1970 - 1979
0,02 m

0898
Commissie voor Sociale en Maatschappelijke aangelegenheden
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
2003 - 2005
0,05 m

0899
Commissie voor Sociaal-economische zaken
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1898 - 2002
0,05 m

0900
Commissie voor Welzijn en Personeelszaken
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1998 - 2002
0,03 m

0901
Commissie voor de Rivierzone
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
2002
0,01 m

0910
Gemeentebestuur (directiemodel)
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
2007 - 2020
 
Samenvatting:
NB
Dit is het archief van het Gemeentebestuur over de periode 2007-juli 2013. De gemeentelijke organisatie was georganiseerd met hulp van het directiemodel. Dit recente archief is overgedragen aan het Stadsarchief en geïnventariseerd. De inventaris is raadpleegbaar in de studiezaal van het Stadsarchief. Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en eventuele openbaarheidsbeperkingen, zijn de beschrijvingen van de archiefbestanddelen (nog) niet beschikbaar op internet.

1000
Oud Archief der gemeente Maassluis
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1602-1813
32,00 m

1001
Gemeentebestuur Maassluis 1813 - 1923

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1813-1923
64,72 m
2121

1011
Retroacta van de Burgerlijke Stand van Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1609-1849
2,20 m
41

1016
Commissie van oppertoezicht voor de spijsuitdeling te Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1814-1884
0,36 m
8

1017
Plaatselijke Schoolcommissie (Maassluis)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1806-1872
0,05 m
2

1018
Commissie voor de Bewaarschool (Maassluis)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1858-1871
0,05 m
7

1019
Commissie tot voorbereiding van plannen voor de aanleg van een nieuwe haven

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1902-1914
0,01 m
2

1020
Maasdijkcommissie (Maassluis)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1916-1923
1,32 m
16

1021
Commissie voor het Grondbedrijf en voor Fabricage en Bouwtoezicht (Maassluis)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1918-1922
0,01 m
3

1027
Burgemeester van Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1861-1944
0,24 m
5

1063
Gemeentebestuur van Maassluis 1924-1980 (1888-1995)
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1924 - 1980
44,28 m
 
Samenvatting:
NB
Zie ook het archief van de gemeente Maassluis 1813 - 1923, inventarisreeksnummer 1001. Een aantal stukken valt onder die periode.  1.02 Plaatselijke instellingen met een specifieke taak

Toegang   Archief/Collectie

1029 (Tijdelijk Gemeentelijk) Werklozenfonds (Maassluis)
0387 Administrateur van het Handelsgebouw
0830 Advies- en overlegorgaan Etnische Minderheden
0795 Adviesraad Onderwijsbegeleidingsdienst Vlaardingen
0832 Anti-discriminatie Platform
0335 Arbeidsbeurs en Werkloosheidsverzekering
0337 Armeninrichting
0338 Armenraad, later de Sociale Raad
0219 Baljuw, schout en schepenen van Vlaardingen (Oud Rechterlijk Archief)
0750 Beneluxtunnel N.V. (Burgemeester Heusdens was president-commissaris)
0035 Bioscoopcommissie, vanaf 1929 Commissie van toezicht op de bioscopen
0270 Brandweer Vlaardingen
0833 Breed Vlaardings Vrouwenoverleg (BVV)
1032 Burgemeester-Strandvonder te Maassluis
0178 Burgerlijk Armbestuur
1024 Burgerlijk Armbestuur (Maassluis)
0880 BV Parkeergarage Vlaardingen
0402 Centrale Personeelsdienst Gemeente Vlaardingen
0027 Cholera- en typhuscommissie
0026 Choleracommissie 1859
0340 Choleracommissie 1866
0755 Cliëntenraad Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Sociale zekerheid
0576 Collectie documentatie van het Oudheidkundig Bodemonderzoek van een Neolithische nederzetting te Vlaardingen uitgevoerd door het Instituut voor Prae- en Protohistorie te Amsteredam
0033 College van brandmeesters
0227 College van zetters voor de directe belastingen
1030 Comite tot het onderzoeken der mogelijkheid van de oprichting en exploitatie van een particulier ziekenhuis te Maassluis
1022 Commandant der Schutterij (Maassluis)
0059 Commissarissen van de negotiatie (tolheffing) ter bestrating van de Maasdijk tussen Schiedam en Vlaardingen
0333 Commissie inzake de ontwikkeling in het Nieuwe Waterweggebied
0805 Commissie Onderzoek Vlaardingse Samenleving (COVS)
1067 Commissie Schoolvoorstellingen
0237 Commissie tot credietverlening aan de kleine middenstand
0025 Commissie tot de zaken van de Aziatische braakloop (cholera morbus)
0151 Commissie tot herziening van het leerplan der openbare scholen te Vlaardingen
0249 Commissie tot onderzoek naar de mogelijkheid van instelling van een schoolartsendienst
1068 Commissie tot steunverlening aan werkloze arbeiders
1064 Commissie tot wering van het schoolverzuim
0122 Commissie tot wering van schoolverzuim
0241 Commissie tot werkverschaffing
1069 Commissie van advies inzake arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering
0874 Commissie van advies inzake gemeentelijke studiebeurzen
0164 Commissie van advies inzake het openbaar onderwijs te Vlaardingen
1070 Commissie van advies inzake het verlenen van onderstand aan on- en minvermogenden personen
0004 Commissie van advies voor de Centrale Keuken
0236 Commissie van advies voor de levensmiddelenvoorziening
0135 Commissie van advies voor de uitbreiding van het stadhuis
0229 Commissie van beheer van de gasfabriek
0047 Commissie van bijstand(steunverlening)
1023 Commissie van onderzoek bedoeld bij artikel 14 van de wet op de Schutterijen (Maassluis)
0245 Commissie van onderzoek naar de mogelijkheid het Handelsgebouw een nieuwe bestemming te geven (raadscommissie ad hoc)
0244 Commissie van onderzoek naar vermeende onjuistheden bij de aanbesteding van de tweede keersluis
1086 Commissie van onderzoek voor de noodwet ouderdomsvoorziening
0320 Commissie van toezicht op het correspondentschap der Arbeidsbemiddeling, later Commissie van toezicht op de Gemeentelijke Arbeidsbeurs
1065 Commissie van toezicht op het lager onderwijs
0231 Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs
0246 Commissie van toezicht op het Nijverheids onderwijs
1066 Commissie van toezicht op het nijverheidsonderwijs
0332 Commissie van voorbereiding schooljeugduitwisseling Almelo - Vlaardingen
0331 Commissie voor de bedrijven(art. 60/197 gemeentewet)
0765 Commissie voor de Beeldende Kunst
1072 Commissie voor de centrale keuken
0872 Commissie voor de Gemeentebibliotheek
0039 Commissie voor de soepkokerij
0850 Commissie voor Democratische Planning (Vlaardings Centrum voor Welzijnsplanning)
0422 Commissie voor economische zaken, later voor economische aangelegenheden
1071 Commissie voor Georganiseerd Overleg
0339 Commissie voor het Handelsgebouw
0330 Commissie voor het onderwijs(art. 60/197 gemeentewet)
0420 Commissie voor het zwembad
0176 Commissie voor onderwijsaangelegenheden
0341 Commissie voor organisatie van het cultureel werk voor werklozen
0426 Commissie voor steunverlening aan crisiswerklozen
0334 Commissie ziekenhuisbouw, voortgezet als Gemeentelijke ziekenhuisbouwcommissie, later Bouwcommissie
0794 Contactcentrum Openbaar Onderwijs Vlaardingen (COOV)
0828 Contactgroep Migranten Vlaardingen
0240 Demobilisatiecomité 1918-1919,
0105 Demobilisatiecomité 1948-1952
0222 Dienst, later het bedrijf Gemeentewerken
1093 Directeur van het distributiebedrijf
1033 Distributiekring Maassluis
0037 Federatie van vrijwillige burgerwachten 'Westland'
0722 Fotocollectie Vlaardingse loggers
1002 Gecommitteerden van de Visscherij te Maassluis, later de Vereniging voor de belangen der Zeevisserij
0660 Gemachtigde van de Voedselvoorziening (Voedselcommissaris)
0284 Gemeente Lyceum Vlaardingen
1046 Gemeentearchief Maassluis
1096 Gemeentearchitect/directeur van Gemeentewerken
0403 Gemeentelijk Automatiseringscentrum
0421 Gemeentelijk Sportbureau
0300 Gemeentelijk Woningbedrijf Vlaardingen (vanaf 1-1-1994 Stichting Woningbedrijf Vlaardingen) en Medezeggenschapcommissie van het Gemeentelijk Woningbedrijf Vlaardingen, 1959-1978
0185 Gemeentelijke dienst voor maatschappelijk hulpbetoon, vanaf 1943 Gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken
0641 Gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken, vanaf 1956 Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zorg, vanaf 1965 Gemeentelijke Sociale Dienst (0358)
0375 Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst(GG&GD), vanaf 1982 GGD Nieuwe Waterweg-Noord
0261 Gemeentelijke Licht- en Waterleidingbedrijven (gas, water en electriciteit), vanaf 1950 de Gemeentelijke Energie- en Waterleidingbedrijven (GEWB)
0266 Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst en het Marktwezen (GROM)
0358 Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD)
0427 Gemeentelijke Sportcommissie
0287 Gemeentelijke Volks kredietbank
0108 Gemeentepolitie
1094 Gemeentepolitie Maassluis
0252 Gezondheidscommissie
1026 Gezondheidscommissie (Maassluis)
0277 Grondbedrijf
0321 Havendienst
0326 Huisvestingscommissie
0032 Huurcommissie
1031 Huurcommissie te Maassluis
0459 Inspraakwerkgroep Verkeerscirculatieplan Holy
0315 Kolpabad
0210 Krijgsraad Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811
0003 Levensmiddelendistributiebedrijf
1073 Luchtbeschermingsdienst
0253 Luchtbeschermingsdienst
0014 N.V. Zaal Harmonie
0838 Plaatselijk Actie Comité 'Opgeruimd staat netjes'
0080 Plaatselijk comité voor het vaderlandsch historisch volksfeest
0873 Plaatselijk Schoolmelkcomité
1074 Plaatselijke Commissie 'Steun Wettig Gezag''
0250 Plaatselijke schoolcommissie
1013 Rechterlijke archieven van Maassluis
0258 Retroacta van de Burgerlijke stand van Vlaardingen Gedeeltelijk: Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811
0878 Schoolleidersoverleg
0251 Schutterij
0282 Stadsarchief Vlaardingen
0177 Stadsarmbestuur
0888 Stichting Samenwerking voor Bijzondere Noden
0288 Stichting Stadsgehoorzaal
0829 Stichting Vrienden van Moravska Trebova
0336 Strandvonder
0269 Toeleveringsbedrijf Vlaardingen (TBV)
0121 Verdeelcommissie voor verse vis
1034 Vereniging 'de Maassluissche Burgerwacht'
0036 Vereniging 'De Vlaardingsche Burgerwacht'
0328 Verkeerscommissie
0824 Vestigingscommissie huisartsen Vlaardingen
0234 Vlaardingsch Werklozenfonds
0034 Vlaardingsche Vereeniging 'De Eendracht' tot vrijwillige oefening in de wapenhandel
0796 Vlaardingse commissie Zeemanswelvaren
0429 Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie (VRSR)
0439 Vlaardingse Vrijwillige Brandweerliedenvereniging Door Oefening Vaardig (DOV)
0834 Vrouwen Emancipatie Adviescommissie (VEAC)
1025 Waterschout, later de ambtenaar van aanmonstering te Maassluis
1015 Weeskamer van Maassluis
0445 Woningkaarten

  Archiefblok Informatie

0003
Levensmiddelendistributiebedrijf

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1915-1921
0,48 m
16

0004
Commissie van advies voor de Centrale Keuken

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1917-1920
0,24 m
11

0014
N.V. Zaal Harmonie

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1817-1959
0,72 m
42

0025
Commissie tot de zaken van de Aziatische braakloop (cholera morbus)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1832-1834
0,12 m
6

0026
Choleracommissie 1859
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1859-1859
0,03 m
 
Samenvatting:

0027
Cholera- en typhuscommissie

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1867-1868
0,03 m
2

0032
Huurcommissie

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1917-1924, 1
0,36 m
11

0033
College van brandmeesters

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1797-1963
0,36 m
22

0034
Vlaardingsche Vereeniging 'De Eendracht' tot vrijwillige oefening in de wapenhandel

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1870-1894
0,12 m
21

0035
Bioscoopcommissie, vanaf 1929 Commissie van toezicht op de bioscopen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1915-1941
0,04 m
2

0036
Vereniging 'De Vlaardingsche Burgerwacht'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1919-1940
1,00 m
173

0037
Federatie van vrijwillige burgerwachten 'Westland'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1919-1940
0,48 m
81

0039
Commissie voor de soepkokerij

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1804-1818, 1
0,04 m
9

0047
Commissie van bijstand(steunverlening)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1914-1920
0,72 m
10

0059
Commissarissen van de negotiatie (tolheffing) ter bestrating van de Maasdijk tussen Schiedam en Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1808-1884
0,24 m
13

0080
Plaatselijk comité voor het vaderlandsch historisch volksfeest

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1919-1919
0,04 m
4

0105
Demobilisatiecomité 1948-1952

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1948-1952
0,24 m
2

0108
Gemeentepolitie

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1825-1993
60,60 m
1653

0121
Verdeelcommissie voor verse vis

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1946-1949
0,36 m
11

0122
Commissie tot wering van schoolverzuim

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1901-1968
0,60 m
23

0135
Commissie van advies voor de uitbreiding van het stadhuis

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1939-1946
0,12 m
6

0151
Commissie tot herziening van het leerplan der openbare scholen te Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1960-1968
0,01 m
11

0164
Commissie van advies inzake het openbaar onderwijs te Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1951-1972
0,24 m
10

0176
Commissie voor onderwijsaangelegenheden

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1927-1946
0,02 m
15

0177
Stadsarmbestuur

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1812-1855
0,60 m
66

0178
Burgerlijk Armbestuur

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1855-1932
1,56 m
97

0185
Gemeentelijke dienst voor maatschappelijk hulpbetoon, vanaf 1943 Gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1929) 1933-
4,50 m
156

0210
Krijgsraad Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1748-1813
0,20 m
4

0219
Baljuw, schout en schepenen van Vlaardingen (Oud Rechterlijk Archief)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1538-1811
13,60 m
189

0222
Dienst, later het bedrijf Gemeentewerken

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1860)1896-1
65,04 m
619

0227
College van zetters voor de directe belastingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1814-1927
0,24 m
13

0229
Commissie van beheer van de gasfabriek

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1895-1912
0,24 m
6

0231
Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1902-1940, 1
0,36 m
9

0234
Vlaardingsch Werklozenfonds

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1909-1918
0,48 m
9

0236
Commissie van advies voor de levensmiddelenvoorziening

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1915-1916
0,03 m
5

0237
Commissie tot credietverlening aan de kleine middenstand

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1916-1919
0,03 m
2

0240
Demobilisatiecomité 1918-1919,

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1918-1919
0,04 m
3

0241
Commissie tot werkverschaffing

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1918-1919
0,04 m
7

0244
Commissie van onderzoek naar vermeende onjuistheden bij de aanbesteding van de tweede keersluis

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1920-1920
0,03 m
3

0245
Commissie van onderzoek naar de mogelijkheid het Handelsgebouw een nieuwe bestemming te geven (raadscommissie ad hoc)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1924-1925
0,03 m
2

0246
Commissie van toezicht op het Nijverheids onderwijs

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1924-1934
0,03 m
3

0249
Commissie tot onderzoek naar de mogelijkheid van instelling van een schoolartsendienst

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1937-1938
0,10 m
3

0250
Plaatselijke schoolcommissie

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1815-1936
1,12 m
52

0251
Schutterij

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1814-1908
1,72 m
52

0252
Gezondheidscommissie

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1902-1934
1,36 m
56

0253
Luchtbeschermingsdienst

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1934-1945
1,60 m
67

0258
Retroacta van de Burgerlijke stand van Vlaardingen Gedeeltelijk: Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1600-1811
1,02 m
37

0261
Gemeentelijke Licht- en Waterleidingbedrijven (gas, water en electriciteit), vanaf 1950 de Gemeentelijke Energie- en Waterleidingbedrijven (GEWB)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1895) 1901
13,20 m
76

0266
Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst en het Marktwezen (GROM)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1887) 1905-
6,00 m
136

0269
Toeleveringsbedrijf Vlaardingen (TBV)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1970-1994
2,52 m
107

0270
Brandweer Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1957) 1964-
1,00 m
43

0277
Grondbedrijf

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1930-2003
2,44 m
88

0282
Stadsarchief Vlaardingen
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):
- Stadsarchief Vlaardingen

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
(1890) 1895-
19,70 m
 
Samenvatting:
Geschiedenis van de archiefvorming en het archiefbeheer:
1. De archiefzorg in Vlaardingen
In de vorige eeuw was het gemeentesecretaris Reinardus Kikkert, die met woord en daad getuigde van het belang van een goede archiefzorg. Na het overlijden van zijn ambtsvoorganger was het zijn eerste taak in de archiefchaos van het gemeentebestuur orde te scheppen door middel van een inventarisatie. Kikkerts opgewekte humeur en grote werkkracht zullen veel hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de eerste Vlaardingse archiefinventaris. Uit de inleiding van dit boekwerk weten wij, dat zijn ambtsvoorganger Johan Andreas Boeglos zich niet veel had aangetrokken van de chaotische toestand waarin de archivalia zich bevonden. Een groot deel der stukken lag 'verspreid in schier alle de locale ruimten van het raadhuis' en bovendien bevond zich een grote hoeveelheid in het sterfhuis, die weldra 'door de erven werden uitgeleverd en weder op het raadhuis gebracht en in de raadszaal nedergelegd'. Toen kreeg onze nijvere gemeente-secretaris het benauwd: 'Met banden en touwen hoopsgewijze en pel-et-mel, gelijk het daar lag, was een oppervlakkig overzigt en een enkelde aanblik dezer ordelooze verzameling ontmoedigend en bragt eene zeer pijnlijke indruk teweeg'. Hij zag er dan ook tegen op 'dezen chaos als eerste ambtstaak te zullen moeten ontwarren'. Zelfs had de oude burgemeester Hendrik Ludwijn van Linden van den Heuvell volgens Kikkert gepoogd orde op zaken te stellen en zich 'dagen en weken achtereen in de raadszaal afgezonderd en opgesloten om de mogelijkheid te beproeven ten einde ook zelf maar ten ruwsten die inderdaad zonderling vermengde stapels schrïfturen eenigermate te sorteren en te rangschikken. Edoch! Moedeloos ontvlood dezen steeds bezige en ordelievende mensch dat vertrek en verklaarde buiten magte te zijn eenig dragelijk geheel uit dien baijert te kunnen ordenen'. Volgens Kikkert had de burgemeester 'door meer ambtelijk overwigt of wilsbetooning deze berispelijke ontredderde stand van zaken kunnen of moeten voorkomen'. Wij spreken dit niet tegen. Burgemeester Van Linden 'zweeg, als altijd, lijdelijk' en de gemeentesecretaris kreeg 'bij wijze van erfenis deze fameuse papieren nalatenschap' ter bewerking.
Ondanks al deze breedsprakigheid wist de secretaris zijn doel te bereiken, inventariseerde het archief en richtte de eerste en tweede secretariekamer in als 'wettige bewaarplaats van die gewichtige documenten'.
Maar in de loop van de tweede helft van de vorige eeuw werd de aandacht van het in goede en geordende staat beheren van archieven weer naar de achtergrond gedrongen. Het kwam zover, dat in 1895 de Algemene Rijksarchivaris in zijn functie van archief- inspecteur archieven ging opeisen, omdat deze in Vlaardingen slecht of nauwelijks beheerd werden. Hij baseerde zich op een KB van 1879, waarin als voorwaarde gesteld werd dat de oude archieven aan gemeenten toevertrouwd konden worden mits 'die gemeenten een eigen archivaris hebben'. Na veel geharrewar was het Vlaardingse gemeentebestuur bereid op 31 augustus 1895 de loco-secretaris Ype Schuitmaker tot archivaris der gemeente te benoemen.
Enkele maanden later trad de verordening 'regelende de inrichting en het gebruik van het Gemeentearchief en de bibliotheek' in werking.
Omdat de eerste drie archivarissen eigenlijk ambtenaar ter secretarie waren en in feite onbekwaam bleken de oúde archieven goed te beheren en te inventariseren, werden er mede op aandringen van de Algemene Rijksarchivaris vanaf 1905 gekwalificeerde archivarissen aangesteld. De eerste was mr Louis Gerard Nicolaas Bouricius. Onder hem en zijn opvolgers werd een solide basis gelegd voor de ontwikkeling van de archiefzorg in Vlaardingen: van een onderdeel van de secretarie werd na de Tweede Wereldoorlog het archief een aparte dienst. Na 1960 groeide het Stadsarchief tot een volwaardige tak aan de gemeentelijke organisatie-boom.
Toen in 1948 de behuizing in het stadhuis niet meer vol te houden was kreeg de dienst de beschikking over het niet meer in gebruik zijnde raadhuis van de opgeheven gemeente Vlaardinger-Ambacht. In 1968 werd de veldwachterswoning achter het raadhuis vervangen door een depotgebouw en op dit moment (1991) staan nieuwe uitbreidingsplannen op stapel.
In de loop van deze eeuw heeft het Stadsarchief zich ontwikkeld tot een uitstekend gedocumenteerd en onmisbaar onderzoekscentrum voor overheid en burgers. Dit mag best gezegd worden!

2. De inventarisatie van het archief van het Stadsarchief
Eén van de taken van het Stadsarchief is het inspecteren van de nog niet overgebrachte archieven van de verschillende gemeentelijke instellingen. Naast de reguliere adviezen meent de archivaris, in deze tijd vertegenwoordigd door de archiefinspecteur, soms ook kritische kanttekeningen te moeten maken als het gaat om het door deze instellingen in goede en geordende staat bewaren van hun archieven. Echter, deze goede en geordende staat was verre te zoeken in het archief van de eigen instelling, het Stadsarchief! Ik prijs me gelukkig, dat deze gemeentelijke instellingen nimmer een contra-inspectie hebben uitgevoerd.
Ik achtte het dan ook als één van mijn eerste taken dit archief te beschrijven en te ordenen. De nadruk moest hierbij tevens liggen op het selecteren van te vernietigen archiefbescheiden. Ik overdrijf niet: alles was bewaard wat er te bewaren viel. Eén 'vernietigingsuitzondering' heb ik gemaakt. De correspondentie over de jaren 1954-1962 trof ik ingebonden aan. Hoewel het uit elkaar halen hiervan geen 'monnikenkarwei' geweest zou zijn en de mate van 'kapitaalvernietiging' ook niet zo hoog geweest zou zijn, heb ik toch gemeend deze 9 jaren in hun oorspronkelijke (voorbeeld-)staat te moeten houden. Ik was hiervoor mijn handen in schuld.
Over de opbouw van het archief van het Stadsarchief kan ik kort zijn. Tot 1953 werden alle stukken geordend volgens een door archivaris Sigal ontworpen rubriekenstelsel, toegankelijk via agenda's, waarna hij overging op een chronologisch-numeriek stelsel, dat via indices op geadresseerden/afzenders en rubrieken toegankelijk gemaakt is. In 1972 besloot archivaris Poelstra over te stappen op een onderwerpsgewijze ordening. Deze ordening, die tot 1981 vigeerde, is grotendeels in de ordening van de archief- inventaris terug te vinden, omdat deze correspondeert met de interne organisatie van het Stadsarchief.
Het jaar 1981 sluit deze inventaris af. Op 1 januari 1982 werd het 'Registratuurplan voor de Gemeentelijke Archiefdienst van Vlaardingen' in gebruik genomen. Dit leek mij een juiste caesuur. De personeelsdossiers van inmiddels vertrokken personeelsleden lopen in een enkel geval door tot 1990.

3. Openbaarheid
Archiefstukken, jonger dan 20 jaar, worden uitsluitend na toestemming van de stadsarchivaris ter inzage gegeven. Inv.nr. 57 is uitsluitend na deze toestemming in te zien. Hetzelfde geldt ook voor de personeelsdossiers van na 1981.

4. Zoals hierboven al is vermeld, werd vanaf 1 januari 1982 het registratuurplan gevolgd. Het tweede gedeelte van deze inventaris betreft dit archiefgedeelte. In 2007 kwam de plaatsingslijst klaar. De ceasuur is gelegd bij 2003 in verband met het overgaan naar een geautomatiseerd postregistratiesysteem (DOCMAN).

Bronnen:
- H.J. Luth, Stadsarchief Vlaardingen, in: M.P. Zuydgeest, J.A.C. Mathijssen, Vlaardingen verzameld...verzamelt.... Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1989.
- C. Postma, Aantekeningen over het Vlaardingse archief.
- Jaarverslagen van de archivaris/Historische jaarboeken

0284
Gemeente Lyceum Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1956-1968
0,84 m
54

0287
Gemeentelijke Volks kredietbank

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1951-1992
0,36 m
14

0288
Stichting Stadsgehoorzaal

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1951-1994
0,60 m
44

0300
Gemeentelijk Woningbedrijf Vlaardingen (vanaf 1-1-1994 Stichting Woningbedrijf Vlaardingen) en Medezeggenschapcommissie van het Gemeentelijk Woningbedrijf Vlaardingen, 1959-1978
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1941-1978 (j
2,90 m
 
Samenvatting:
NB
Om logistieke redenen is dit archief verplaatst naar de archiefkelder van het gemeentehuis in Maassluis. Voor raadpleging dient u vooraf contact op te nemen met het Stadsarchief Vlaardingen, stadsarchief@vlaardingen.nl of telefonisch 010-2484999. Wanneer u dit tijdig doet, liggen de stukken voor u klaar op de studiezaal aan het Plein Emaus.

Geschiedenis van het woningbedrijf
A. Organisatie
Het Woningbedrijf is ingesteld bij raadsbesluit van 21 november 1940. Op 20 september 1940 kreeg het Vlaardingse gemeentebestuur van de Regeringscommissaris voor de wederopbouw het verzoek medewerking te verlenen tot het stichten van een aantal semi-permanente woningen, teneinde daarin een gedeelte van de door het bombardement op Rotterdam in mei 1940 dakloos geworden inwoners van die stad te huisvesten. Dit verzoek leidde tot de instelling van het Woningbedrijf en de bouw van 410 woningen in de Babberspolder. De bouw werd uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de algemeen gemachtigde voor de Wederopbouw onder leiding van het bedrijf Gemeentewerken. De laatste woningen werden op 20 april 1942 betrokken.
De verhuring vond aanvankelijk plaats op aanwijzing van de Huisvestingscommissie te Rotterdam door de Woningstichting aldaar. Met ingang van 23 februari 1942 werd de verhuring overgenomen door het Woningbedrijf te Vlaardingen. De administratie van het bedrijf is sinds 1 augustus 1941 organisatorisch ondergebracht bij de secretarie-afdeling bezittingen. De chef van deze afdeling fungeerde tevens als administrateur van het Woningbedrijf. De gemeente-ontvanger trad aanvankelijk op als kassier van het bedrijf. Een buitendienstambtenaar was belast met het incasseren van de huur. Op 16 april 1942 werd een woninginspectrice benoemd. Deze was onder meer belast met het toezicht op de bewoning. In verband met de toenemende onderhoudswerkzaamheden werden in de loop van 1942 een timmerman en een timmermansleerling in dienst genomen. Krachtens b. en w.-besluit van 8 november 1945 werd een opzichter van het bedrijf Gemeentewerken belast met het toezicht op het onderhoudspersoneel van het Woningbedrijf, alsmede op het door vaklieden van particuliere bedrijven uitgevoerde onderhoudswerk. Het Woningbedrijf vergoedde hiervoor 1/12 gedeelte van het salaris van de opzichter. Per 1 december 1949 werd een opzichter bij het Woningbedrijf aangesteld.

Op 1 december 1953 vond verzelfstandiging van de administratie van het Woningbedrijf plaats. De administrateursfunctie werd losgekoppeld van die van chef van de secretarie-afdeling eigendommen en bedrijven (v/h afdeling bezittingen). Er werd een administrateur benoemd, welke werd belast met en verantwoordelijk was voor de administratie van het Woningbedrijf. Tevens werd hij belast met de dagelijkse leiding, waarop burgemeester en wethouders het toezicht hadden.
De loonadministratie werd vanaf 1 januari 1955 ondergebracht bij de secretarie-afdeling personeelszaken.
Vanwege de groei van het Woningbedrijf werd per 4 december 1959 de administrateur ontlast van de algehele leiding van het bedrijf. Krachtens een wijziging van de beheersverordening werd vanaf genoemde datum de dagelijkse leiding aan een directeur opgedragen.

Hoewel het beleid in de eerste plaats door b. en w. wordt vastgesteld zijn de woningbedrijven in Nederland sterk afhankelijk van de RIjksoverheid. Het rijk verstrekt bijdragen ten behoeve van de volkshuisvesting, normbedragen voor onder andere personeel, huisvesting en inrichting van gebouwen voor de dienst bestemd en voor onderhoud. Het rijk bepaalt de hoogte van de algemene huurverhogingen voorzover het woningwetwoningen betreft. Het Woningbedrijf ontvangt jaarlijks enige tientallen miljoenen guldens aan huur.

B. Huisvesting
In de jaren '40 vond de administratie plaats op de secretarie-afdeling bezittingen in het stadhuis. In de loop van 1942 werd het schaftlokaal, gebruikt tijdens de bouw van de 410 semi-permanente woningen in de Babberspolder, ingericht tot dienstgebouw ten behoeve van het onderhoudspersoneel en de woninginspectie. In het noodgebouw kwam een spreekkamer met wachtkamers voor de woninginspectie en een timmermans- en schilderswerkplaats met magazijnen. De administratie van het Woningbedrijf verhuisde naar het pand Hoogstraat 220. Dit betekende nog steeds een op flinke afstand van elkaar gelegen gescheiden huisvesting van de administratie en de onderhoudsafdeling. Dit beeld veranderde nauwelijks toen op 1 maart 1957 een grotere werkplaats aan het Emaus in gebruik werd genomen.
Omdat door toename van de werkzaamheden steeds meer personeel in dienst werd genomen (op 3 december 1961 54 personeelsleden) was er al geruime tijd behoefte aan een geschikte huisvesting. In verband met de bestedingsbeperking in de tweede helft van de jaren '50 kwamen bouwplannen moeizaam van de grond.
Uiteindelijk werd op 1 maart 1962 de officiële opening verricht van het nieuwe kantoorpand en de verbouwde werkplaats aan het Emaus 31. Tenslotte werd ten behoeve van de opzichters in 1974 een aan het terrein grenzend pand in gebruik genomen. Het Woningbedrijf - begonnen met een handvol personeelsleden - telde in 1978 80 medewerkers.

C. Taakuitoefening
Gedurende de eerste jaren (de oorlogsjaren) veranderde er niet veel in de situatie van het Woningbedrijf. Tot 1947 had het Woningbedrijf uitsluitend het beheer over het complex van de eerder genoemde 410 semi-permanente woningen. Gezien het tijdelijk karakter van deze woningen liet de kwaliteit op den duur te wensen over. Vele klachten van huurders en hoge onderhoudslasten waren het gevolg.
Na de oorlogsjaren ontstond een toenemende behoefte aan woonruimte. In opdracht van het gemeentebestuur werd het woningnoodprobleem met grote voortvarendheid aangepakt door de bouw van diverse grootschalige projecten. In de periode van 1947 tot 1951 werden 1200 woningen gebouwd in de Babberspolder en de Indische buurt: ééngezinswoningen, duplexwoningen en meergezinshuizen (tot 4 hoog). Bovendien werden winkelpanden en garages gebouwd. De leiding en de uitvoering van de bouwprojecten was in handen van het bedrijf Gemeentewerken. Bij de beleidsvoorbereiding, besluitvorming, alsmede de beleidsuitvoering van de diverse bouwprojecten was het Woningbedrijf nauwelijks betrokken. Wel adviseerde de administrateur, later de directeur van het Woningbedrijf b. en w. incidenteel ten aanzien van onder meer de financiële afwikkeling en technische aangelegenheden. Na oplevering van de nieuwbouw begon voor het Woningbedrijf de taak waarvoor het in het leven is geroepen: de verhuur en exploitatie van woningen en overige panden.
In 1949 werd begonnen met de inbreng van saneringspanden bij het Woningbedrijf. Gezien de ouderdom van deze panden moest hieraan relatief veel onderhoud worden gepleegd. Bij geconstateerde gebreken werd per pand een begroting opgesteld van de te verrichten werkzaamheden, waarna b. en w. werden verzocht machtiging te verlenen tot het herstellen van deze gebreken. Jaarlijks werd hiertoe een bedrag op de begroting gereserveerd onder de begrotingspost "bijzonder onderhoud". Rond 1960 kwam de bouw tot stand van het winkelcentrum aan het Liesveld in de binnenstad. Voor dit centrum zijn honderden panden gesloopt, welke werden beheerd door het Woningbedrijf.
In de loop van de vijftiger jaren werd begonnen met de bouw in de Westwijk. Het aantal meergezinshuizen (4 hoog) nam flink toe. Er werd steeds meer systeembouw toegepast, hetgeen ook nieuwe problemen met zich meebracht. In diverse complexen ondervonden nieuwe huurders vooral problemen door (soms ernstige) lekkages. In de zestiger jaren werd aan de noordkant van Vlaardingen de Holy-wijk uit de grond gestampt. Voor het Woningbedrijf betekende dit een vermeerdering van het objectenbestand met ruim 3000 woningen en garages. In deze wijk werd ook hoger gebouwd; er verrezen flatgebouwen tot 12 étages hoog.
Omdat in 1969 ingevolge artikel 61, lid 2, van de Woningwet is bepaald, dat woningbouwverenigingen de eerst aangewezenen zijn om in de behoefte van de bouw van nieuwe sociale huurwoningen te voorzien, is het objectenbestand nagenoeg gestabiliseerd. Grootschalige werkzaamheden bleven echter niet uit. De kwaliteit van de gebouwde complexen liet namelijk veel te wensen over. Met het verstrijken van de jaren bleek dit steeds meer. Gehele complexen werden gerenoveerd. Het vereiste veel technische kennis om de ontstane problemen op te lossen. In deze periode kwam ook de inspraak op gang. De bewoners werden kritischer ten aanzien van bijvoorbeeld huurverhogingen. Men ging veelal accoord, mits de woningen werden verbeterd en de huren betaalbaar bleven. Dit bleek niet altijd gemakkelijk uitvoerbaar te zijn. In de diverse wijken ontstonden huurdersraden, welke de belangen van de huurders behartigden.
Het aantal in beheer zijnde objecten groeide van 410 in 1942 naar ruim 10.000 in 1978.

II. Geschiedenis van het archief
De archiefbescheiden van de secretarie werden aanvankelijk (tot 1963) geordend volgens het rubriekenstelsel. De administratie van het Woningbedrijf vond eerst op de secretarie plaats. Om deze reden werd ook het archief van het Woningbedrijf volgens deze methode geordend. Na de verzelfstandiging van de administratie (op 1 december 1953) ging men hiermee door. De ingekomen en minuten van uitgaande stukken werden jaarlijks per onderwerp chronologisch in een omslag geborgen. Op deze omslag werd aantekening gehouden van eerdergenoemde bescheiden. Deze omslag fungeerde dus als agenda. De inschrijving en ordening van de archiefbescheiden is gedurende de periode van de inventaris steeds verricht door behandelende ambtenaren van het Woningbedrijf.

III. Verantwoording van de inventarisatie
Het Woningbedrijf is in 1940 in het leven geroepen. De eerste stukken dateren van 1941. Dit is dan ook het beginjaar van de inventaris van het archief. Het eindjaar is 1978. De reden hiervan is dat vanaf 1 januari 1979 de Basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt gehanteerd. Tot 1953 heeft het Woningbedrijf nauwelijks archiefbescheiden geproduceerd en ontvangen. De administratie werd op 1 december 1953 immers pas volledig zelfstandig. Het secretarie-archief kende de rubriek "Woningbedrijf", onder rubrieknummer 427. Hierin werden zowel secretarie-bescheiden als Woningbedrijf-bescheiden geborgen. Deze rubriek was naar onderwerp onderverdeeld door middel van toevoeging van een punt en een cijfer. Bijvoorbeeld: begroting Woningbedrijf 427.3. De ingekomen en minuten van uitgaande stukken ontvingen een volgnummer, geplaatst achter het rubrieknummer en gescheiden door een breukstreep. De omslag fungeerde als agenda. Na de verzelfstandiging van de administratie in 1953 werd deze rubriek volledig gereserveerd voor de archiefbescheiden van het Woningbedrijf. De secretarie-bescheiden met betrekking tot het Woningbedrijf werden onder een andere rubriek geplaatst. Bij de verhuizing in 1962 van het Woningbedrijf naar het Emaus werd de rubriek 427 vanaf 1953 meegenomen.
Om de oude ordening zoveel mogelijk te respecteren zijn de archiefbescheiden van het Woningbedrijf van voor 1953 die opgeborgen zijn in het secretarie-archief en sterk vermengd zijn met archiefbescheiden van de gemeentesecretarie niet overgeheveld naar het archief van het Woningbedrijf. De rubriekenseries vangen dan ook veelal pas aan in 1953, het jaar van verzelfstandiging van de administratie van het Woningbedrijf.
Een kenmerk van het rubriekenstelsel is dat de rubrieken jaarlijks worden afgesloten. Dit was ook bij de gemeente Vlaardingen het geval. De bouwdossiers vormen hierop echter een uitzondering. Zij werden zaaksgewijs geordend. Dus per bouwproject. De bouwdossiers welke voor 1953 zijn gevormd, behoren op grond van het bestemmingsbeginsel tot het secretarie-archief. Vanaf dat jaar verdwijnen de secretariebescheiden uit deze dossiers. Alleen archiefbescheiden van de administratie van het Woningbedrijf worden dan nog aangetroffen. Deze bouwdossiers zijn dan ook gesplitst. De secretariebescheiden van voor 1953 zijn teruggebracht naar het secretarie-archief.
Hoewel bij de indeling van de archiefinventaris uitgegaan is van de hoofdindeling "Stukken van algemene aard" en "Stukken betreffende bijzondere onderwerpen", is getracht met name bij de rubriek "Taakuitoefening" het door het archiefvormende orgaan gehanteerde organisatieschema zoveel mogelijk daarin toe te passen. Zo is er in de inventaris onderscheid gemaakt tussen de rubrieken "Beheer" en "Onderhoud", geheel op basis van het toegepaste organisatiemodel. De organisatieschema's van 1957 en 1968 zijn als bijlagen van de inleiding bijgevoegd.
In totaal werd 30 strekkende meter archief geïnventariseerd. Na vernietiging resteerde 7 meter. Bij schrijven van 12 september 1986, nr. 611512, verleenden b. en w. machtiging tot het doen vernietigen van daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden in de periode 1953-1978 aan de hand van de "Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850". Hiertoe is een lijst van categorieën archiefbescheiden opgesteld en vergezeld van een door de directeur van het Woningbedrijf ondertekend verzoek om machtiging - met een gunstig advies van de gemeentearchivaris - naar het college van b. en w. gezonden.
Omdat de bouwvergunningen, inclusief de tekeningen en bestekken in de archieven van de gemeentesecretarie, het bedrijf Gemeentewerken en het Woningbedrijf worden bewaard is in overleg besloten de exemplaren van het Woningbedrijf niet in de inventaris op te nemen. Ze worden wel voorlopig bewaard ten behoeve van de administratie van het Woningbedrijf. De archiefbescheiden betreffende personeelsleden worden centraal opgeborgen in persoonsdossiers bij de Centrale Personeelsdienst, v/h secretarie-afdeling personeelszaken. De persoonsdossiers welke bij het Woningbedrijf zijn vernietigbaar en dus niet opgenomen in de inventaris. Voor wat betreft de van rijkswege vastgestelde voorschriften welke het Woningbedrijf raken, heeft de administratie de beschikking over diverse losbladige uitgaven, zoals o.a. Voorschriften voor de volkshuisvesting, Woonruimterecht en Huurrecht. Regelmatig worden deze uitgaven bijgewerkt. Deze uitgaven zijn eveneens niet in de inventaris opgenomen.
Het archief werd beschreven in het kader van de Voortgezette Vorming Archiefbeheer (V.V.A.) in het cursusjaar 1985-1986. De heer L.J.M. Bovée, werkzaam bij de Gemeentelijke Archiefdienst te Vlaardingen, heeft mij tijdens de inventarisatie begeleid als mentor. Vanaf deze plaats wil ik hem danken voor de door hem verleende steun.

Aanvulling
Het Stadsarchief ontving een aanvulling in 1997(?): de jaarverslagen over 1979-1989. In 2007 kreeg het Stadsarchief van Waterweg Wonen een aanvulling van 7 dozen archivalia. In 2008 nog een vijftal dozen met gevelaanzichten en andere tekeningen van woningbouwcomplexen en dergelijke.

0315
Kolpabad

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1951) 1955-
0,84 m
56

0320
Commissie van toezicht op het correspondentschap der Arbeidsbemiddeling, later Commissie van toezicht op de Gemeentelijke Arbeidsbeurs

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1920-1941
0,08 m
4

0321
Havendienst
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1912-1947
0,60 m
 
Samenvatting:

0326
Huisvestingscommissie
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1947-1952
0,84 m
 
Samenvatting:

0328
Verkeerscommissie
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1951-1966
0,48 m
 
Samenvatting:

0330
Commissie voor het onderwijs(art. 60/197 gemeentewet)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1926-1967
0,24 m
 
Samenvatting:

0331
Commissie voor de bedrijven(art. 60/197 gemeentewet)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1946-1962
0,24 m
 
Samenvatting:

0332
Commissie van voorbereiding schooljeugduitwisseling Almelo - Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1949-1951
0,12 m

0333
Commissie inzake de ontwikkeling in het Nieuwe Waterweggebied
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1959-1964
0,12 m
 
Samenvatting:

0334
Commissie ziekenhuisbouw, voortgezet als Gemeentelijke ziekenhuisbouwcommissie, later Bouwcommissie

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1942) 1950-
0,36 m
18

0335
Arbeidsbeurs en Werkloosheidsverzekering

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1931-1945
0,12 m
13

0336
Strandvonder
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1861-1922
0,90 m

0337
Armeninrichting

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1834-1854
0,12 m
17

0338
Armenraad, later de Sociale Raad

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1896) 1913-
0,48 m
168

0339
Commissie voor het Handelsgebouw
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1919-1929
0,03 m
 
Samenvatting:

0340
Choleracommissie 1866
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1866-1866
0,03 m
 
Samenvatting:

0341
Commissie voor organisatie van het cultureel werk voor werklozen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1939-1939
0,01 m
 
Samenvatting:

0358
Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1965-1992
2,00 m
160

0375
Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst(GG&GD), vanaf 1982 GGD Nieuwe Waterweg-Noord
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
ca. 1950 - 2
5,50 m
 
Samenvatting:
In 2008 ontving het Stadsarchief een aanvulling. Het betrof stukken
van de Medenzeggenschapscommissie.
In 2012 werd vanwege de fusie met de GGD Rotterdam e.o. het archief geschoond, geinventariseerd en overgedragen. Om logistieke redenen is dit archief verplaatst naar de archiefkelder van het gemeentehuis in Maassluis. Voor raadpleging dient u vooraf contact op te nemen met het Stadsarchief Vlaardingen, stadsarchief@vlaardingen.nl of telefonisch 010-2484999. Wanneer u dit tijdig doet, liggen de stukken voor u klaar op de studiezaal aan het Plein Emaus.

0387
Administrateur van het Handelsgebouw

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1917-1958
0,40 m
19

0402
Centrale Personeelsdienst Gemeente Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1987-1992
0,10 m
1

0403
Gemeentelijk Automatiseringscentrum

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1985-1992
0,10 m
1

0420
Commissie voor het zwembad

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1954-1970
0,24 m
9

0421
Gemeentelijk Sportbureau

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1950-1975
0,24 m
8

0422
Commissie voor economische zaken, later voor economische aangelegenheden

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1956-1963
0,03 m
2

0426
Commissie voor steunverlening aan crisiswerklozen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1922-1923
0,02 m
1

0427
Gemeentelijke Sportcommissie

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1946-1966
0,36 m
4

0429
Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie (VRSR)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1967) 1968-
1,72 m
225

0439
Vlaardingse Vrijwillige Brandweerliedenvereniging Door Oefening Vaardig (DOV)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1930-1980
6,10 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 1996. In 2014 ontving het Stadsarchief door bemiddeling van de heer Verhulst een aanzienlijke aanvulling.

0445
Woningkaarten
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1937-1986
11,00 m
 
Samenvatting:
Wie woonde waar in de periode 1937-1988. Apart opgenomen zijn de gesloopte panden. Zie archieven- en collectiereeks 0305 (gemeentebestuur Vlaardingen) inventarisnummer 4364.

0459
Inspraakwerkgroep Verkeerscirculatieplan Holy

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1978-1980
0,56 m
10

0576
Collectie documentatie van het Oudheidkundig Bodemonderzoek van een Neolithische nederzetting te Vlaardingen uitgevoerd door het Instituut voor Prae- en Protohistorie te Amsteredam

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
1959-1964
0,72 m
29

0641
Gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken, vanaf 1956 Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zorg, vanaf 1965 Gemeentelijke Sociale Dienst (0358)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief

2,00 m
76

0660
Gemachtigde van de Voedselvoorziening (Voedselcommissaris)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1944 - 1946
0,03 m
 
Samenvatting:
Werkte nauw samen met de distributiekriingen Zuid-Holland en de CEFAK(Stichting Centrale Fabriekskeuken Beneden Maas, Vlaardingen). Er was ook een Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd.

0722
Fotocollectie Vlaardingse loggers
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie

0,36 m

0750
Beneluxtunnel N.V. (Burgemeester Heusdens was president-commissaris)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1959 - 1968
0,60 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel: 2015

0755
Cliëntenraad Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Sociale zekerheid
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
2000 - 2019
0,60 m
 
Samenvatting:
NB
Aankomsttitel 2019.

0765
Commissie voor de Beeldende Kunst
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1962 - 2002

0794
Contactcentrum Openbaar Onderwijs Vlaardingen (COOV)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1985

0795
Adviesraad Onderwijsbegeleidingsdienst Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1990 - 1992

0796
Vlaardingse commissie Zeemanswelvaren
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1963 - 1979

0805
Commissie Onderzoek Vlaardingse Samenleving (COVS)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1968 - 1970

0824
Vestigingscommissie huisartsen Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1986 - 1991

0828
Contactgroep Migranten Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1977 - 1983

0829
Stichting Vrienden van Moravska Trebova
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
2003 - 2010
0,12 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2016.

0830
Advies- en overlegorgaan Etnische Minderheden
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1986 - 1991

0832
Anti-discriminatie Platform
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1991 - 1992

0833
Breed Vlaardings Vrouwenoverleg (BVV)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1988 - 1991

0834
Vrouwen Emancipatie Adviescommissie (VEAC)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1992

0838
Plaatselijk Actie Comité 'Opgeruimd staat netjes'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1961 - 1968

0850
Commissie voor Democratische Planning (Vlaardings Centrum voor Welzijnsplanning)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1981 - 1986

0872
Commissie voor de Gemeentebibliotheek
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1961 - 1984

0873
Plaatselijk Schoolmelkcomité
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1957 - 1977

0874
Commissie van advies inzake gemeentelijke studiebeurzen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1951 - 1970

0878
Schoolleidersoverleg
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1978 - 1991

0880
BV Parkeergarage Vlaardingen
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1985 - 2008
0,48 m

0888
Stichting Samenwerking voor Bijzondere Noden
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1962 - 1982

1002
Gecommitteerden van de Visscherij te Maassluis, later de Vereniging voor de belangen der Zeevisserij
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1593-1925
15,00 m

1013
Rechterlijke archieven van Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1614-1811
20,00 m
235

1015
Weeskamer van Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1614-1811
3,00 m
25

1022
Commandant der Schutterij (Maassluis)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1814-1880
0,23 m
3

1023
Commissie van onderzoek bedoeld bij artikel 14 van de wet op de Schutterijen (Maassluis)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1886-1903
0,01 m
1

1024
Burgerlijk Armbestuur (Maassluis)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1855-1877
0,96 m
25

1025
Waterschout, later de ambtenaar van aanmonstering te Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1876-1977
8,60 m
161

1026
Gezondheidscommissie (Maassluis)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1900-1934
2,00 m
50

1029
(Tijdelijk Gemeentelijk) Werklozenfonds (Maassluis)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1914-1920
0,05 m
1

1030
Comite tot het onderzoeken der mogelijkheid van de oprichting en exploitatie van een particulier ziekenhuis te Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1919-1925
0,06 m
20

1031
Huurcommissie te Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1917-1922
0,20 m
9

1032
Burgemeester-Strandvonder te Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1855-1879
0,60 m
20

1033
Distributiekring Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1940-1949
0,24 m
3

1034
Vereniging 'de Maassluissche Burgerwacht'

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1914-1940
0,04 m
14

1046
Gemeentearchief Maassluis

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1962 - 1979
0,60 m
31

1064
Commissie tot wering van het schoolverzuim
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1901 - 1969
0,18 m

1065
Commissie van toezicht op het lager onderwijs
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1922 - 1966
0,06 m

1066
Commissie van toezicht op het nijverheidsonderwijs
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1924 - 1963
0,02 m

1067
Commissie Schoolvoorstellingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1968 - 1979
0,02 m

1068
Commissie tot steunverlening aan werkloze arbeiders
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1931 - 1937
0,04 m

1069
Commissie van advies inzake arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1922 - 1940
0,02 m

1070
Commissie van advies inzake het verlenen van onderstand aan on- en minvermogenden personen
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1937 - 1941
0,02 m

1071
Commissie voor Georganiseerd Overleg
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1922 - 1980
0,12 m

1072
Commissie voor de centrale keuken
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1917 - 1947
0,12 m

1073
Luchtbeschermingsdienst
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1934 - 1946
0,10 m

1074
Plaatselijke Commissie 'Steun Wettig Gezag''
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1949 - 1953
0,02 m

1086
Commissie van onderzoek voor de noodwet ouderdomsvoorziening
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1947 - 1953
0,02 m

1093
Directeur van het distributiebedrijf
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief


1094
Gemeentepolitie Maassluis

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1930 - 1988
13,45 m
124

1096
Gemeentearchitect/directeur van Gemeentewerken
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1875 - 1974
 
Samenvatting:
Dit archief is geïnventariseerd door de heer Koos Vaissier als vrijwilliger van het Stadsarchief Vlaardingen. Hij deed dat op lokatie in Maassluis. Het archief berust (nog) in het depot Maassluis.  1.03 Organen van intergemeentelijke samenwerking

Toegang   Archief/Collectie

0232 Commissie ingesteld ingevolge artikel 86 der ongevallenwet 1901 voor Vlaardingen, Vlaardinger-Ambacht, Maasland, Maassluis en Rozenburg, zetelende te Vlaardingen
0257 Commissie van beheer over enige verbeterde wegen in de gemeenten De Lier, Maasland, Hof van Delft, Vlaardinger-Ambacht
0081 Commissie voor Vlaardingen, Maasland en Vlaardinger-Ambacht voor het aanbieden van een nationaal geschenk aan de Noord- en Zuidhollandsche reddingmaatschappij en de Zuidhollandsche maatschappij tot redding van schipbreukelingen bij haar 100-jarig bestaan
0876 Commissie Zeehavenoverleg
0825 Coördinatieorgaan gezondheidszorg Nieuwe Waterweg-Noord
0209 Drie- later twee-gerechten van Vlaardingen, Vlaardinger-Ambacht en Zouteveen Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811
0839 Intergemeentelijk overleg inzake Openbaar Vervoer
0528 Intergemeentelijk Overlegorgaan Gezondheidszorg Nieuwe Waterweg Noord
0809 Kleine commissie voor zes gemeenten inzake Luchtverontreiniging
0048 Melkcommisie voor het district Schiedam
0835 Regionaal Overleg Volwassenedukatie- en emancipatie Nieuwe Waterweg Noord
0780 Veercommissie Rotterdam-Vlaardingen
0875 Werkverband Promotie en Acquisitie

  Archiefblok Informatie

0048
Melkcommisie voor het district Schiedam

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1915-1918
0,04 m
1

0081
Commissie voor Vlaardingen, Maasland en Vlaardinger-Ambacht voor het aanbieden van een nationaal geschenk aan de Noord- en Zuidhollandsche reddingmaatschappij en de Zuidhollandsche maatschappij tot redding van schipbreukelingen bij haar 100-jarig bestaan

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1924-1925
0,04 m
4

0209
Drie- later twee-gerechten van Vlaardingen, Vlaardinger-Ambacht en Zouteveen Archief Stad Vlaardingen, 1482-1811

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1555-1824
1,10 m
16

0232
Commissie ingesteld ingevolge artikel 86 der ongevallenwet 1901 voor Vlaardingen, Vlaardinger-Ambacht, Maasland, Maassluis en Rozenburg, zetelende te Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1903-1921
2,00 m
18

0257
Commissie van beheer over enige verbeterde wegen in de gemeenten De Lier, Maasland, Hof van Delft, Vlaardinger-Ambacht

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1839-1911
0,48 m
20

0528
Intergemeentelijk Overlegorgaan Gezondheidszorg Nieuwe Waterweg Noord
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1953-1981
1,00 m

0780
Veercommissie Rotterdam-Vlaardingen
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1948 - 1969
0,02 m

0809
Kleine commissie voor zes gemeenten inzake Luchtverontreiniging
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1964 - 1965

0825
Coördinatieorgaan gezondheidszorg Nieuwe Waterweg-Noord
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1977 - 1978
 
Samenvatting:
NB
Het secretariaat werd tot oktober 1978 door de gemeente gevoerd, daarna nam de GG&GD hetzelf over.

0835
Regionaal Overleg Volwassenedukatie- en emancipatie Nieuwe Waterweg Noord
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1986 - 1987

0839
Intergemeentelijk overleg inzake Openbaar Vervoer
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1971 - 1974

0875
Werkverband Promotie en Acquisitie
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1985

0876
Commissie Zeehavenoverleg
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1970 - 1981  1.04 Organen van stadsheerl., geannex. ambachten en gemeent.

Toegang   Archief/Collectie

0187 Ambachtsbestuur Vlaardinger-Ambacht
0220 Ambachtsbestuur Zouteveen
0254 Ambachtsheer van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht
0002 Archieven van de heerlijkheden Zouteveen en De Lier
0008 Baljuwschap Zouteveen
1014 Gaarders en ontvangers der gemene lands middelen te Maassluis
0010 Gaarders van Babberspolder, Vlaardinger-Ambacht en Zouteveen alsmede de gekwalificeerde tot de directie over het recht van successie in Vlaardinger-Ambacht
0255 Gemeentebestuur Vlaardinger-Ambacht
0221 Gemeentebestuur Zouteveen
0005 Rechterlijk Archief Babberspolder (RAB)
0006 Rechterlijk Archief Vlaardinger-Ambacht (RAVA)
0007 Rechterlijk archief Zouteveen (RAZ, inclusief archivalia van het dorp Zouteveen)
0376 Retroacta van de Burgerlijke Stand van Babberspolder, Vlaardinger-Ambacht en Zouteveen
0009 Weeskamer Vlaardinger-Ambacht

  Archiefblok Informatie

0002
Archieven van de heerlijkheden Zouteveen en De Lier

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1592-1860
0,24 m
44

0005
Rechterlijk Archief Babberspolder (RAB)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1670-1804
0,24 m
6

0006
Rechterlijk Archief Vlaardinger-Ambacht (RAVA)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1577-1811
1,88 m
41

0007
Rechterlijk archief Zouteveen (RAZ, inclusief archivalia van het dorp Zouteveen)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1572-1810
0,90 m
45

0008
Baljuwschap Zouteveen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1654-1778
0,05 m
4

0009
Weeskamer Vlaardinger-Ambacht

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1560) 1659-
0,24 m
7

0010
Gaarders van Babberspolder, Vlaardinger-Ambacht en Zouteveen alsmede de gekwalificeerde tot de directie over het recht van successie in Vlaardinger-Ambacht

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1679-1811
0,30 m
15

0187
Ambachtsbestuur Vlaardinger-Ambacht

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1573-1813
4,30 m
469

0220
Ambachtsbestuur Zouteveen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1651-1811
0,25 m
14

0221
Gemeentebestuur Zouteveen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1817-1856
3,00 m
103

0254
Ambachtsheer van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1275-1863
4,24 m
207

0255
Gemeentebestuur Vlaardinger-Ambacht

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1817-1941
37,00 m
1724

0376
Retroacta van de Burgerlijke Stand van Babberspolder, Vlaardinger-Ambacht en Zouteveen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief

0,24 m
 
Samenvatting:
Inbewaringgeving 1951.

1014
Gaarders en ontvangers der gemene lands middelen te Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1695-1805
0,50 m
39  1.07 Organen van de centrale overheid

Toegang   Archief/Collectie

0388 Collectie R. van der Plas, commandant van de sectie Vlaardingen van het detachement Motordienst van het Vrijwillige Landstormkorps en commandant van de afdeling Vlaardingen van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
0243 Commissaris van de raad van arbeid te Delft te Vlaardingen
0484 Dienst der Nederlandse Haringcontrole
0389 Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, bewakingstroepen, district Vlaardingen/Westland
1012 Notariële archieven van Maassluis
0342 Notaris ter standplaats Babberspolder
0524 Notaris Van der Feltz
0218 Notarissen ter standplaats Vlaardingen
0058 Sociale verzorger van het bewarings- en verblijfskamp 'De Vergulde Hand'

  Archiefblok Informatie

0058
Sociale verzorger van het bewarings- en verblijfskamp 'De Vergulde Hand'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1946-1948
0,84 m
59

0218
Notarissen ter standplaats Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1619-1935
33,30 m
521

0243
Commissaris van de raad van arbeid te Delft te Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1919-1923
0,04 m
1

0342
Notaris ter standplaats Babberspolder
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1761-1763
0,04 m
 
Samenvatting:
Inbewaringgeving 1951.

0388
Collectie R. van der Plas, commandant van de sectie Vlaardingen van het detachement Motordienst van het Vrijwillige Landstormkorps en commandant van de afdeling Vlaardingen van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1938-1941, 1
0,12 m
 
Samenvatting:
N.B.
Het archief is slechts te raadplegen met toestemming van de Stadsarchivaris.

0389
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, bewakingstroepen, district Vlaardingen/Westland
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
ca 1945
0,12 m
 
Samenvatting:
NB
Aankomsttitel: 1989, aangetroffen bij inv. NASV. Het archief is slechts te raadplegen met toestemming van de Stadsarchivaris.

0484
Dienst der Nederlandse Haringcontrole

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1964-2001
1,00 m
27

0524
Notaris Van der Feltz

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1882-1946
0,12 m
12

1012
Notariële archieven van Maassluis

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1614-1935
26,50 m
511  2.01 Instellingen van economische aard

Toegang   Archief/Collectie

0123 A. Verboon Jzn., commissaris van de NV Taanderij en Nettendrogerij
0637 Aannemer P. Both
0015 Algemene import- en exportmaatschappij (Algimex)
0621 Banketfabriek Galetta
0343 Betz en Van Heijst's handelmaatschappij
0469 Boekhandel Den Draak, later Boekhuis Den Draak
0926 Boekverkoper/boekwinkel Aart Pontier
0659 Brood- en banketbakkerij G.J. de Jong (later Kok)aan de Hoogstraat en Havenstraat
0554 Collectie archivalia en foto's N.V. Handels- en transportmaatschappij 'Vulcaan'/N.V. Havenbedrijf Vlaardingen-Oost (HVO) van A. Elen
0921 Collectie briefkaarten van Salomon Frenkel's Handel Maatschappij N.V.
0016 Commissarissen van de haringjagerij
1028 Directie van de Touwpluizerij (Maassluis)
0516 Distilleerderij H. van Toor
0933 Documentatiecollectie dhr. A. Andriessen van het Havenbedrijf Vlaardingen Oost (HVO)
0508 Drukkerij van Dooren
0357 Eerste Nederlandse Coöperatieve Kunstmestfabriek (ENCK), vanaf 1970 Windmill Holland, vanaf 1989 Hydro Agri Rotterdam
0707 Eerste Vlaardingsche Stoomkuiperij (voorheen) A. de Neeff
0700 Fa. J. van de Plas (haringhandel)
0190 Familie Groeneveld, ca 1740-1932
0685 Firma Baauw&Co
0502 Firma Don(schildersbedrijf)
0483 Firma G. Hoogerwerf
1003 Firma Gebr. Steur, wijnhandel te Maassluis
0192 Firma Gebroeders van Dusseldorp, vanaf 1872 Firma A.M. van Dusseldorp & Co., vanaf 1913 N.V. Stoommeelfabriek "De Maas" (1847-1918),
0478 Firma J. Katan Archief Firma Kwakkelstein
0536 Firma Joost Pot Fzn. N.V., later B.V.
0934 Firma Nieuwstraten (visserijrederij)
0480 Firma W. Kwakkelstein/W. Kwakkelstein N.V./W. Kwakkelstein B.V.
0169 G. Kornaat's Handelmaatschappij N.V. rederij en haringhandel
0584 Haring- en vishandel, machinale kuiperij- en kistenfabriek, firma J.C. van Dorp & Zn
0355 Haring-, zout- en rederijbedrijf Warmelo & Van der Drift, later (N.V.) Warmelo & Van der Drift Handelsmaatschappij
0905 Haring-groothandel en reederij C. van Toor Hzn
0495 Holland Herring Fisheries Association
0196 Hollandsche fabriek van melkproducten en voedingsmiddelen N.V. Hollandia
0302 Kamer van Koophandel en fabrieken voor de Beneden-Maas te Vlaardingen [met stukken uit de bibliotheek van het Stadsarchief]
0662 Kolenhandel, later transportbedrijf Van Oeveren
0225 Kunsthars- en plastiekfabriek 'Flardinga' (1943-1949)
0669 Loodgietersbedrijf J. Sas
0435 Machinefabriek W. Houdijk
0710 Machinehandel A. Fontijne/Fontijne Holland b.v./Fontijne Grotnes b.v.
0181 Metselaar Nicolaas Johannes Steijger
0470 N.V. Bouwmaatschappij Vettenoord (Stukken aangetroffen in archief Kwakkelstein)
0018 N.V. Hollandsche Handel- en Reederijmaatschappij
0613 N.V. Hotelexploitatie Maatschappij Vlaardingen (Deltahotel)
0451 N.V. Koel- en Vrieshuis 'De IJsvogel'
0458 N.V. Magnesiet- en Amarilfabrieken (MAF); Nederlandse Erts- en Mineraalbewerking; Lithos Benelux B.V
0019 N.V. Nederlandsche Maatschappij 'De Noordzee' tot uitoefening der zeevisscherij
0577 N.V. Nutsbedrijf Vlaardingen/Maassluis
0311 N.V. Rederij en Haringhandel v/h Hoogendijk & Vriens
0543 N.V. Reederij Tilly (directievoering door N.V. Warmelo en Van der Drift)
0474 N.V. Taanderij en Nettendrogerij Archieven Kwakkelstein
0537 N.V. Visserij Mij. 'De Nieuwe Mercurius' (rederij Frank en Joost Pot))
0482 N.V. Visserijmaatschappij Callenburg
0325 N.V. Vlaardingsche Stoomvisscherij
0013 N.V. Vlaardingsche Waterleiding Maatschappij
0297 N.V. Vlaardingse Exploitatie-maatschappij van Fabrieksgebouwen
0481 N.V. Zeevisscherijmaatschappij ' Holland'
0020 Nederlandsche Haringcontrole Maatschappij
0117 NV De Oude Lijnbaan
0652 Olie- en rubberkledingfabriek 'NOWA'
0587 Oliefabrieken J.M. Zwerver N.V/Rotterdamsche Margarine Industrie J.M. Zwerver N.V. (ROMI)
0345 Oliegoedfabriek Van Toor
0907 Organisatie van Vlaardingse Ondernemers (O.V.O.)
0116 Rederij (N.V. Zeevisscherij Mij.) en haringhandel voorheen A. Verboon Jzn.
0128 Rederij D. de Zeeuw
0017 Rederij De Hoop
0298 Rederij Fa. P.H. van Abshoven 1. Rederij N.V. Stoomvisscherij Flevo III, (1895) 1916-1958; 2. Reederij Generaal de la Rey, 1912; 3. Rederij N.V. Stoomvisscherij Flevo IV, 1916) 1936-1942
0390 Rederij Hoogendijk, Betz en De Willigen (NV De Oude Lijnbaan)
0224 Rederij IJzermans & Co (1828-1932)
0299 Rederij N.V. Zeevisscherij Nederland
0168 Rederij 'Pax', na 1947 N.V. Visserij Maatschappij 'Mercurius'
0472 Rederij van der Burg
0226 Rederijmaatschappij 'Het Noorden' te Winschoten (1874-1884)
1010 Reederij Fa. W. Janzen en Co te Maassluis
1055 Rijwielfabriek S. de Haas (Maassluis)
0407 Scheepswerf en machinefabriek A. de Jong
0313 Scheepswerf I.S. Figee(inclusief tekeningen)
0547 Scheepvaartbedrijf Doorduin VOF
0127 Smederij A. de Zeeuw
0280 Spaarbank, later Bondsspaarbank
0344 Stalhouderij Gebrs. van Selm
0628 Stichting Borgstellingsfonds voor de Middenstand, district Beneden-Maas
0110 Stichting Internationale Haringrit Vlaardingen
0703 Taanderij & Nettendrogerij J. de Zeeuw
0175 Uitgeverij 'De Uiterton'
0590 Vereeniging ter bevordering der Nederlandsche Visscherij, afdeling Vlaardingen
0023 Vereeniging tot bevordering van de belangen der gemeente Vlaardingen
0100 Vereniging tot bevordering van visserij, handel en nijverheid
0644 Vereniging van huiseigenaren '88 woningen Holy',
0437 Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Vlaardingen, voorheen Bureau voor Sociaal Toerisme en VVV (tot 1972 onder auspicien van de Stichting Vlaardingse Gemeenschap)
0167 Visscherij Maatschappij Vlaardingen N.V.
0012 Vlaardingsche Assurantie Maatschappij
0701 Werkbedrijf Vlaardingen B.V., Boekbinderij Don B.V. en Erka Rotterdamse Kalenderfabriek B.V.
0465 Werkgroep Vlaardingen van de Consumentenbond
0200 Wijnimportmaatschappij A. Hoogendijk Jzn.
0549 Winkeliersvereniging Burgemeester de Bordesplein en Voorstraat
0579 Winkeliersvereniging Het Winkelhart Vlaardingen/Koopcentrum Vlaardingen
0717 Zuid-Hollandse Metaalmaatschappij 'Zethameta'

  Archiefblok Informatie

0012
Vlaardingsche Assurantie Maatschappij

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1836-1875 (1
0,60 m
23

0013
N.V. Vlaardingsche Waterleiding Maatschappij

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1883-1910 (1
0,24 m
22

0015
Algemene import- en exportmaatschappij (Algimex)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1916-1917
0,12 m
2

0016
Commissarissen van de haringjagerij

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1779-1893
0,24 m
28

0017
Rederij De Hoop

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1825-1877
0,06 m
6

0018
N.V. Hollandsche Handel- en Reederijmaatschappij

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1847-1851
0,12 m
10

0019
N.V. Nederlandsche Maatschappij 'De Noordzee' tot uitoefening der zeevisscherij

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1869-1889
0,30 m
14

0020
Nederlandsche Haringcontrole Maatschappij

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1916-1917
0,12 m
2

0023
Vereeniging tot bevordering van de belangen der gemeente Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1921-1946
0,24 m
4

0100
Vereniging tot bevordering van visserij, handel en nijverheid

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1894-1957
0,84 m
65

0110
Stichting Internationale Haringrit Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1955-1957
0,12 m
10

0116
Rederij (N.V. Zeevisscherij Mij.) en haringhandel voorheen A. Verboon Jzn.

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1903-1971
9,00 m
258

0117
NV De Oude Lijnbaan

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1611) 1706-
5,72 m
304

0123
A. Verboon Jzn., commissaris van de NV Taanderij en Nettendrogerij

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1958-1964
0,02 m
1

0127
Smederij A. de Zeeuw

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1838-1839
0,06 m
2

0128
Rederij D. de Zeeuw

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1814-1853
0,06 m
2

0167
Visscherij Maatschappij Vlaardingen N.V.

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1891-1980
0,24 m
196

0168
Rederij 'Pax', na 1947 N.V. Visserij Maatschappij 'Mercurius'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1911-1954 (1
0,01 m
19

0169
G. Kornaat's Handelmaatschappij N.V. rederij en haringhandel

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1928-1976
0,06 m
142

0175
Uitgeverij 'De Uiterton'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1979-1980
0,01 m
3

0181
Metselaar Nicolaas Johannes Steijger

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1829-1835
0,01 m
1

0190
Familie Groeneveld, ca 1740-1932

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1861-1943
0,65 m
22

0192
Firma Gebroeders van Dusseldorp, vanaf 1872 Firma A.M. van Dusseldorp & Co., vanaf 1913 N.V. Stoommeelfabriek "De Maas" (1847-1918),

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1847-1918
0,12 m
18

0196
Hollandsche fabriek van melkproducten en voedingsmiddelen N.V. Hollandia

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1822) 1882-
12,24 m
606

0200
Wijnimportmaatschappij A. Hoogendijk Jzn.

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1887-1939
4,25 m
35

0224
Rederij IJzermans & Co (1828-1932)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1828-1932
3,00 m
214

0225
Kunsthars- en plastiekfabriek 'Flardinga' (1943-1949)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1943-1949
0,05 m
2

0226
Rederijmaatschappij 'Het Noorden' te Winschoten (1874-1884)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1874-1884
0,05 m
6

0280
Spaarbank, later Bondsspaarbank

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1823-1986
6,00 m
84

0297
N.V. Vlaardingse Exploitatie-maatschappij van Fabrieksgebouwen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1943) 1951-
0,70 m
114

0298
Rederij Fa. P.H. van Abshoven 1. Rederij N.V. Stoomvisscherij Flevo III, (1895) 1916-1958; 2. Reederij Generaal de la Rey, 1912; 3. Rederij N.V. Stoomvisscherij Flevo IV, 1916) 1936-1942

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1895-1964
3,00 m
261

0299
Rederij N.V. Zeevisscherij Nederland
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
(1908) 1915-
5,40 m
 
Samenvatting:
NB
De maatschappij had verschillende ondermaatschappijen (belastingtechnisch), waaronder de N.V. Stoomvisserijmaatschappij Maasdam, directie de Zeeuw & Van Raalt. Een van hun schepen was de M.A. 110.

0302
Kamer van Koophandel en fabrieken voor de Beneden-Maas te Vlaardingen [met stukken uit de bibliotheek van het Stadsarchief]

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1908-1922 [1
3,00 m
44

0311
N.V. Rederij en Haringhandel v/h Hoogendijk & Vriens

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1930-1983
9,50 m
19

0313
Scheepswerf I.S. Figee(inclusief tekeningen)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1904) 1940-
4,80 m
68

0325
N.V. Vlaardingsche Stoomvisscherij
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
(1913) 1926-
2,00 m
 
Samenvatting:
In 2008 ontving het Stadsarchief een aanvulling. In 2009 idem dito.
Zie ook: Rederij Warmelo & Van der Drift (0355). Van der Drift voerde ook de directie van de N.V. Vlaardingsche Stoomvisscherij en van de N.V. Reederij Tilly (archief- en collectienummer 0543).

0343
Betz en Van Heijst's handelmaatschappij

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1897-1954
18,00 m
63

0344
Stalhouderij Gebrs. van Selm
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1946-1975
0,36 m
 
Samenvatting:

0345
Oliegoedfabriek Van Toor

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1889-1978
9,12 m
235

0355
Haring-, zout- en rederijbedrijf Warmelo & Van der Drift, later (N.V.) Warmelo & Van der Drift Handelsmaatschappij

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
ca 1931-ca 1
16,00 m
35

0357
Eerste Nederlandse Coöperatieve Kunstmestfabriek (ENCK), vanaf 1970 Windmill Holland, vanaf 1989 Hydro Agri Rotterdam

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1917-1981
17,00 m
329

0390
Rederij Hoogendijk, Betz en De Willigen (NV De Oude Lijnbaan)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1808-1822
0,06 m
 
Samenvatting:
Zie 0117 (archief van N.V. de Oude Lijnbaan), inventarisnummers
296-301.

0407
Scheepswerf en machinefabriek A. de Jong

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1914-1945
1,32 m
84

0435
Machinefabriek W. Houdijk

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1902-1976
0,12 m
15

0437
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Vlaardingen, voorheen Bureau voor Sociaal Toerisme en VVV (tot 1972 onder auspicien van de Stichting Vlaardingse Gemeenschap)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1965-1996
1,80 m
57

0451
N.V. Koel- en Vrieshuis 'De IJsvogel'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1951-1980
0,12 m
3

0458
N.V. Magnesiet- en Amarilfabrieken (MAF); Nederlandse Erts- en Mineraalbewerking; Lithos Benelux B.V

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1910-1966
2,00 m
30

0465
Werkgroep Vlaardingen van de Consumentenbond

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1986-1997
0,24 m
4

0469
Boekhandel Den Draak, later Boekhuis Den Draak
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief

6,00 m
 
Samenvatting:

0470
N.V. Bouwmaatschappij Vettenoord (Stukken aangetroffen in archief Kwakkelstein)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1942-1978
0,24 m
17

0472
Rederij van der Burg

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1869-1986
0,36 m
76

0474
N.V. Taanderij en Nettendrogerij Archieven Kwakkelstein
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1904-1964
0,24 m
 
Samenvatting:
Samengesteld uit stukken aangetroffen in het archief van de firma Kwakkelstein. Zie ook archiefnummer 123.

0478
Firma J. Katan Archief Firma Kwakkelstein

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1870) 1891-
0,12 m
11

0480
Firma W. Kwakkelstein/W. Kwakkelstein N.V./W. Kwakkelstein B.V.

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1892-1988
17,30 m
359

0481
N.V. Zeevisscherijmaatschappij ' Holland'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1917-1971
0,12 m
26

0482
N.V. Visserijmaatschappij Callenburg

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1925-1928
0,12 m
44

0483
Firma G. Hoogerwerf

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1876-1964
0,36 m
24

0495
Holland Herring Fisheries Association
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1968-1976
0,24 m
 
Samenvatting:
De "Holland Herring Fisheries Association" was een samenwerkingsverband van rederijen, om de export van gezouten haring te bevorderen. Verschillende Vlaardingse bedrijven waren deelnemers.

0502
Firma Don(schildersbedrijf)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1899-1923
0,12 m
 
Samenvatting:
Het archief bestaat uit een deel, nl. een rekeningenboek.

0508
Drukkerij van Dooren
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1940-1980
3,20 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2003.

0516
Distilleerderij H. van Toor

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1650-1960
5,00 m
220

0536
Firma Joost Pot Fzn. N.V., later B.V.
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1948-1975
0,72 m
 
Samenvatting:
In 2013 ontving het Stadsarchief via het Museum Vlaardingen een aanvulling. Vier dozen archivalia betreffende de werf en rederij van (Joost) Pot. De stukken lopen over de periode ca. 1862-1925. Het betreft correspondentie, rederijboeken, administratieve bescheiden en persoonlijke documenten van verschillende generaties Bot. Enkele stukken hebben betrekking op de werf in Bolnes.
De schenking is afkomstig van M. van Bijsterveld - Pot en via de heer W.A. van der Hidde, overgedragen aan het Museum Vlaardingen. Het museum heeft, met toestemming van de schenkster, het archief geschonken aan het Stadsarchief.

0537
N.V. Visserij Mij. 'De Nieuwe Mercurius' (rederij Frank en Joost Pot))
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1954-1958
0,12 m
 
Samenvatting:
Het archief bestaat met name uit bouwtekeningen van een nieuwe motortrawler. Ook sollicitatiebrieven van eventuele schippers zijn aanwezig.

0543
N.V. Reederij Tilly (directievoering door N.V. Warmelo en Van der Drift)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1926-1941
0,12 m
5

0547
Scheepvaartbedrijf Doorduin VOF
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1951-1993
0,48 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2013.

0549
Winkeliersvereniging Burgemeester de Bordesplein en Voorstraat
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1955-1985
0,12 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2004.

0554
Collectie archivalia en foto's N.V. Handels- en transportmaatschappij 'Vulcaan'/N.V. Havenbedrijf Vlaardingen-Oost (HVO) van A. Elen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1963-1966
0,36 m
 
Samenvatting:
In 2010 ontving het Stadsarchief een aanvulling (m.n. jaarverslagen).
Op 7 december 2018 schonk de heer Elen een digitale aanvulling.
Zie data stadsarchief/digitaal depot/0554documentatiefotosVulcaanhavenElen.
In 2019 ontving het Stadsarcheif een aanvulling (0,5 m1) via het Museum Vlaardingen.

0577
N.V. Nutsbedrijf Vlaardingen/Maassluis

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1991-1992
0,12 m
3

0579
Winkeliersvereniging Het Winkelhart Vlaardingen/Koopcentrum Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1982-1995
0,36 m
12

0584
Haring- en vishandel, machinale kuiperij- en kistenfabriek, firma J.C. van Dorp & Zn

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1948-1966
0,25 m
14

0587
Oliefabrieken J.M. Zwerver N.V/Rotterdamsche Margarine Industrie J.M. Zwerver N.V. (ROMI)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1936-2005
0,12 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2005.

0590
Vereeniging ter bevordering der Nederlandsche Visscherij, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1910-1918
0,06 m
3

0613
N.V. Hotelexploitatie Maatschappij Vlaardingen (Deltahotel)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1953 - 1972
0,10 m
8

0621
Banketfabriek Galetta
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1945 - 1972
0,03 m
 
Samenvatting:
NB
Banketbakkerij "Galetta" was gevestigd aan de Vettenoordsekade. Directeur was jarenlang Van Abshoven. In 1945 bestond de firma 25 jaar.

0628
Stichting Borgstellingsfonds voor de Middenstand, district Beneden-Maas
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1955 - 1968
0,02 m

0637
Aannemer P. Both
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1906 - 1911
0,03 m

0644
Vereniging van huiseigenaren '88 woningen Holy',
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1968 - 2003
0,24 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2008.

0652
Olie- en rubberkledingfabriek 'NOWA'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1949 - 1981
1,00 m
 
Samenvatting:
NB
Aankomsttitel 2009. In 2019 was de kledingfabriek onderwerp van aandacht op de site 'Geschiedenis van Vlaardingen'. Verschillende lezers gaven waardevolle informatie. Zie link: http://www.geschiedenisvanvlaardingen.nl/verhalen/monumenten/westhavenkade-71-73

0659
Brood- en banketbakkerij G.J. de Jong (later Kok)aan de Hoogstraat en Havenstraat
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1892 - 1975
0,12 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2006. Het documentatie- en archiefmateriaal, waaronder een plakboek, is overgedragen door mevr. W.H.C. ten Koppel, die samen met haar man de zaak overnamen van G.J. de Jong.

0662
Kolenhandel, later transportbedrijf Van Oeveren
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1929 - 1934
0,06 m

0669
Loodgietersbedrijf J. Sas
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1935 - 1950
1,70 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2009.

0685
Firma Baauw&Co
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1914 - 1927
0,06 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2010

0700
Fa. J. van de Plas (haringhandel)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1946
0,12 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2011.

0701
Werkbedrijf Vlaardingen B.V., Boekbinderij Don B.V. en Erka Rotterdamse Kalenderfabriek B.V.
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1996 - 2007
0,36 m
15
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2010. In 2011 ontving het Stadsarchief een aanvulling.

0703
Taanderij & Nettendrogerij J. de Zeeuw
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1868 - 1953
0,24 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2011.

0707
Eerste Vlaardingsche Stoomkuiperij (voorheen) A. de Neeff
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1895 - 1911
0,01 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2011

0710
Machinehandel A. Fontijne/Fontijne Holland b.v./Fontijne Grotnes b.v.
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1909 - 2001
11,50 m
 
Samenvatting:
NB
Aankomsttitel 2012. Bij de overdracht zat een dossierlijst van een gedeelte van het archief. Deze is raadpleegbaar op de studiezaal.

0717
Zuid-Hollandse Metaalmaatschappij 'Zethameta'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1717 - 1995
0,24 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2013.

0905
Haring-groothandel en reederij C. van Toor Hzn
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1941 - 1949
0,02 m

0907
Organisatie van Vlaardingse Ondernemers (O.V.O.)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1975 - 2010
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2016.

0921
Collectie briefkaarten van Salomon Frenkel's Handel Maatschappij N.V.
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1933 - 1944
0,12 m
 
Samenvatting:
NB
Deze collectie is een schenking van de heer Baksteen. Het betreft briefkaarten uit 1933-1944 met correspondentie, orders e.d. van deze firma. Aankomsttitel 2017.

0926
Boekverkoper/boekwinkel Aart Pontier
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1949 - 2002
1,50 m
 
Samenvatting:
NB
Aankomsttitel 2013. Is tijdelijk geplaatst in de DOKA.

0933
Documentatiecollectie dhr. A. Andriessen van het Havenbedrijf Vlaardingen Oost (HVO)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Collectie

0,36 m
 
Samenvatting:
NB
Aankomsttitel 2017. Het is deels een collectie archivalia/foto's/documentatie van de heer Andriessen zelf, deels afkomstig van de voormalige chef bij HVO, de heer Jan Keizerwaard.

0934
Firma Nieuwstraten (visserijrederij)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1919 - 1920
0,12 m
 
Samenvatting:
NB
Het Stadsarchief heeft deze archivalia verkregen door bemiddeling van de heer M.P. Zuydgeest.

1003
Firma Gebr. Steur, wijnhandel te Maassluis

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1795-1870
1,00 m
21

1010
Reederij Fa. W. Janzen en Co te Maassluis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1897-1923
0,20 m

1028
Directie van de Touwpluizerij (Maassluis)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1845-1847
0,12 m
10

1055
Rijwielfabriek S. de Haas (Maassluis)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1933 - 1951
0,03 m
 
Samenvatting:
De rijwielfabriek van S. de Haas was gevestigd aan de Zuiddijk 10 te Maassluis. Aankomsttitel 2010.  2.02 Instellingen van sociale zorg

Toegang   Archief/Collectie

0050 Algemeen comité voor maatschappelijk werk
0289 Algemene Stichting voor huisvesting en verzorging van bejaarden (ASHVB) 1. Flatgebouw voor bejaarden\Bilitonflat, 1953-1984; 2. Soenda-verpleeginrichting, 1968-1977; 3. De Valkenhof, 1959-1984; 4. Drieën-Huijsen, 1969-1984; 5. Wouthof, 1973-1980; 6. De Bolder, 1981-1984
0294 Bouwvereniging Samenwerking, later Woningbouwvereniging Samenwerking '77
0120 Centraal comité van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van gerepatrieerden, afdeling Vlaardingen
0589 Collectie Stichting Welzijn Vlaardingen
0046 Comité tot huisvesting der Belgische vluchtelingen
0347 Commissie Armenverzorging
0052 Commissie tot inzameling ten behoeve van de slachtoffers der overstroming
0031 Commissie tot voorziening in de woningnood
0045 Commissie van afgevaardigden van instellingen van armenzorg
0348 Commissie van het hulpfonds ter besteding van behoeftigen
0433 Commissie Zeemanswelvaren Vlaardingen
0053 Crisiscomité Vlaardingen
0410 'De Kabel', projekt mensen zonder werk Vlaardingen
0891 Dorcasvereniging te Vlaardingen
0040 Eerste Maatschappij van Weldadigheid, subcommissie Vlaardingen
1087 Federatie van Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening, afdeling Maassluis
0114 Gast- en weeshuis van de stad, sinds 1815 Weeshuis der Hervormden
0055 Gemeenteontvanger als financieel leider van de Stichting Winterhulp Nederland, afdeling Vlaardingen, en als penningmeester van de Nederlandse Volksdienst, afdeling Vlaardingen
1039 Govert van Wijnstichting (Weeshuis der Hervormden)
0056 Interkerkelijk Bureau Vlaardingen
0430 Interkerkelijke Stichting voor Sociale Arbeid (ISSA), met stukken van het Diakonaal-Convent
0448 Interkonfessioneel Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening (ICMD)
0466 Landelijke Vereniging van Ex-politieke Gevangenen uit den Bezettingstijd, afdeling Vlaardingen/Maassluis
0043 Liefdedragers- en begrafenisvereniging
0054 Nationaal hulpcomité tot inzameling ten behoeve van oorlogsslachtoffers, afdeling Vlaardingen
0051 Nationaal steuncomité stormramp Achterhoek (Borculo), afdeling Vlaardingen
0044 Nederlands comité voor Transvaal, afdeling Vlaardingen
1006 Nederlands Volksherstel, afdeling Maassluis
0042 Onderling ondersteuningsfonds voor ambachts- en zeelieden 'Het Algemeen Belang'
1008 Onderlinge Verzekeringmaatschappij Unitas te Maassluis
0668 Ondersteunings-fonds 'St. Martinus' (onderafdeling van den Ned. Roomsch-Katholieken Volksbond)
0936 Personeelsvereniging 'Sunlight' van Lever's-Zeep Maatschappij B.V.
1044 Plaatselijk comité Maassluis van het Nationaal Crisiscomité
0160 Regenten van het Van Leydenshofje
0395 Stadsvernieuwing VOP.
0679 Stichting buurthuis 'De Telder'/Ontmoetingscentrum 'West'
0374 Stichting Clubhuizen 'De Haven'
0346 Stichting Federatieve Raad van het Bejaardenwerk
0057 Stichting Nederlands Volksherstel, afdeling Vlaardingen
0689 Stichting Raad voor het Ouderenwerk Vlaardingen
0676 Stichting Sociaal Kultureel werk Vlaardingen Holy (wijkcentrum 'De Heipaal')
0424 Stichting Unie van Vrijwilligers, afdeling Vlaardingen
0317 Stichting Vlaardingse Bejaardenzorg(SVB), vanaf 1970 Algemene Stichting van Vlaardingse Bejaardenzorg (ASVB)
0380 Stichting Vlaardingse Gemeenschap
0322 Stichting Vlaardingse Gemeenschap/Centraal-Vacantie-Comité Vlaardingen
0166 Stichting voor club- en buurthuiswerk Vlaardingen
0350 Stichting voor huishoudelijke- en gezinsvoorlichting
0737 Stichting voor sociaal-cultureel werk 'Nut voor 't Oosten'
0351 Stichting Welzijn Vlaardingen
0675 Stichting Zeemanswelvaren Rotterdam, later het gemeentelijk bureau Sociale Zorg voor Zee-, Rijn- en Binnenvaart
1058 Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een 'Tehuis voor Zeelieden' te Maassluis
0109 Vereniging 'Hulp in Nood'
0674 Vereniging 'Mensen zonder werk'
0318 Vereniging tot oprichting en instandhouding van het Vissers Weduwen- en Wezenfonds
0419 Vereniging tot verbetering van de volkshuisvesting 'Patrimoniums Woningen', later Patrimoniums Woningstichting
0041 Vlaardings correspondentschap van het Nederlands genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen
0620 Vlaardings Reclasserings Comité
0847 Vlaardingse Raad voor Jeugd- en Jongerenwerk
0115 Weldadigheidsstichting 'Arij van West'
0362 Wijkcentrum 't Nieuwelant
1077 Woningstichting Woningbeheer

  Archiefblok Informatie

0031
Commissie tot voorziening in de woningnood

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1913-1914
0,02 m
4

0040
Eerste Maatschappij van Weldadigheid, subcommissie Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1818-1860
0,12 m
11

0041
Vlaardings correspondentschap van het Nederlands genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1823-1834
0,02 m
4

0042
Onderling ondersteuningsfonds voor ambachts- en zeelieden 'Het Algemeen Belang'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1871-1954
0,36 m
27

0043
Liefdedragers- en begrafenisvereniging

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1836) 1869-
0,24 m
13

0044
Nederlands comité voor Transvaal, afdeling Vlaardingen
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1902-1902
0,02 m
 
Samenvatting:
Stukken betreffende de gehouden inzameling door het Transvaal Comité ten behoeve van de boeren-republieken, 31 oktober, 1 en 2 november 1902.

0045
Commissie van afgevaardigden van instellingen van armenzorg

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1909-1912
0,03 m
4

0046
Comité tot huisvesting der Belgische vluchtelingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1914-1914
0,02 m
3

0050
Algemeen comité voor maatschappelijk werk

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1917-1923
0,02 m
9

0051
Nationaal steuncomité stormramp Achterhoek (Borculo), afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1926-1926
0,02 m
4

0052
Commissie tot inzameling ten behoeve van de slachtoffers der overstroming

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1926-1926
0,02 m
8

0053
Crisiscomité Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1931-1936
0,48 m
26

0054
Nationaal hulpcomité tot inzameling ten behoeve van oorlogsslachtoffers, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1940-1940
0,02 m
5

0055
Gemeenteontvanger als financieel leider van de Stichting Winterhulp Nederland, afdeling Vlaardingen, en als penningmeester van de Nederlandse Volksdienst, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1940-1944
0,24 m
15

0056
Interkerkelijk Bureau Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1944-1947
0,10 m
29

0057
Stichting Nederlands Volksherstel, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1945-1946
0,84 m
14

0109
Vereniging 'Hulp in Nood'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1906) 1912-
0,12 m
11

0114
Gast- en weeshuis van de stad, sinds 1815 Weeshuis der Hervormden

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1600-1961
10,60 m
275

0115
Weldadigheidsstichting 'Arij van West'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1902-1946
0,92 m
34

0120
Centraal comité van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van gerepatrieerden, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1956-1964
0,12 m
9

0160
Regenten van het Van Leydenshofje

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1755-1951
0,72 m
49

0166
Stichting voor club- en buurthuiswerk Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1962-1981
3,12 m
24

0289
Algemene Stichting voor huisvesting en verzorging van bejaarden (ASHVB) 1. Flatgebouw voor bejaarden\Bilitonflat, 1953-1984; 2. Soenda-verpleeginrichting, 1968-1977; 3. De Valkenhof, 1959-1984; 4. Drieën-Huijsen, 1969-1984; 5. Wouthof, 1973-1980; 6. De Bolder, 1981-1984

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1954) 1962-
1,92 m
98

0294
Bouwvereniging Samenwerking, later Woningbouwvereniging Samenwerking '77

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1917-1941, 1
15,36 m
15

0317
Stichting Vlaardingse Bejaardenzorg(SVB), vanaf 1970 Algemene Stichting van Vlaardingse Bejaardenzorg (ASVB)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1952-1977
0,24 m
19

0318
Vereniging tot oprichting en instandhouding van het Vissers Weduwen- en Wezenfonds

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1878-1982
0,36 m
39

0322
Stichting Vlaardingse Gemeenschap/Centraal-Vacantie-Comité Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1947-1975
0,36 m
 
Samenvatting:

0346
Stichting Federatieve Raad van het Bejaardenwerk
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1968-1974
0,10 m
 
Samenvatting:

0347
Commissie Armenverzorging
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1891-1891
0,01 m
 
Samenvatting:

0348
Commissie van het hulpfonds ter besteding van behoeftigen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1866-1889
0,01 m
 
Samenvatting:
In 1989 aangetroffen bij inv. NASV.

0350
Stichting voor huishoudelijke- en gezinsvoorlichting

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1956-1972
0,36 m
29

0351
Stichting Welzijn Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1972-1982
2,36 m
 
Samenvatting:
NB
Om logistieke redenen is dit archief verplaatst naar de archiefkelder van het gemeentehuis in Maassluis. Voor raadpleging dient u vooraf contact op te nemen met het Stadsarchief Vlaardingen, stadsarchief@vlaardingen.nl of telefonisch 010-2484999. Wanneer u dit tijdig doet, liggen de stukken voor u klaar op de studiezaal aan het Plein Emaus.

0362
Wijkcentrum 't Nieuwelant
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief

0,48 m
 
Samenvatting:

0374
Stichting Clubhuizen 'De Haven'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
ca 1962-1981
4,36 m
 
Samenvatting:


Om logistieke redenen is dit archief verplaatst naar de archiefkelder van het gemeentehuis in Maassluis. Voor raadpleging dient u vooraf contact op te nemen met het Stadsarchief Vlaardingen, stadsarchief@vlaardingen.nl of telefonisch 010-2484999. Wanneer u dit tijdig doet, liggen de stukken voor u klaar op de studiezaal aan het Plein Emaus.

0380
Stichting Vlaardingse Gemeenschap

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1947-1972
0,72 m
13

0395
Stadsvernieuwing VOP.

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1962-1983
1,00 m
11

0410
'De Kabel', projekt mensen zonder werk Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1977-1979
0,06 m
 
Samenvatting:

0419
Vereniging tot verbetering van de volkshuisvesting 'Patrimoniums Woningen', later Patrimoniums Woningstichting
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1911-1978
1,50 m
 
Samenvatting:
NB
In 2007 ontving het Stadsarchief van Waterweg Wonen een aanvulling op het archief van 32 dozen, waaronder grootboekkaarten en archivalia over de deelname aan Expo '72 en Expo '73. Zie stelling 39-III-1/5.

0424
Stichting Unie van Vrijwilligers, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1945-1994
1,20 m
25

0430
Interkerkelijke Stichting voor Sociale Arbeid (ISSA), met stukken van het Diakonaal-Convent

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1965-1973
0,12 m
5

0433
Commissie Zeemanswelvaren Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1965-1973
0,01 m
1

0448
Interkonfessioneel Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening (ICMD)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1940-1987
0,72 m
25

0466
Landelijke Vereniging van Ex-politieke Gevangenen uit den Bezettingstijd, afdeling Vlaardingen/Maassluis

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1945-1976
0,12 m
14

0589
Collectie Stichting Welzijn Vlaardingen
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1971-1978
0,24 m
 
Samenvatting:
NB
Dhr. van der Lee was bestuurslid van de Stichting Welzijn Vlaardingen. Hij heeft zijn archiefbescheiden van deze stichting in 2005 geordend en overgedragen aan het Stadsarchief. Zijn collectie vormt een waardevolle aanvulling op het eigenlijke archief van de stichting Welzijn.

0620
Vlaardings Reclasserings Comité
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1966 - 1968
0,04 m

0668
Ondersteunings-fonds 'St. Martinus' (onderafdeling van den Ned. Roomsch-Katholieken Volksbond)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1922 - 1968
0,05 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2010.

0674
Vereniging 'Mensen zonder werk'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1981 - 1982
0,03 m

0675
Stichting Zeemanswelvaren Rotterdam, later het gemeentelijk bureau Sociale Zorg voor Zee-, Rijn- en Binnenvaart
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1964 - 1982
0,06 m
 
Samenvatting:
De stichting Zeemanswelvaren Rotterdam werd gesubsidieerd door de gemeente Vlaardingen. Ze had een apart bureau in Vlaardingen. In 1983 stopte de subsidie.

0676
Stichting Sociaal Kultureel werk Vlaardingen Holy (wijkcentrum 'De Heipaal')
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1971 - 1984
0,06 m

0679
Stichting buurthuis 'De Telder'/Ontmoetingscentrum 'West'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1981 - 2001
0,24 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2010.

0689
Stichting Raad voor het Ouderenwerk Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1977 - 1992
0,06 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2010.

0737
Stichting voor sociaal-cultureel werk 'Nut voor 't Oosten'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1971 - 1970
0,12 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2014.

0847
Vlaardingse Raad voor Jeugd- en Jongerenwerk
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1972 - 1981

0891
Dorcasvereniging te Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1898 - 1959
0,04 m
 
Samenvatting:
NB
Het archiefje is in 2016 geschonken door de heer J.A. van Toor, regent van de stichting 'Arij van West'. Deze liefdadigheidsstichting subsidieerde de Dorcasvereniging te Vlaardingen.

0936
Personeelsvereniging 'Sunlight' van Lever's-Zeep Maatschappij B.V.
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1961 - 1986
 
Samenvatting:
NB
Naast een notulenboek bevat dit archief ook een fotoboek van de receptie ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum. De archivalia zijn geschonken door de heer M. Richter.

1006
Nederlands Volksherstel, afdeling Maassluis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1945-1948
0,12 m

1008
Onderlinge Verzekeringmaatschappij Unitas te Maassluis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1900-1925
0,12 m

1039
Govert van Wijnstichting (Weeshuis der Hervormden)
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1626-1990
12,00 m
 
Samenvatting:
NB
Aankomsttitel 2005. In 2017 ontving het Stadsarchief een aanvulling vanwege het aftreden van de toenmalige secretaris de heer W.L. van der Hoff.

1044
Plaatselijk comité Maassluis van het Nationaal Crisiscomité

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1931 - 1936
0,12 m
8

1058
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een 'Tehuis voor Zeelieden' te Maassluis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
(1896)1960 -
0,16 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2010.

1077
Woningstichting Woningbeheer
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1930 - 1980
0,60 m

1087
Federatie van Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening, afdeling Maassluis
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1950 - 1961
0,02 m  2.03 Vak- en standsorganisaties en - fondsen

Toegang   Archief/Collectie

0149 1. Algemene Bond van onderwijzend personeel (0149) 2. Nederlandse Onderwijzersvereniging, afdeling Vlaardingen, (1939) 1945-1966 (0150); 3. Commissie tot herziening van het leerplan der openbare scholen te Vlaardingen, 1960-1968 (0151); 4. Algemene Bond van onderwijzend personeel, sectie gewoon lager onderwijs, afdeling Waterweg, 1966-1968 (0603)
0603 Algemene bond van onderwijzend personeel, sectie gewoon lager onderwijs, afdeling Waterweg
0633 Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond (ANMB), afdeling Vlaardingen
0309 Algemene Nederlandse Typografen Bond, afdeling Vlaardingen (1912-1941), later Algemene Nederlandse Grafische Bond, afdeling Vlaardingen (1945-1985)
0612 Belangencommissie Aalscholverlaan - Fazantlaan
0263 Belangencommissie Eksterlaanflats
0354 Bestuurdersbond Vlaardingen (NVV)
0134 Bond van Nederlandse christelijke houtbewerkers, meubelmakers, behangers en aanverwante vakgenoten, afdeling Vlaardingen
0397 Centrale Bond van transportarbeiders, vakgroep zeevissers, kuipers, machinisten ter visserij, haven- en transportarbeiders en boetsters
0038 College van de kleine visscherijarmen
0671 Coöperatieve bakkerij en Verbruiksvereeniging 'De Voorloper' en de vereniging , later de stichting 'Volksgebouw'
0156 Coöperatieve verbruiksvereniging 'Onderlinge steun'
0359 Cooperatieve vereniging 'Consumentenkring De Kastanje'
0278 Diensthoofdencontact, later Diensthoofdenoverleg
0573 Documentatie 'Photoshoot', een onderdeel van het muziek- en dansproject X-Change en van het erfgoedproject 'Verhalen van Vlaardingen",
0162 Fonds 'Eigen Huis' (onderafdeling van de Nederlandschen Rooms Katholieke Volksbond, afdeling Vlaardingen)
0133 Fonds tot geldelijke ondersteuning voor werkelozen der timmerliedenvereniging 'Arbeid Adelt'
0431 Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeling Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht
0632 Industriebond FNV, eerder Industriebond NVV, afdeling Vlaardingen
0310 Industriebond, later Industrie- en voedingsbond CNV, later Christelijk Nationaal Vakverbond, afdeling Vlaardingen, met rechtsvoorgangers [CMB, (metaal)]
0301 Medezeggenschapscommissie van het Gemeentelijk Woningbedrijf, 1941-1978.
0182 Metselaarsgilde
0170 N.V. Onderlinge verzekering-maatschappij Vlaardingen
0663 Ned. Werkliedenverbond "Patrimonium", afd. Vlaardingen
0189 Nederlands Verbond van Vakverenigingen, later FNV, afdeling Vlaardingen
0161 Nederlandschen Rooms Katholieke Volksbond, vanaf 1946 Katholieke Arbeiders Beweging, vanaf 1964 tot 1981 Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling Vlaardingen
0262 Nederlandse bond van gemeenteambtenaren, onderafdeling de Maasstreek
1052 Nederlandse Christelijke Bond voor overheidspersoneel, afdeling Maassluis
0131 Nederlandse Christelijke Bouwarbeidersbond, later Hout- en Bouwbond CNV, afdeling Vlaardingen
0150 Nederlandse Onderwijzersvereniging, afdeling Vlaardingen
0102 Onderling Ziekenfonds (voor werknemers van haringhandelaren) 'Ons Belang'
0111 Redersvereniging
0631 Rooms-Katholieke Bond St. Willebrordus, afdeling Vlaardingen
0011 Schippersgilde
1090 Straatwerkersgilde Maassluis
0132 Timmerliedenvereniging 'Arbeid Adelt'
0024 Vereeniging 'De Voorzorg', strekkende tot eerste hulp bij overlijden van het gemeentelijk politiepersoneel
0521 Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeese Gewesten, afd. Vlaardingen e.o.
0101 Vereniging van haringhandelaren
0060 Vlaardingsche visschersvereeniging Koningin Wilhelmina
0386 Vlaardingse Bestuurdersbond
0155 Vlaardingse Christelijke Besturenbond
0372 Vlaardingse Huisartsen Kring (VHK) [dr. H. Hasper]
0129 Vlaardingse Middenstandscentrale en Stichting 'Middenstands Aktie Fonds'
0415 'VoorZorg', Vereniging voor verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ziekenhuisverpleging en operaties
0159 'Werkende Jeugd', afdeling Vlaardingen
1004 Werknemersvereniging 'Eendracht maakt Macht'

  Archiefblok Informatie

0011
Schippersgilde

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1668-1811
0,06 m
5

0024
Vereeniging 'De Voorzorg', strekkende tot eerste hulp bij overlijden van het gemeentelijk politiepersoneel

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1905-1911
0,03 m
2

0038
College van de kleine visscherijarmen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1669-1986
0,48 m
14

0060
Vlaardingsche visschersvereeniging Koningin Wilhelmina

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1893-1919
0,12 m
5

0101
Vereniging van haringhandelaren

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1909-1953
0,84 m
41

0102
Onderling Ziekenfonds (voor werknemers van haringhandelaren) 'Ons Belang'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1928-1951
0,06 m
8

0111
Redersvereniging

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1913-1966
2,12 m
69

0129
Vlaardingse Middenstandscentrale en Stichting 'Middenstands Aktie Fonds'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1953-1975
2,00 m
64

0131
Nederlandse Christelijke Bouwarbeidersbond, later Hout- en Bouwbond CNV, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1908-1963
0,48 m
15

0132
Timmerliedenvereniging 'Arbeid Adelt'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1909-1913
0,10 m
1

0133
Fonds tot geldelijke ondersteuning voor werkelozen der timmerliedenvereniging 'Arbeid Adelt'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1908-1913
0,10 m
3

0134
Bond van Nederlandse christelijke houtbewerkers, meubelmakers, behangers en aanverwante vakgenoten, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1929-1955
0,25 m
10

0149
1. Algemene Bond van onderwijzend personeel (0149) 2. Nederlandse Onderwijzersvereniging, afdeling Vlaardingen, (1939) 1945-1966 (0150); 3. Commissie tot herziening van het leerplan der openbare scholen te Vlaardingen, 1960-1968 (0151); 4. Algemene Bond van onderwijzend personeel, sectie gewoon lager onderwijs, afdeling Waterweg, 1966-1968 (0603)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1965) 1966-
1,24 m
27

0150
Nederlandse Onderwijzersvereniging, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1939) 1945-
0,50 m
16

0155
Vlaardingse Christelijke Besturenbond

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1908-1967
0,40 m
26

0156
Coöperatieve verbruiksvereniging 'Onderlinge steun'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1918-1918
0,10 m
2

0159
'Werkende Jeugd', afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1957-1960
0,03 m
2

0161
Nederlandschen Rooms Katholieke Volksbond, vanaf 1946 Katholieke Arbeiders Beweging, vanaf 1964 tot 1981 Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1917-1979
0,60 m
50

0162
Fonds 'Eigen Huis' (onderafdeling van de Nederlandschen Rooms Katholieke Volksbond, afdeling Vlaardingen)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1924-1938
0,01 m
1

0170
N.V. Onderlinge verzekering-maatschappij Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1900-1966
0,05 m
75

0182
Metselaarsgilde

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1779-1798, 1
0,05 m
1

0189
Nederlands Verbond van Vakverenigingen, later FNV, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1971-1980
0,24 m
16

0262
Nederlandse bond van gemeenteambtenaren, onderafdeling de Maasstreek

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1905-1962
0,36 m
23

0263
Belangencommissie Eksterlaanflats
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1971-1992
0,24 m
 
Samenvatting:

0278
Diensthoofdencontact, later Diensthoofdenoverleg
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1983-1993
0,12 m
 
Samenvatting:

0301
Medezeggenschapscommissie van het Gemeentelijk Woningbedrijf, 1941-1978.

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1959-1978
0,10 m
9

0309
Algemene Nederlandse Typografen Bond, afdeling Vlaardingen (1912-1941), later Algemene Nederlandse Grafische Bond, afdeling Vlaardingen (1945-1985)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1912-1985
0,12 m
14

0310
Industriebond, later Industrie- en voedingsbond CNV, later Christelijk Nationaal Vakverbond, afdeling Vlaardingen, met rechtsvoorgangers [CMB, (metaal)]

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1918-1987
0,48 m
43

0354
Bestuurdersbond Vlaardingen (NVV)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1952-1985
0,03 m
1

0359
Cooperatieve vereniging 'Consumentenkring De Kastanje'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1982-1986
0,12 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel: 1989.

0372
Vlaardingse Huisartsen Kring (VHK) [dr. H. Hasper]

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1952-1966
0,66 m
1

0386
Vlaardingse Bestuurdersbond

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1933-1953
0,04 m
4

0397
Centrale Bond van transportarbeiders, vakgroep zeevissers, kuipers, machinisten ter visserij, haven- en transportarbeiders en boetsters

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1918-1920
0,04 m
1

0415
'VoorZorg', Vereniging voor verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ziekenhuisverpleging en operaties

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1929-1942
0,06 m
4

0431
Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeling Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1877-1965
0,12 m
11

0521
Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeese Gewesten, afd. Vlaardingen e.o.

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1933-1985
0,12 m
8

0573
Documentatie 'Photoshoot', een onderdeel van het muziek- en dansproject X-Change en van het erfgoedproject 'Verhalen van Vlaardingen",

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
2002-2003
0,12 m
7

0603
Algemene bond van onderwijzend personeel, sectie gewoon lager onderwijs, afdeling Waterweg

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1966 - 1968
1,24 m
10

0612
Belangencommissie Aalscholverlaan - Fazantlaan
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1976 - 1979
0,02 m

0631
Rooms-Katholieke Bond St. Willebrordus, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1960 - 1969
0,04 m
1

0632
Industriebond FNV, eerder Industriebond NVV, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1971 - 1998
0,15 m
9

0633
Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond (ANMB), afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1923 - 1981
0,12 m
7

0663
Ned. Werkliedenverbond "Patrimonium", afd. Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1891 - 1934
0,04 m

0671
Coöperatieve bakkerij en Verbruiksvereeniging 'De Voorloper' en de vereniging , later de stichting 'Volksgebouw'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1921 - 2005
0,72 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2010.

1004
Werknemersvereniging 'Eendracht maakt Macht'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1883-1930
0,12 m

1052
Nederlandse Christelijke Bond voor overheidspersoneel, afdeling Maassluis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1954 - 1978
0,24 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2007.

1090
Straatwerkersgilde Maassluis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1912 - 1939
0,02 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2012.  2.04 Instellingen op het gebied van de volksgezondheid

Toegang   Archief/Collectie

0634 Algemene Patiënten Vereniging Vlaardingen
0529 Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden en Gezondheidskolonies, afdeling Vlaardingen
0490 Collectie H. Schaar (E.H.B.O.)
0157 'Draagt elkanders lasten', plaatselijke commissie van het Fonds tot bestrijding der tuberculose en ter bevordering der volksgezondheid
0323 Inentingscommissie
1076 Maassluische Woningbouwvereeniging
1062 Nationaal Rode Kruis, afdeling Maassluis - Maasland - Hoek van Holland
0580 Nationale Christen Geheel-Onthouders Vereniging (NCGOV) afdeling Vlaardingen/W.M.W. Don Jzn Stichting
0552 Nederlandse Vereniging 'Eerste Hulp bij Ongelukken'(EHBO). afdeling Vlaardingen
0030 Nederlandse vereniging voor Volks- en Schoolbaden, afdeling Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht
0677 R.K. Woningbouwvereniging 'Ons Ideaal'
0373 Rode Kruis, afdeling Vlaardingen [dr. H. Hasper]
1078 Schoolartsendienst, kring Maassluis
1080 Stichting Dienstverleningscentrum
0673 Stichting Gezinsverzorging Vlaardingen
1081 Stichting Gezondheidsgebouw Maassluis
0667 Stichting Katholieke gezinszorg en gezinshulp te Vlaardingen
0527 Stichting Schooltandverzorging Vlaardingen e.o.
1079 Stichting ter bevordering van de Schooltandverzorging in het district Maasluis en omstreken
0377 Transportcolonne Nederlandse Rode Kruis, afdeling Vlaardingen
1075 Vereeniging 'Volkshuisvesting'
0113 Vereniging 'Verjaardag' t.b.v. TBC-bestrijding
0029 Vereniging voor Gezondheidskoloniën
0922 Vereniging voor Ziekenverpleging/Stichting Algemeen Ziekenhuis Vlaardingen (Holy-ziekenhuis), Stichting Samenwerkende Schiedamse en Vlaardingse Ziekenhuizen (SSVZ), Personeelsvereniging, Vereniging Vrienden van het Holy-ziekenhuis en Raad van Toezicht (Zie ook inventaris- en collectiereeks nr. 0179)
0179 Vereniging voor Ziekenverpleging/Stichting Algemeen Ziekenhuis Vlaardingen (Holy-ziekenhuis), zie ook inventaris- en collectiereeks nr. 0922,
0532 Vlaardings Overleg Revalidatie
0927 Werkgroep Stiltecentrum 'De Driepas'

  Archiefblok Informatie

0029
Vereniging voor Gezondheidskoloniën

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1899-1921
0,06 m
8

0030
Nederlandse vereniging voor Volks- en Schoolbaden, afdeling Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1908) 1913-
0,06 m
7

0113
Vereniging 'Verjaardag' t.b.v. TBC-bestrijding

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1928-1960
0,12 m
12

0157
'Draagt elkanders lasten', plaatselijke commissie van het Fonds tot bestrijding der tuberculose en ter bevordering der volksgezondheid

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1934-1935
0,10 m
2

0179
Vereniging voor Ziekenverpleging/Stichting Algemeen Ziekenhuis Vlaardingen (Holy-ziekenhuis), zie ook inventaris- en collectiereeks nr. 0922,

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1896-1986
25,00 m
90

0323
Inentingscommissie
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1954-1956
0,12 m

0373
Rode Kruis, afdeling Vlaardingen [dr. H. Hasper]

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1949-1959
0,06 m
1

0377
Transportcolonne Nederlandse Rode Kruis, afdeling Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1940-1952
0,24 m
 
Samenvatting:

0490
Collectie H. Schaar (E.H.B.O.)
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
1928-1998
1,20 m
28

0527
Stichting Schooltandverzorging Vlaardingen e.o.
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1953-1981
0,12 m

0529
Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden en Gezondheidskolonies, afdeling Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1947-1970
0,24 m

0532
Vlaardings Overleg Revalidatie
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief

0,75 m
 
Samenvatting:
In 2008 ontving het Stadsarchief een aanvulling.

0552
Nederlandse Vereniging 'Eerste Hulp bij Ongelukken'(EHBO). afdeling Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1934-1975
0,36 m
 
Samenvatting:
De afdeling Vlaardingen werd in 1928 opgericht. Bij het archief behoren ook een aantal glasnegatieven (2 houten bakken). In 2007 werd een digitale aanvulling geacquireerd.

0580
Nationale Christen Geheel-Onthouders Vereniging (NCGOV) afdeling Vlaardingen/W.M.W. Don Jzn Stichting

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1931-2003
0,12 m
17

0634
Algemene Patiënten Vereniging Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1988 - 2003
0,36 m
 
Samenvatting:
De Algemene Patiënten Vereniging Vlaardingen werd in 1988 opgericht. In 2003 besloot men de vereniging op te heffen. Het archief werd in 2008 geschonken aan het Stadsarchief Vlaardingen.

0667
Stichting Katholieke gezinszorg en gezinshulp te Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1948 - 1969
0,03 m

0673
Stichting Gezinsverzorging Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1970 - 1984
0,06 m

0677
R.K. Woningbouwvereniging 'Ons Ideaal'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1960 - 1976
0,06 m

0922
Vereniging voor Ziekenverpleging/Stichting Algemeen Ziekenhuis Vlaardingen (Holy-ziekenhuis), Stichting Samenwerkende Schiedamse en Vlaardingse Ziekenhuizen (SSVZ), Personeelsvereniging, Vereniging Vrienden van het Holy-ziekenhuis en Raad van Toezicht (Zie ook inventaris- en collectiereeks nr. 0179)
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1952 - 1999
22,30 m
 
Samenvatting:
NB
In 1982 verscheen een eerste plaatsingslijst van dit cluster van archieven (0179). In 2007 werd een collectie beeld- en documentatiemateriaal overgedragen. Zie stelling 41-IV-3. Na de fusie met het Vlietlandziekenhuis is het overige archief geschoond en geínventariseerd (0922). In 2015 is het overgedragen aan het Stadsarchief. De aanvulling is geplaatst in het depot Westnieuwland (St. 18-I-1 t/m 19-I-4). De aanvullende inventaris is nog niet digitaal raadpleegbaar, maar wel beschikbaar op de studiezaal. Wanneer u archivalia hiervan wilt raadplegen, moeten de archivalia wel gelicht worden uit het depot Westnieuwland, wat zorgt voor enige vertraging.

0927
Werkgroep Stiltecentrum 'De Driepas'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief

0,06 m
 
Samenvatting:
NB
Dit archief is in 2017 geschonken door de heer T. de Koning.

1062
Nationaal Rode Kruis, afdeling Maassluis - Maasland - Hoek van Holland
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1944 - 1999
1,10 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2011. Het archief is aangeleverd bij de Historische Vereniging Maassluis. De HVM heeft het archief overgedragen aan het Stadsarchief Vlaardingen.

1075
Vereeniging 'Volkshuisvesting'
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1912 - 1930
0,12 m

1076
Maassluische Woningbouwvereeniging
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1918 - 1929
0,04 m

1078
Schoolartsendienst, kring Maassluis
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1946 - 1982
0,20 m

1079
Stichting ter bevordering van de Schooltandverzorging in het district Maasluis en omstreken
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1960 - 1979
0,06 m

1080
Stichting Dienstverleningscentrum
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1966 - 1976
0,06 m

1081
Stichting Gezondheidsgebouw Maassluis
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1978 - 1984
0,02 m  2.05 Instellingen op het gebied van onderw., wet. en cult.

Toegang   Archief/Collectie

0180 Arbeidersmuziekvereniging, later Muziekvereniging 'Voorwaarts'
0399 Archeologische werkgemeenschap voor (Westelijk) Nederland, afdeling 8/werkgroep Helinium
0925 Barbaraschool (Roomskatholieke lagere school, later met kleuterschool gefuseerd tot basisschool)
1009 Bestuur der Departementsschool tot Nut van 't Algemeen en de afdeling Maassluis van de maatschappij tot Nut van 't Algemeen
0443 Bestuur van de Stichting voor Katholiek Onderwijs te Vlaardingen (en zijn voorgangers, 1912-1959)
0412 Bestuur van de Vereniging De Ambachtsschool voor Vlaardingen, Stichting Christelijk Technisch Onderwijs, later Stichting Technisch Onderwijs (Burgeravondschool/Avondnijverheidsschool/Lagere Technische school (LTS) Deltaweg), later opgegaan in de Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap (VOS)
0382 Christelijke Harmonievereniging 'Sursum Corda'
0607 Christelijke Hoogere Burgerschool (H.B.S.) met vijfjarige cursus, later het Groen van Prinsterer Lyceum en vanaf 1967 samen met de Chr. H.B.S. Westland-Zuid opgegaan in de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Vlaardingen,
0742 Collectie logboeken Rooms-katholieke padvinderij-groepen (o.a. St. Paulusstam)
0591 Collectie mevr. Verhoeff-Torn (muziekdocente)
0544 Collectie Plakboeken (Gemeente) bibliotheek
0450 Collectie Ton Stolk
0654 Collectie van de heer Van Engelen en mevrouw Van Engelen-Odijk van de Rooms-Katholieke Jeugdbeweging (Don Boscogroep)
0099 Comité voor de viering van de geboorte van prinses Beatrix en voor het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina
0405 Comite voor de viering van het 700-jarig bestaan van de stad Vlaardingen
0653 Commissie Oorlogsmonument 1940-1945
0096 Commissie voor de viering van de 50e verjaardag van koningin Wilhelmina
0085 Commissie voor de viering van de troonsbestijging van koningin Wilhelmina
0082 Commissie voor de viering van het 256-jarig regeringsjubileum van Koning Willem III
0092 Commissie voor de viering van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina
0098 Commissie voor de viering van het huwelijk van prinses Juliana
0097 Commissie voor de viering van het vierde eeuwfeest van de geboorte van prins Willem van Oranje
0084 Commissie voor een nationaal geschenk bij het aftreden van koningin-moeder Emma als regentes
0578 Coördinatiegroep Oudheidkundig Bodemonderzoek,
0680 Culturele Raad Vlaardingen (aanvulling H. van der Lee)
0069 Debatingclub 'Hortensius'
0396 Federatie van Vlaardingse Muziekgezelschappen
0383 Federatie van Zangverenigingen te Vlaardingen/Federatie van Vlaardingse zangverenigingen
0083 Feestcommissie voor de viering van de 70e verjaardag van koning Willem III
0088 Feestcommissie voor de viering van het huwelijk van koningin Wilhelmina
0070 'Flardinga', vereniging tot veredeling van 't volksvermaak
0510 Folkcentrum Assurancetourix (archieven van de Stichting Folkcentrum Assurancetourix, de Stichting Folkfestivals Assurancetourix en de Stichting jongerensociëteit "Club Salut les Diables")
0643 Galerie 'Kunst+'
0790 Gemeenschappelijke schoolraad voor het Openbaar Onderwijs
0572 Gemengd koor 'Holy'
0291 Gereformeerde Zangvereeniging, vanaf 1940 Gereformeerde Oratoriumvereeniging, vanaf 1951 Christelijke Oratoriumvereniging Gloria in Excelsis Deo en vanaf 1954 Toonkunstkoor
0627 Gloria - Toonkunst ( COV Gloria in Exelsis Deo en Toonkunstkoor Vlaardingen)
0188 Historische Vereniging Vlaardingen
0438 J.A. Anderson als lid van de Commissie Stadsherstel, Stadsverfraaiing en Stadsverzorging (van de Culturele Raad Vlaardingen)
0378 Kweekschool voor kleuterleidsters 'De Christelijke Vormschool', later 'Frans Boogaardschool', Christelijke opleiding voor kleuteronderwijs, later PABO
0066 Leesgezelschap 'Chrysostomus'
0143 Leesgezelschap 'Crescendo'
0064 Leesgezelschap 'De Honingbij'
0068 Leesgezelschap 'Kolibrie', vanaf 1874 Leeskring 'Eensgezindheid'
0067 Leesgezelschap 'Onderling Genoegen'
0072 Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, afdeling Vlaardingen, vanaf 1954 Toonkunstkoor
0063 Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Vlaardingen
0158 Mondaccordeonvereniging 'Hohner Boys'
0678 Muziekcentrum 'OpMaat'
0768 Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en natuurvriendennetwerk (NIVON)/Hoogkamer
0139 Nederlands Schoolverbond (1870-1877), later de Vereniging Volksonderwijs, afdeling Vlaardingen en afdeling Vlaardinger-Ambacht, 1925-1934
0453 Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen, afdeling Vlaardingen
0316 Nederlandse Christen Vrouwen Bond, afdeling Vlaardingen-Zuid
0623 Nederlandse Christen Vrouwenbond (N.C.V.B.), afdeling Holy
0384 Nederlandse Reisvereniging, afdeling Vlaardingen
0271 Nutskleuterschool
0444 Onderwijsbegeleidingsdienst Nieuwe Waterweg Noord
0530 Onderwijsvoorrangsgebied Vlaardingen (Initiatiefgroep, OVG Vlaardingen, Stichting Financieel Beheer OVG Vlaardingen)
0914 Open Monumentendag (comité Vlaardingen)
0638 Openbare Lagere School Vlaardinger-Ambacht
0286 Openbare Scholengemeenschap voor MAVO, HAVO en VWO 'Prof. Casimir' (voorheen Gemeente Lyceum Vlaardingen)
0686 Openbare school D en I voor Lager onderwijs & Uitgebreid Lager Onderwijs
0655 Openbare School voor Speciaal Onderwijs
1007 Oranjecomité Maassluis
0789 Ouderraad voor het Openbaar Voortgezet Onderwijs
0883 Paletmanifestatie
0095 Plaatselijk comité tot inzameling van gelden voor een aan te bieden portret van de koninklijke familie t.g.v. het 25-jarig huwelijksfeest van koningin Wilhelmina
0089 Plaatselijk comité voor de nationale hulde t.g.v. het 25-jarig verblijf hier te lande van koningin-moeder Emma
0091 Plaatselijk comité voor de nationale hulde t.g.v. het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina
0090 Plaatselijk comité voor de oprichting van een standbeeld van stadhouder Willem III
0087 Plaatselijke commissie voor het nationaal huwelijksgeschenk voor koningin Wilhelmina
0531 Platform Sociale Vernieuwing en Onderwijs,
0268 Prins Bernhardschool (LEAO), Planciusschool (HNO), samen vanaf 1982 De Vaart (LHNO, IHNO, LEAO, MDGO)
1091 Raad van Toezicht en Advies van de Stichting Nationaal Sleepvaartmuseum
0065 Rederijkerskamer 'Chrysosthomus'
0656 Reunistenkring "De Waterweg'
0285 Schoolvereniging CATENA
0505 Schrijverskring 'Rotonde'
0449 St. Caecilia(zang)koor (rooms-katholiek)
0739 Stichting (de) Vrije Academie Vlaardingen
0272 Stichting (Nationaal) Visserijmuseum/Instituut voor de Nederlandse Zeevisserij
0556 Stichting 44e scouting landelijke bandconcours
0475 Stichting Archeologie en Bouwhistorie Vlaardingen, beheerder van het Museum Hoogstad,
0594 Stichting Bachkring Vlaardingen
0487 Stichting Bevrijdingsrevue 1990
0401 Stichting Comité Geuzenmonument
0381 Stichting Culturele Kring
0273 Stichting Exploitatie Museumkade
0624 Stichting Gemeenschappelijke Avondulo Vlaardingen
0498 Stichting Geuzenverzet 1940-1945
0840 Stichting Jubileum Jongerenreizen Vlaardingen
0274 Stichting Jubileumproject Visserijmuseum
1037 Stichting Katholiek Onderwijs te Maassluis
0557 Stichting Kollecties Jan Anderson
0559 Stichting MARDOC (maritieme documentatie)
1097 Stichting Monument Abraham Kuyper
0479 Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen, v/h Vlaardings Comité Nationale Gedenkdagen
0141 Stichting Neutrale Kleuterscholen
0622 Stichting RAVO Scoutingband
0642 Stichting sociëteit club salut les diables
0608 Stichting Vlaardings Landjuweel
0136 Stichting Vlaardingse Schoolvereniging
0538 Tamboer- en Pijpercorps 'De Pijpers', voortgezet als Drum- en Bugle Corps 'Avalance',
0142 Toneel- en Letterlievende Vereniging 'Varia'
1088 Vereeniging 'Maassluische Visscherijschool'
0709 Vereeniging tot het verstrekken van Christelijk Nijverheidsonderwijs aan meisjes voor Vlaardingen, Maassluis en omstreken, later Vereniging voor Christelijk Huishoud- en Nijverheidsonderwijs voor Vlaardingen en Omstreken (Christelijke Huishoudschool 'Die Vlaerdinghe')
0525 Vereeniging voor Bijzonder Christelijk Schoolonderwijs te Vlaardingen
0522 Vereeniging voor Christelijk Bewaarschoolonderwijs te Vlaardinger-Ambacht (Vereeniging voor de Prinses Juliana Bewaarschool, Vereeniging voor Christelijk Kleuteronderwijs Prinses Juliana Kleuterschool)
0457 Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
0103 Vereniging 'A Capella Koor'
0393 Vereniging Christelijke openbare leeszaal en bibliotheek, later Stichting Christelijke Openbare Bibliotheek
0106 Vereniging De Vlaardingsche Oudheidkamer en Visscherijmuseum
0506 Vereniging Het Vlaardings Dubbelmannenkwartet(HVD)
0281 Vereniging Openbare leeszaal en bibliotheek, later Gemeentebibliotheek
0394 Vereniging Rooms-katholieke openbare bibliotheek St. Johannes de Dooper
0455 Vereniging van Vlaardingse Kunstenaars: VL. 65.
0119 Vereniging Visscherijschool
0138 Vereniging Volksonderwijs, afdeling Vlaardingen, voorheen Nederlands Schoolverbond
0140 Vereniging Volksonderwijs, afdeling Vlaardinger-Ambacht
1042 Vereniging voor Christelijk Hervormd schoolonderwijs, later Vereniging voor Christelijk volksonderwijs
0526 Vereniging voor Christelijk Onderwijs
1041 Vereniging voor Christelijk Onderwijs
1043 Vereniging voor Christelijk schoolonderwijs
0903 Vereniging voor christelijk schoolonderwijs
1054 Vereniging voor Christelijk Uitgebreid Lager Onderwijs te Maassluis
0392 Vereniging voor handelsonderwijs 'Kennis is macht'
0467 Vereniging Vrienden van het Visserijmuseum
0379 Vlaardings Kunstcentrum (VKC)
0749 Vlaarding's Mannenkoor 'Orpheus'
0434 Vlaardings Politie Dubbelmannenkwartet
0137 Vlaardingse accordeon-orkestvereniging 'Concertino'
0423 Vlaardingse Gemengde Zangvereniging 'Het Bevrijdingskoor', vanaf 1977 het 'Annchen van den Bos-koor'
0610 Vlaardingse Kunst Stichting
0492 Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap
0609 Vlaardingse Raad voor Jeugd- en Jongerenwerk,
0664 Volksuniversiteit Rotterdam, afd. Vlaardingen
0721 Werkgroep Monument Wellington Z1321 Vlaardingen
0539 Werkgroep Vlaardingen Actie 'Tijd voor School'
0602 Zangvereniging 'Stem des Volks'/Gemengd Rijnmondkoor Vlaardingen

  Archiefblok Informatie

0063
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1805-1970
2,60 m
127

0064
Leesgezelschap 'De Honingbij'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1826-1917
0,12 m
9

0065
Rederijkerskamer 'Chrysosthomus'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1851-1875
0,24 m
29

0066
Leesgezelschap 'Chrysostomus'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1852-1973
0,24 m
14

0067
Leesgezelschap 'Onderling Genoegen'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1852-1960
0,36 m
25

0068
Leesgezelschap 'Kolibrie', vanaf 1874 Leeskring 'Eensgezindheid'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1870-1925
0,24 m
11

0069
Debatingclub 'Hortensius'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1874-1874
0,12 m
3

0070
'Flardinga', vereniging tot veredeling van 't volksvermaak

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1904-1932
0,10 m
16

0072
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, afdeling Vlaardingen, vanaf 1954 Toonkunstkoor

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1909)1917-1
3,00 m
174

0082
Commissie voor de viering van het 256-jarig regeringsjubileum van Koning Willem III

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1873-1874
0,02 m
8

0083
Feestcommissie voor de viering van de 70e verjaardag van koning Willem III

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1887-1887
0,02 m
7

0084
Commissie voor een nationaal geschenk bij het aftreden van koningin-moeder Emma als regentes

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1897-1897
0,02 m
3

0085
Commissie voor de viering van de troonsbestijging van koningin Wilhelmina

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1897-1898
0,02 m
10

0087
Plaatselijke commissie voor het nationaal huwelijksgeschenk voor koningin Wilhelmina

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1900-1901
0,02 m
1

0088
Feestcommissie voor de viering van het huwelijk van koningin Wilhelmina

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1901-1901
0,02 m
6

0089
Plaatselijk comité voor de nationale hulde t.g.v. het 25-jarig verblijf hier te lande van koningin-moeder Emma

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1903-1904
0,02 m
2

0090
Plaatselijk comité voor de oprichting van een standbeeld van stadhouder Willem III

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1905-1905
0,02 m
5

0091
Plaatselijk comité voor de nationale hulde t.g.v. het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1922-1924
0,03 m
7

0092
Commissie voor de viering van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1922-1923
0,24 m
26

0095
Plaatselijk comité tot inzameling van gelden voor een aan te bieden portret van de koninklijke familie t.g.v. het 25-jarig huwelijksfeest van koningin Wilhelmina

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1925-1926
0,02 m
3

0096
Commissie voor de viering van de 50e verjaardag van koningin Wilhelmina

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1930-1930
0,12 m
25

0097
Commissie voor de viering van het vierde eeuwfeest van de geboorte van prins Willem van Oranje

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1932-1933
0,05 m
6

0098
Commissie voor de viering van het huwelijk van prinses Juliana

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1936-1937
0,24 m
48

0099
Comité voor de viering van de geboorte van prinses Beatrix en voor het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1937-1938
0,02 m
18

0103
Vereniging 'A Capella Koor'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1927-1953
0,12 m
12

0106
Vereniging De Vlaardingsche Oudheidkamer en Visscherijmuseum

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1919-1957
0,48 m
46

0119
Vereniging Visscherijschool

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1903-1960
1,00 m
97

0136
Stichting Vlaardingse Schoolvereniging

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1965-1976
1,60 m
33

0137
Vlaardingse accordeon-orkestvereniging 'Concertino'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1952-1974
0,36 m
15

0138
Vereniging Volksonderwijs, afdeling Vlaardingen, voorheen Nederlands Schoolverbond

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1905-1969
0,15 m
27

0139
Nederlands Schoolverbond (1870-1877), later de Vereniging Volksonderwijs, afdeling Vlaardingen en afdeling Vlaardinger-Ambacht, 1925-1934

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1870-1877, 1
0,15 m
7

0140
Vereniging Volksonderwijs, afdeling Vlaardinger-Ambacht

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1925-1934
0,10 m
7

0141
Stichting Neutrale Kleuterscholen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1954-1964
0,12 m
11

0142
Toneel- en Letterlievende Vereniging 'Varia'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1873) 1907-
2,00 m
83

0143
Leesgezelschap 'Crescendo'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1866-1878
0,04 m
2

0158
Mondaccordeonvereniging 'Hohner Boys'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1950-1950
0,01 m
1

0180
Arbeidersmuziekvereniging, later Muziekvereniging 'Voorwaarts'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1905-1979
0,48 m
28

0188
Historische Vereniging Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1966-1982
2,80 m
121

0268
Prins Bernhardschool (LEAO), Planciusschool (HNO), samen vanaf 1982 De Vaart (LHNO, IHNO, LEAO, MDGO)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1965-1991
13,24 m
68

0271
Nutskleuterschool

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1906) 1917-
0,84 m
25

0272
Stichting (Nationaal) Visserijmuseum/Instituut voor de Nederlandse Zeevisserij

Archiefvormer(s):
- Stichting Visserijmuseum

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1960-2000
4,00 m
223

0273
Stichting Exploitatie Museumkade

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1958)1990-2
0,60 m
42

0274
Stichting Jubileumproject Visserijmuseum

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1984-1994
0,24 m
16

0281
Vereniging Openbare leeszaal en bibliotheek, later Gemeentebibliotheek

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1920-1992
4,20 m
114

0285
Schoolvereniging CATENA

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1959-1969
0,12 m
11

0286
Openbare Scholengemeenschap voor MAVO, HAVO en VWO 'Prof. Casimir' (voorheen Gemeente Lyceum Vlaardingen)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1968-1980 (1
2,04 m
129

0291
Gereformeerde Zangvereeniging, vanaf 1940 Gereformeerde Oratoriumvereeniging, vanaf 1951 Christelijke Oratoriumvereniging Gloria in Excelsis Deo en vanaf 1954 Toonkunstkoor
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1919-1979
0,60 m
 
Samenvatting:
NB
Vanaf 1954 was er samenwerking met het Toonkunstkoor, verbonden aan de Maatschappij tot bevordering van de toonkunst. Zie ook:
0072 Archief Maatschappij tot bevordering der toonkunst, afdeling Vlaardingen, 1909-1954 en vanaf 1954 Toonkuntskoor (31-II-3, 4) en 0627 Gloria - Toonkunst

0316
Nederlandse Christen Vrouwen Bond, afdeling Vlaardingen-Zuid

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1965-1995
0,12 m
14

0378
Kweekschool voor kleuterleidsters 'De Christelijke Vormschool', later 'Frans Boogaardschool', Christelijke opleiding voor kleuteronderwijs, later PABO

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1946-1983
4,00 m
61

0379
Vlaardings Kunstcentrum (VKC)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1955-1977
1,36 m
22

0381
Stichting Culturele Kring

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1951-1960
0,12 m
6

0382
Christelijke Harmonievereniging 'Sursum Corda'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1902-1976
2,48 m
84

0383
Federatie van Zangverenigingen te Vlaardingen/Federatie van Vlaardingse zangverenigingen
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1968-2004
0,96 m
 
Samenvatting:

Aankomsttitel 2004.

0384
Nederlandse Reisvereniging, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1952) 1958-
0,12 m
8

0392
Vereniging voor handelsonderwijs 'Kennis is macht'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1909-1975
0,84 m
53

0393
Vereniging Christelijke openbare leeszaal en bibliotheek, later Stichting Christelijke Openbare Bibliotheek
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1920-1969
0,36 m
 
Samenvatting:

0394
Vereniging Rooms-katholieke openbare bibliotheek St. Johannes de Dooper
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1961-1966
0,12 m
 
Samenvatting:

0396
Federatie van Vlaardingse Muziekgezelschappen
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1972-1990
0,60 m
 
Samenvatting:

0399
Archeologische werkgemeenschap voor (Westelijk) Nederland, afdeling 8/werkgroep Helinium

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1958-1994
0,72 m
36

0401
Stichting Comité Geuzenmonument

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1980-1984
0,48 m
3

0405
Comite voor de viering van het 700-jarig bestaan van de stad Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1968-1971
0,12 m
 
Samenvatting:

0412
Bestuur van de Vereniging De Ambachtsschool voor Vlaardingen, Stichting Christelijk Technisch Onderwijs, later Stichting Technisch Onderwijs (Burgeravondschool/Avondnijverheidsschool/Lagere Technische school (LTS) Deltaweg), later opgegaan in de Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap (VOS)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1902-1989
27,20 m
169

0423
Vlaardingse Gemengde Zangvereniging 'Het Bevrijdingskoor', vanaf 1977 het 'Annchen van den Bos-koor'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1945-1995
0,12 m
14

0434
Vlaardings Politie Dubbelmannenkwartet

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1955-1972
0,04 m
4

0438
J.A. Anderson als lid van de Commissie Stadsherstel, Stadsverfraaiing en Stadsverzorging (van de Culturele Raad Vlaardingen)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1975-1978
0,12 m
2

0443
Bestuur van de Stichting voor Katholiek Onderwijs te Vlaardingen (en zijn voorgangers, 1912-1959)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1957) 1959-
5,24 m
278

0444
Onderwijsbegeleidingsdienst Nieuwe Waterweg Noord

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1975-1993
4,00 m
64

0449
St. Caecilia(zang)koor (rooms-katholiek)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1903-2003
0,24 m
30

0450
Collectie Ton Stolk

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
oktober 1977
9,00 m
47

0453
Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1951-1999
0,36 m
32

0455
Vereniging van Vlaardingse Kunstenaars: VL. 65.

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1964)-1968
0,24 m
6

0457
Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1952-1957
0,36 m
20

0467
Vereniging Vrienden van het Visserijmuseum
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief

1,08 m
 
Samenvatting:
In 2007 werd een aanvulling ontvangen.

0475
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Vlaardingen, beheerder van het Museum Hoogstad,
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1997-2002
1,62 m
 
Samenvatting:
Het archief bevat de archivalia van het vml. museum/de vml. stichting. Het museum is overgegaan in het Vlaardings Museum! In 2007 ontving het Stadsarchief een kleine aanvulling. Aankomsttitel 2003. In 2012 bracht de heer J. ter Brugge een aanvulling over met vooral fotomateriaal.

0479
Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen, v/h Vlaardings Comité Nationale Gedenkdagen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1969 - 2002
5,40 m
39

0487
Stichting Bevrijdingsrevue 1990
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1989-1990
0,06 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2011.

0492
Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1992-1994
0,03 m
3

0498
Stichting Geuzenverzet 1940-1945

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1987-2001
3,84 m
86

0505
Schrijverskring 'Rotonde'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1992-2003
0,60 m
16

0506
Vereniging Het Vlaardings Dubbelmannenkwartet(HVD)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1974-1999
0,24 m
 
Samenvatting:
Het Vlaardings Dubbelmannenkwartet werd op 2 oktober 1974 opgericht. Het heeft precies 25 jaar bestaan. In 1998 besloot het bestuur de vereniging in 1999 op te heffen in verband met de vergrijzing van het ledenbestand. Het 25 jaar zingen werd beeindigd in een afscheidsconcert. Aankomsttitel 2003.

0510
Folkcentrum Assurancetourix (archieven van de Stichting Folkcentrum Assurancetourix, de Stichting Folkfestivals Assurancetourix en de Stichting jongerensociëteit "Club Salut les Diables")

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1971-1989
1,20 m
24

0522
Vereeniging voor Christelijk Bewaarschoolonderwijs te Vlaardinger-Ambacht (Vereeniging voor de Prinses Juliana Bewaarschool, Vereeniging voor Christelijk Kleuteronderwijs Prinses Juliana Kleuterschool)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1926-1974
0,24 m
27

0525
Vereeniging voor Bijzonder Christelijk Schoolonderwijs te Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1904-1974
1,10 m
28

0526
Vereniging voor Christelijk Onderwijs

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1961-1994
13,00 m
117

0530
Onderwijsvoorrangsgebied Vlaardingen (Initiatiefgroep, OVG Vlaardingen, Stichting Financieel Beheer OVG Vlaardingen)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1986-1992
0,06 m

0531
Platform Sociale Vernieuwing en Onderwijs,
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1990-1992
0,06 m

0538
Tamboer- en Pijpercorps 'De Pijpers', voortgezet als Drum- en Bugle Corps 'Avalance',
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1928-1979
0,36 m
 
Samenvatting:
Tamboer- en Pijpercorps "De Pijpers" is begonnen als onderafdeling van de C.J.V. "Liefde en Vrede" (Zie inventaris 0198, nummer 160 en 161). In 2012 ontving het Stadsarchief een aanvulling van de heer Ekelenburg. De aanvulling bevatte zowel archiefmateriaal als een fotoalbum van het 50-jarig bestaan en een optreden bij het 100-jarig bestaan.

0539
Werkgroep Vlaardingen Actie 'Tijd voor School'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1975-1983
0,48 m
 
Samenvatting:
Een plaatselijke werkgroep van de landelijke actie "Tijd voor School". Deze actie ijverde voor continue schooltijden van 9.00-14.30 en voor overblijfmogelijkheden voor schoolgaande kinderen.

0544
Collectie Plakboeken (Gemeente) bibliotheek
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief

0,48 m

0556
Stichting 44e scouting landelijke bandconcours

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1993
0,12 m
5

0557
Stichting Kollecties Jan Anderson

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1976-1982
0,12 m
1

0559
Stichting MARDOC (maritieme documentatie)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1982-1987
0,36 m
18

0572
Gemengd koor 'Holy'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1970 - 2006
0,84 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2008. In 2010 ontving het Stadsarchief een aanvulling.

0578
Coördinatiegroep Oudheidkundig Bodemonderzoek,

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1981-1992
0,12 m
1

0591
Collectie mevr. Verhoeff-Torn (muziekdocente)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1907-2004
0,87 m
 
Samenvatting:
Mevr. Katharina Verhoeff-Torn was tientallen jaren muziekpedagoge en dirigente. Via de heer Stolk werd haar particuliere collectie in 2005 overgedragen aan het Stadsarchief. Naast documentatie bevat de collectie ook een aantal fotoalbums en losse foto's.
In 2011 ontviing het Stadsarchief een aanvulling.

0594
Stichting Bachkring Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1964-1984
0,06 m
 
Samenvatting:
Het archief(je) bevat de oprichtingsakte en wat correspondentie over een mogelijke herstart. Het werd overgedragen tegelijkertijd met het archief van de Federatie van zangverenigingen te Vlaardingen.

0602
Zangvereniging 'Stem des Volks'/Gemengd Rijnmondkoor Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1906-1964
0,36 m
15

0607
Christelijke Hoogere Burgerschool (H.B.S.) met vijfjarige cursus, later het Groen van Prinsterer Lyceum en vanaf 1967 samen met de Chr. H.B.S. Westland-Zuid opgegaan in de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Vlaardingen,

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1919 - 1976
0,12 m
12

0608
Stichting Vlaardings Landjuweel

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1987 - 1989
0,24 m
3

0609
Vlaardingse Raad voor Jeugd- en Jongerenwerk,
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1974 - 1977
0,06 m

0610
Vlaardingse Kunst Stichting
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1982 - 1983
0,06 m

0622
Stichting RAVO Scoutingband
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1973 - 1994
1,00 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2007.

0623
Nederlandse Christen Vrouwenbond (N.C.V.B.), afdeling Holy

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1930 - 1977
0,06 m
7

0624
Stichting Gemeenschappelijke Avondulo Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1968 - 1972
0,02 m

0627
Gloria - Toonkunst ( COV Gloria in Exelsis Deo en Toonkunstkoor Vlaardingen)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1982 - 2005
0,36 m
 
Samenvatting:
NB
De samenwerking tussen de genoemde koren functioneerde vanaf de vijftiger jaren. Zie ook: 0072 Maatschappij tot bevordering van de toonkunst en 0291 COV "Gloria in Exelsis Deo". Aankomsttitel 2006. In 2009 ontving het Stadsarchief een aanvulling.

0638
Openbare Lagere School Vlaardinger-Ambacht
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1884 - 1951
0,04 m

0642
Stichting sociëteit club salut les diables
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1965 - 1970
0,48 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2008.

0643
Galerie 'Kunst+'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1980 - 1991
0,24 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2008.

0653
Commissie Oorlogsmonument 1940-1945
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1940 - 1958
0,12 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2009.

0654
Collectie van de heer Van Engelen en mevrouw Van Engelen-Odijk van de Rooms-Katholieke Jeugdbeweging (Don Boscogroep)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1955 - 1965
0,12 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2009.

0655
Openbare School voor Speciaal Onderwijs
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1919 - 2004
0,12 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2009.

0656
Reunistenkring "De Waterweg'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1947 - 1996
0,12 m
 
Samenvatting:
NB
Reunistenorganisatie van de volgende studentenverenigingen F.Q.I, N.D.D.D. en S.S.R., afdeling Vlaardingen en omgeving. Aankomsttitel 2009. Zie ook nr. 0931 uit de collectie- en inventarissenreeks. Deze reünistenkring is een afsplitsing van de te groot geworden bovenstaande reünistenkring.

0664
Volksuniversiteit Rotterdam, afd. Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1945 - 1948
0,04 m

0678
Muziekcentrum 'OpMaat'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
2000 - 2003
0,05 m

0680
Culturele Raad Vlaardingen (aanvulling H. van der Lee)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1968 - 1974
0,12 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2010.

0686
Openbare school D en I voor Lager onderwijs & Uitgebreid Lager Onderwijs
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1924 - 1945
0,24 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2010

0709
Vereeniging tot het verstrekken van Christelijk Nijverheidsonderwijs aan meisjes voor Vlaardingen, Maassluis en omstreken, later Vereniging voor Christelijk Huishoud- en Nijverheidsonderwijs voor Vlaardingen en Omstreken (Christelijke Huishoudschool 'Die Vlaerdinghe')
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1958 - 1985
0,04 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2011. De archivalia zijn een schenking van de heer A. Pontier, voormalig voorzitter van de vereniging.

0721
Werkgroep Monument Wellington Z1321 Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1994 - 2013
0,05 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2013.
Het archief is geschonken en overgebracht door de heer Hans van Ekelenburg. Hij was de drijvende kracht bij de totstandkoming van dit monument.

0739
Stichting (de) Vrije Academie Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
(1965) 1965
8,00 m
 
Samenvatting:
Na de opheffing van de Stichting (2013) is het gebouw aan de Oosthavenkade ontruimd. Door de stichting is contact opgenomen met het Stadsarchief over het acquireren van hun archief. Na selectie op bewaren en vernietigen is het te bewaren gedeelte overgebracht naar het depot aan Plein Emaus. Naast het archief van de stichting zijn er ook enkele kleine archieven 'meegekomen', waaronder van de organisatoren van het zomerterras.

0742
Collectie logboeken Rooms-katholieke padvinderij-groepen (o.a. St. Paulusstam)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1947 - 1974
0,36 m
 
Samenvatting:
Aankomsttiele 2014.

0749
Vlaarding's Mannenkoor 'Orpheus'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1909 - 2015
0,84 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel: 2015

0768
Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en natuurvriendennetwerk (NIVON)/Hoogkamer
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1976 - 1988
0,12 m
 
Samenvatting:
NB
Het archief is geschonken door de heer J. Anderson (2016).

0789
Ouderraad voor het Openbaar Voortgezet Onderwijs

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1972 - 1983
0,02 m
1

0790
Gemeenschappelijke schoolraad voor het Openbaar Onderwijs
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1971 - 1984

0840
Stichting Jubileum Jongerenreizen Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1972 - 1983

0883
Paletmanifestatie
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1954

0903
Vereniging voor christelijk schoolonderwijs
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1973 - 1985
0,02 m

0914
Open Monumentendag (comité Vlaardingen)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1990 - 2013
0,12 m
 
Samenvatting:
NB
Het archief is geschonken door de heer A. Ouwendijk. Vanwege de verhuzing heeft hij deze archivalia overgebracht naar het Stadsarchief.

0925
Barbaraschool (Roomskatholieke lagere school, later met kleuterschool gefuseerd tot basisschool)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1954 - 1986
1,44 m
 
Samenvatting:
NB
Aankomsttitel 2017. Het archief is geschonken door mevr. A.J.M. van Rutten-van Reisen. Haar vader was destijds hoofd der school. Het archief bevat veel filmmateriaal.

1007
Oranjecomité Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1920-1938
0,12 m
5

1009
Bestuur der Departementsschool tot Nut van 't Algemeen en de afdeling Maassluis van de maatschappij tot Nut van 't Algemeen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1820-1870
0,12 m

1037
Stichting Katholiek Onderwijs te Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1961-1987
0,12 m
12

1041
Vereniging voor Christelijk Onderwijs

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1897 - 1967
0,45 m
50

1042
Vereniging voor Christelijk Hervormd schoolonderwijs, later Vereniging voor Christelijk volksonderwijs

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1906 - 1967
0,50 m
140

1043
Vereniging voor Christelijk schoolonderwijs
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
(1964) 1967
1,00 m
 
Samenvatting:
De in 1967 opgerichte vereniging was een fusie van de "Vereniging voor Christelijk Onderwijs" en de "Vereniging voor Christelijk Hervormd onderwijs". Nu maakt ze deel uit van een regionale stichting voor christelijk basisonderwijs. Aankomsttitel 2006.

1054
Vereniging voor Christelijk Uitgebreid Lager Onderwijs te Maassluis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1957 - 1963
0,05 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2009.

1088
Vereeniging 'Maassluische Visscherijschool'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1898 - 1923
0,06 m

1091
Raad van Toezicht en Advies van de Stichting Nationaal Sleepvaartmuseum
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1978 - 2002
0,48 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel: 2013.

1097
Stichting Monument Abraham Kuyper
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
2005 - 2015
0,24 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2016  2.06 Instellingen op het gebied van sport, recr. en even.

Toegang   Archief/Collectie

0690 Amateur Fotografen Vereniging Vlaardingen
0199 Biljartvereniging 't Oosten'
0094 Buurtcommissie Arnold Hoogvlietstraat t.g.v. het bezoek van koningin Wilhelmina aan Vlaardingen
0086 Buurtcommissie voor de versiering van de Schoolstraat, Paterstraat, Dijksteeg en Westnieuwland t.g.v. de troonsbestijging van Koningin Wilhelmina
0093 Buurtcommissies voor de versiering van straten t.g.v. de viering van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina
0617 Christelijke Korfbal Club Spirit
0440 Christelijke Korfbalclub Oranje-Nassau (onderafdeling Oranje-Garde Vlaardingen)
0581 CJMV Padvinderij Maaszwerversstam
1036 Comité 50 jaar Bevrijding
0848 Comité Jeugdvakantievreugd (van de Stichting Vlaardingse Gemeenschap)
1056 Comité Uitstapje Ouden van Dagen (Maassluis)
0411 Comité Vlaggetjesdag
0849 Commissie Vakantiebesteding
0074 Commissie voor abonnementstoneelvoorstellingen
0078 Commissie voor het gymnastiekfeest ten gevolge van het 25-jarig bestaan van de gymmastiek- en schermvereniging "Leonidas" op 31 mei 1909
0075 Dam- en schaakgezelschap 'Amicitia'
0077 Feestcommissie voor het gymnastiekfeest van het gewest Zuid-Holland van het Nederlands gymnastiekverbond op 7 juni 1897 te Vlaardingen
0118 Filmkring Vlaardingen
0428 Gymnastiekvereniging LVT (Liefde voor Turnen) Vlaardingen, voorheen Liefde en Vrede's Turnclub
0173 Jeugdbiljartvereniging 'Olympia'
0485 Kegelvereniging(kegelclub) 'Windmill'
0171 Koninklijke Nederlandse Biljartbond, district Schiedam, later district Nieuwe Waterweg-Noord
0913 Korfbalvereniging 'Vlaardingen'
0197 Lawn Tennisclub Vlaardingen
0657 Lawntennisvereniging (L.T.V.) "De Rammelaars'
1060 Maassluise Gymnastiek Vereniging 'Sparta"
0649 Nederlandse Padvinders Gilde, district Zuid Holland Zuid, later Scouting Nederland district Vlaardingen, Schiedam en Maassluis
0071 Ontspanningsvereniging 'Ons Genoegen'
0107 Oranjebuurtvereniging 'Flevo' (omgeving Maasstraat)
0432 R.K. Turnvereniging Willen Is Kunnen (WIK)
0461 Rennerscombinatie Midden-Delfland RCMD De Coureur
0672 Rooms-Katholieke Sportvereniging 'Willen is Kunnen' (afd. voetbal)
0616 Rotterdamse Ontspanningsvereniging S.H.E.L.L (sportpark Vijfsluizen)
0540 Schaakvereniging H.V.O./Vlaardingse Schaakvereniging
0417 Schermvereniging "Iron Shell"
0104 Sociëteit 'Gezelligheid'
0625 Stichting Allart van Heemstede Vlaardingen-Holy
0920 Stichting Federatie Broekpolder en Programmaraad Broekpolder
0319 Stichting 'Halen en Brengen'
0496 Stichting Haring- en Bierfeest
0555 Stichting Lokale Omroep Vlaardingen 'Waterweg FM'
1084 Stichting Maassluise speeltuinen
0946 Stichting Vioolgroep Scouting Vlaardingen
0497 Stichting 'Vlaardings Voetbalgala'
1089 Tennisclub 'Be Quick'
0950 Turnvereniging Leonidas-Dovido
0073 Utrechtse filatelistenvereniging, afdeling Vlaardingen
0028 Vereeniging Vlaardingsche Bad- en Zweminrichting
0614 Verenigde Sociëteit 'Het Zeepaard'
0917 Vlaardingsche Football Club (VFC)
0682 Vlaardingsche Hengelaarsvereeniging "Ons Genoegen'
0534 Vlaardingse Autosport Club 'De Flardinga Rijders', v/h de Automobielclub
0264 Vlaardingse Bond voor Lichamelijke Opvoeding
0148 Vlaardingse Dam- en Schaakvereniging, vanaf 1946 Vlaardingse Damvereniging
0172 Vlaardingse federatie van biljartverenigingen
0553 Vlaardingse reddingsbrigade (VRB)
0124 Vlaardingse voetbalvereniging 'Door Oefening Sterk' (DOS)
0283 Vlaardingse Zwemclub (VZC)
0076 Voetbalvereniging 'Fortuna'
0361 Voetbalvereniging SV De Hollandiaan/Satelliet Combinatie
0473 Voetbalvereniging T.S.B.
0683 Voetbalvereniging 'Zwaluwen'
0535 Wandelgroep D(insdag) O(chtend) W(andelaars) (D.O.W.)
0611 Watersportvereniging 'Vlaardingen'

  Archiefblok Informatie

0028
Vereeniging Vlaardingsche Bad- en Zweminrichting

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1893-1945
1,24 m
48

0071
Ontspanningsvereniging 'Ons Genoegen'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1909-1920
0,06 m
5

0073
Utrechtse filatelistenvereniging, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1921-1924
0,02 m
2

0074
Commissie voor abonnementstoneelvoorstellingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1921-1926
0,06 m
6

0075
Dam- en schaakgezelschap 'Amicitia'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1859-1859
0,02 m
2

0076
Voetbalvereniging 'Fortuna'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1906-1916 (1
0,26 m
9

0077
Feestcommissie voor het gymnastiekfeest van het gewest Zuid-Holland van het Nederlands gymnastiekverbond op 7 juni 1897 te Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1897-1897
0,02 m
6

0078
Commissie voor het gymnastiekfeest ten gevolge van het 25-jarig bestaan van de gymmastiek- en schermvereniging "Leonidas" op 31 mei 1909

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1909-1909
0,02 m
6

0086
Buurtcommissie voor de versiering van de Schoolstraat, Paterstraat, Dijksteeg en Westnieuwland t.g.v. de troonsbestijging van Koningin Wilhelmina

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1898-1898
0,02 m
3

0093
Buurtcommissies voor de versiering van straten t.g.v. de viering van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1923-1923
0,03 m
26

0094
Buurtcommissie Arnold Hoogvlietstraat t.g.v. het bezoek van koningin Wilhelmina aan Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1924-1924
0,01 m
3

0104
Sociëteit 'Gezelligheid'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1925-1934
0,06 m
4

0107
Oranjebuurtvereniging 'Flevo' (omgeving Maasstraat)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1937-1951
0,02 m
1

0118
Filmkring Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1952-1960
0,06 m
18

0124
Vlaardingse voetbalvereniging 'Door Oefening Sterk' (DOS)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1920-1924
0,04 m
15

0148
Vlaardingse Dam- en Schaakvereniging, vanaf 1946 Vlaardingse Damvereniging

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1916-1983
0,48 m
32

0171
Koninklijke Nederlandse Biljartbond, district Schiedam, later district Nieuwe Waterweg-Noord

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1944-1984
2,48 m
57

0172
Vlaardingse federatie van biljartverenigingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1978-1978
0,01 m
4

0173
Jeugdbiljartvereniging 'Olympia'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1969-1980
0,12 m
10

0197
Lawn Tennisclub Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1933-1947
0,12 m
19

0199
Biljartvereniging 't Oosten'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1930-1985
0,48 m
31

0264
Vlaardingse Bond voor Lichamelijke Opvoeding

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1945-1969
0,24 m
9

0283
Vlaardingse Zwemclub (VZC)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1926-1995
4,12 m
265

0319
Stichting 'Halen en Brengen'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
2003-2003
0,05 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2004.

0361
Voetbalvereniging SV De Hollandiaan/Satelliet Combinatie

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1920-1991
5,12 m
137

0411
Comité Vlaggetjesdag
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1962-1962
0,06 m
 
Samenvatting:

0417
Schermvereniging "Iron Shell"

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1950) 1958-
2,90 m
71

0428
Gymnastiekvereniging LVT (Liefde voor Turnen) Vlaardingen, voorheen Liefde en Vrede's Turnclub

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1928-1987
1,50 m
62

0432
R.K. Turnvereniging Willen Is Kunnen (WIK)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1934-1987
1,20 m
59

0440
Christelijke Korfbalclub Oranje-Nassau (onderafdeling Oranje-Garde Vlaardingen)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1935-1990
2,12 m
39

0461
Rennerscombinatie Midden-Delfland RCMD De Coureur

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1949-2001
0,36 m
47

0473
Voetbalvereniging T.S.B.

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1957-1980
0,12 m
4

0485
Kegelvereniging(kegelclub) 'Windmill'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1965-1989
0,36 m
 
Samenvatting:
Het archief bevat baanuitslagen en spelstanden- en overzichten. Ook een aantal jaarverslagen. Bij schenking behoorden ook archivalia(w.o. clubbladen) van de Delftsche kegelbond. Aankomsttitel 2003.

0496
Stichting Haring- en Bierfeest
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1987-1995
0,24 m
 
Samenvatting:
Vanaf 2 juni 1973 werd in Vlaardingen op de eerste zaterdag van september het Haring- en Bierfeest gehouden. Een groots feest met allerlei attrakties en evenementen. In 2002 werd het voor de laatste keer georganiseerd. Aankomsttitel 2003.

0497
Stichting 'Vlaardings Voetbalgala'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1990-1993
0,12 m
 
Samenvatting:
In 1989 werd voor het eerst het Voetbalgala gehouden. Doel was de voetbalsport meer bekendheid te geven. Jaarlijks werden prijzen uitgereikt aan de beste zaterdag- en zondagspeler, de topscorer, de beste ploeg en de voetballer van het jaar.

0534
Vlaardingse Autosport Club 'De Flardinga Rijders', v/h de Automobielclub
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1965-1983
0,48 m

0535
Wandelgroep D(insdag) O(chtend) W(andelaars) (D.O.W.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1979-2001
0,36 m
26

0540
Schaakvereniging H.V.O./Vlaardingse Schaakvereniging
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1938-1957
0,04 m

0553
Vlaardingse reddingsbrigade (VRB)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1964-1996
0,24 m
 
Samenvatting:
In 2011 ontving het Stadsarchief een aanvulling.

0555
Stichting Lokale Omroep Vlaardingen 'Waterweg FM'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1984-1998
3,00 m

0581
CJMV Padvinderij Maaszwerversstam

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1923-1969
0,12 m
2

0611
Watersportvereniging 'Vlaardingen'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1971 - 1977
0,12 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2007.

0614
Verenigde Sociëteit 'Het Zeepaard'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1954 - 1961
0,02 m

0616
Rotterdamse Ontspanningsvereniging S.H.E.L.L (sportpark Vijfsluizen)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1951 - 1998
1,20 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2006.

0617
Christelijke Korfbal Club Spirit
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1973 - 1987
1,25 m
 
Samenvatting:
De Christelijke Korfbal Club "Spirit" is op 3 september 1947 opgericht door een aantal leden van de CJV Liefde en Vrede. In het begin werd er gespeeld in het Hof, tegenwoordig hebben zij hun accomodatie aan de Geert Grotelaan. Aankomsttitel 2007.

0625
Stichting Allart van Heemstede Vlaardingen-Holy
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1972 - 1975
0,02 m

0649
Nederlandse Padvinders Gilde, district Zuid Holland Zuid, later Scouting Nederland district Vlaardingen, Schiedam en Maassluis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1954 - 1994
1,50 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2008.

0657
Lawntennisvereniging (L.T.V.) "De Rammelaars'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1940 - 2007
0,24 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2009.

0672
Rooms-Katholieke Sportvereniging 'Willen is Kunnen' (afd. voetbal)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1935 - 2007
0,06 m
87

0682
Vlaardingsche Hengelaarsvereeniging "Ons Genoegen'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1910 - 1923
0,02 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2010

0683
Voetbalvereniging 'Zwaluwen'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1935 - 2005
4,30 m
143

0690
Amateur Fotografen Vereniging Vlaardingen
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1949 - 2007
0,96 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2011.

0848
Comité Jeugdvakantievreugd (van de Stichting Vlaardingse Gemeenschap)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1947 - 1971

0849
Commissie Vakantiebesteding
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1986 - 1989

0913
Korfbalvereniging 'Vlaardingen'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1962 - 2016
1,20 m
 
Samenvatting:
NB
In 2016 werd de korfbalvereniging 'Vlaardingen' opgeheven. De archivalia (m.n. het verenigingsorgaan) zijn overgebracht naar het Stadsarchief. Naast archivalia vormden ook fotomappen een belangrijk onderdeel. Zie St. 38-III-2.

0917
Vlaardingsche Football Club (VFC)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
ca. 1961 - 2
0,48 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2016.

0920
Stichting Federatie Broekpolder en Programmaraad Broekpolder
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
2005 - 2016
2,64 m
 
Samenvatting:
NB
Op het archief van de stichting Federatie Broekpolder ligt een embargo van 25 jaar. Dit wil zeggen dat stukken jonger dan 25 jaar niet aan derden ter inzage kan/zal worden gegeven, anders dan met schriftelijke toestemming van het bestuur van de Federatie Broekpolder.

0946
Stichting Vioolgroep Scouting Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1971 - 2001
0,18 m
 
Samenvatting:
NB
Aankomsttitel 2019. Omdat het clubhuis in de Broekpolder wordt gesloopt zijn archivalia overgebracht naar het Stadsarchief.

0950
Turnvereniging Leonidas-Dovido
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief

4,00 m

1036
Comité 50 jaar Bevrijding
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1994-1997
0,12 m

1056
Comité Uitstapje Ouden van Dagen (Maassluis)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1938 - 1939
0,02 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2010.

1060
Maassluise Gymnastiek Vereniging 'Sparta"
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1935 - 1955
0,12 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2010.

1084
Stichting Maassluise speeltuinen
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1955 - 1972
0,02 m

1089
Tennisclub 'Be Quick'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1922 - 1933
0,02 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2012.  2.07 Instellingen op politieke en ideële grondslag

Toegang   Archief/Collectie

0391 Aktiegroep gymnastiekzalen Vlaardingen
1005 Anti-revolutionaire Kiesvereniging Maassluis: 'Vreest God, eert de Koning'
0928 Bedrijfsledengroep (BLG) van de Industriebond N.V.V. bij het Havendedrijf Vlaardingen Oost (HVO)
0275 Christelijke Historische Unie (CHU), afdeling Vlaardingen
0404 Christen Democratisch Appel (CDA), afdeling Vlaardingen
0194 Combinatie van Vlaardingse personeelsverenigingen
1082 Comité Ramp motorschokker RO 42
0304 D66, afdeling Vlaardingen
0585 Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening, afdeling Vlaardingen
0079 Feestcommissie tot herdenking van het 100-jarig bestaan van de onafhankelijkheid
0509 Gereformeerd Politiek Verbond (GPV)
0943 Huiseigenarenvereniging 'De Groene Long'
0153 Huldigingscomite Jan Buis (Partij van de Arbeid, afdeling Vlaardingen, 1953-1979)
1059 Kiesvereniging Staatkundige Gereformeerde Partij (S.G.P.) afdeling Maassluis/Maasland
0165 Koninklijke Algemene Vereniging Volksbond tegen Drankmisbruik, afdeling Vlaardingen
0184 Nederlandse Binnenlandsche Strijdkrachten, verzetsgroep 'Willem'
0144 Nederlandse vereniging van huisvrouwen, afdeling Vlaardingen
0260 Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming (NVSH)
0152 Partij van de Arbeid (PvdA), afdeling Vlaardingen
0356 PSP, afdeling Vlaardingen
0600 Reformatorisch Politieke Federatie, afdeling Vlaardingen
0592 Ronde Tafel 56 Vlaardingen
0597 Rotary Club Vlaardingen
0385 Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP), afdeling Vlaardingen
0916 Soroptimistclub Beneden Maas
0650 Stichting 'Groeiend verzet in de Lickebaert'
1051 Stichting Maassluisse Gemeenschap
0360 Stichting Nederlands Gesprekscentrum, gesprekskring Vlaardingen
0719 Stichting Vlaardingen voor Ontwikkelingssamenwerking (VLOS)
0586 Stichting Vlaardingse Vrouwenraad
1101 Stichting Vluchtelingenwerk Maassluis (VWM), voorheen Stichting Begeleiding Vluchtelingen Maassluis (SBVM)
0062 Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, afdeling Vlaardingen
0126 Vereniging Burgerwacht Vlaardinger-Ambacht
0593 Vereniging Vrienden van het Lickebaert-bos
0456 Vlaardingse Anti-Revolutionaire Kiesverenigingen
0406 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), afdeling Vlaardingen
0061 Werklieden-Kiesvereeniging Volksbelang

  Archiefblok Informatie

0061
Werklieden-Kiesvereeniging Volksbelang

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1897-1908
0,12 m
14

0062
Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1925-1930
0,03 m
2

0079
Feestcommissie tot herdenking van het 100-jarig bestaan van de onafhankelijkheid

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1912-1913
0,04 m
13

0126
Vereniging Burgerwacht Vlaardinger-Ambacht

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1932-1940
0,12 m
2

0144
Nederlandse vereniging van huisvrouwen, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1954-1990 (2
2,28 m
146

0152
Partij van de Arbeid (PvdA), afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1948-2000
2,62 m
163

0153
Huldigingscomite Jan Buis (Partij van de Arbeid, afdeling Vlaardingen, 1953-1979)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1954-1958
0,12 m
1

0165
Koninklijke Algemene Vereniging Volksbond tegen Drankmisbruik, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1892-1979
0,48 m
45

0184
Nederlandse Binnenlandsche Strijdkrachten, verzetsgroep 'Willem'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1944-1946
0,24 m
12

0194
Combinatie van Vlaardingse personeelsverenigingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1963-1968
0,12 m
4

0260
Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming (NVSH)
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1953-1975
1,12 m
 
Samenvatting:
Om logistieke redenen is dit archief verplaatst naar de archiefkelder van het gemeentehuis in Maassluis. Voor raadpleging dient u vooraf contact op te nemen met het Stadsarchief Vlaardingen, stadsarchief@vlaardingen.nl of telefonisch 010-2484999. Wanneer u dit tijdig doet, liggen de stukken voor u klaar op de studiezaal aan het Plein Emaus.

0275
Christelijke Historische Unie (CHU), afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1939-1977
0,48 m
62

0304
D66, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1978-1994
0,48 m
39

0356
PSP, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1965-1990
0,60 m
45

0360
Stichting Nederlands Gesprekscentrum, gesprekskring Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1960-1977
0,12 m
 
Samenvatting:

0385
Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP), afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1904-1941
4,00 m
4

0391
Aktiegroep gymnastiekzalen Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1968-1971
0,02 m
 
Samenvatting:

0404
Christen Democratisch Appel (CDA), afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1976-1981, 1
0,10 m
29

0406
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1946-1995
1,60 m
84

0456
Vlaardingse Anti-Revolutionaire Kiesverenigingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1964-1968
0,12 m
3

0509
Gereformeerd Politiek Verbond (GPV)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1948-2003
0,60 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2003. In 2007 ontving het Stadsarchief een aanvulling.

0585
Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1952-1976
0,12 m
9

0586
Stichting Vlaardingse Vrouwenraad

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1976-1986
0,06 m
1

0592
Ronde Tafel 56 Vlaardingen
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1955-2005
1,20 m
 
Samenvatting:
2005 is voor "De Ronde Tafel 56" een jubileumjaar. Een goed moment om het archief geschoond en geïnventariseerd over te dragen aan het Stadsarchief. Vanwege de privacy zijn openbaarheidsbeperkende regels van kracht. In 2008 ontving het Stadsarchief een aanvulling.
Idem in 2012. In 2016 werd een album geacquireerd met aanwezigheidshandtekeningen op vooravonden.

0593
Vereniging Vrienden van het Lickebaert-bos
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1948-1990
0,60 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2005.
Zie ook: archieven- en collecties nr. 0650 Stichting 'Groeiend verzet in de Lickebaert'

0597
Rotary Club Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1955-1998
2,40 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2006.

0600
Reformatorisch Politieke Federatie, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1977-2000
0,24 m
18

0650
Stichting 'Groeiend verzet in de Lickebaert'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1992 - 2002
0,84 m
20

0719
Stichting Vlaardingen voor Ontwikkelingssamenwerking (VLOS)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief

0,60 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2013.

0916
Soroptimistclub Beneden Maas
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1955 - 2005
0,12 m
 
Samenvatting:
NB
Aankomsttitel 2016. De stukken worden pas twintig jaar na dato openbaar. De stukken dateren van 1955-2005.

0928
Bedrijfsledengroep (BLG) van de Industriebond N.V.V. bij het Havendedrijf Vlaardingen Oost (HVO)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief

0,60 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2017.

0943
Huiseigenarenvereniging 'De Groene Long'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
2006 - 2013
0,12 m
 
Samenvatting:
NB
Aankomsttitel 2019.

1005
Anti-revolutionaire Kiesvereniging Maassluis: 'Vreest God, eert de Koning'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1888-1980
0,12 m

1051
Stichting Maassluisse Gemeenschap

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1966 - 1971
0,04 m
2

1059
Kiesvereniging Staatkundige Gereformeerde Partij (S.G.P.) afdeling Maassluis/Maasland
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1953 - 2008
0,60 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2009.

1082
Comité Ramp motorschokker RO 42
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1929 - 1930
0,02 m

1101
Stichting Vluchtelingenwerk Maassluis (VWM), voorheen Stichting Begeleiding Vluchtelingen Maassluis (SBVM)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1992 - 2008
0,48 m
 
Samenvatting:
NB
Aankomsttitel 2019.  2.08 Geloofsgemeenschap. en andere instel. van godsdienst

Toegang   Archief/Collectie

1057 Bejaardencentrum 'Zonneweelde' van de Hervormde Gemeente Maassluis
0198 Christelijke Jeugdvereniging (CJV) 'Liefde en Vrede'
0442 Conciliair proces van de Raad van Kerken in Vlaardingen
0500 Confessionele Vereniging in de PKN, afdeling Vlaardingen
0147 Gereformeerde kerk
0145 Gereformeerde kerk (A)
0146 Gereformeerde kerk (B)
0698 Hervormde Gemeente (1951-2005)
0256 Hervormde gemeente (kerkeraad/kerkvoogdij/diakonie)
1099 Hervormde Gemeente Maassluis
0441 Hervormde Vrouwengroep Alpha
0706 Jongelingsvereniging op Gereformeerde Grondslag 'Soli Deo Gloria'
0398 Katholiek Vrouwengilde (eerder: R.K. Vrouwenbond, R.K. Vrouwenvereniging en R.K. Vrouwenbeweging)
0414 Kerkkoor 'Bethel'
0163 Mannenapostolaat, vanaf 1925 Eucharistische Bond (onderafdeling van de Nederlandschen Rooms Katholieke Volksbond, afdeling Vlaardingen)
0364 Nederlands Bijbelgenootschap, afdeling Vlaardingen
0918 Nederlands Christelijke Vrouwen Bond (N.C.V.B.), afdeling Vlaardingen
0049 Nederlandsche Middernachtzendingsvereeniging, afdeling Vlaardingen
0906 Nederlandse Christen Vrouwen Bond (N.C.V.B.), afdeling Holy-Zuid
1100 Nederlandse Protestantenbond, afdeling Maassluis en omgeving
0349 Oecumenische Gespreksgroep Holy
0598 Pax-Christi parochie
0365 Remonstrants Gereformeerde Gemeente te Vlaardingen
0571 Rooms-katholieke Heilige Geestparochie
0307 Roomskatholieke parochie van St.Joannes de Dooper en rechtsvoorgangers
0290 Spelgroep Argus (afdeling van de Christelijke Jeugdvereniging "Liefde en Vrede")
0400 Stichting (Centrale Jeugdcommissie) en St. Willibrordus Jeugdcommissie en Franciscus Lodewijk-, Willibrordus-, Lucia- en Barbaragroep van Scouting Nederland
0471 Vereniging voor In- en Uitwendige Zending te Vlaardingen
0619 Werkgroep Kythera
0501 Willibrord Parochie

  Archiefblok Informatie

0049
Nederlandsche Middernachtzendingsvereeniging, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1916-1933
0,03 m
1

0145
Gereformeerde kerk (A)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1848-1921
0,96 m
74

0146
Gereformeerde kerk (B)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1887-1921
1,48 m
66

0147
Gereformeerde kerk

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1892) 1921-
24,00 m
530

0163
Mannenapostolaat, vanaf 1925 Eucharistische Bond (onderafdeling van de Nederlandschen Rooms Katholieke Volksbond, afdeling Vlaardingen)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1917-1927
0,06 m
2

0198
Christelijke Jeugdvereniging (CJV) 'Liefde en Vrede'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1877, 1883)
6,72 m
279

0256
Hervormde gemeente (kerkeraad/kerkvoogdij/diakonie)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1603-1951
39,00 m
739

0290
Spelgroep Argus (afdeling van de Christelijke Jeugdvereniging "Liefde en Vrede")

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1955) 1959-
0,36 m
21

0307
Roomskatholieke parochie van St.Joannes de Dooper en rechtsvoorgangers
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1683-1980
6,24 m
 
Samenvatting:
DTB's aanwezig van c.a. 1932. In 2004 werden archivalia in permanente en tijdelijke bruikleen gegeven. In 2009 ontving het Stadsarchief een aanvulling.
Tot het archief behoren ook twee foto-albums en wat losse foto's (1910-1970). Zij zijn opgenomen in de collectie foto-albums, inventarisnummer 30.

0349
Oecumenische Gespreksgroep Holy
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1971-1974
0,02 m
 
Samenvatting:

0364
Nederlands Bijbelgenootschap, afdeling Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1814-1970
0,36 m
 
Samenvatting:

0365
Remonstrants Gereformeerde Gemeente te Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1650-1972 (1
5,12 m
515

0398
Katholiek Vrouwengilde (eerder: R.K. Vrouwenbond, R.K. Vrouwenvereniging en R.K. Vrouwenbeweging)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1918) 1921-
0,60 m
34

0400
Stichting (Centrale Jeugdcommissie) en St. Willibrordus Jeugdcommissie en Franciscus Lodewijk-, Willibrordus-, Lucia- en Barbaragroep van Scouting Nederland

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1966-1983
0,12 m
3

0414
Kerkkoor 'Bethel'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1988-2006
0,24 m
 
Samenvatting:

0441
Hervormde Vrouwengroep Alpha
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
(1936) 1937-
0,08 m
 
Samenvatting:

0442
Conciliair proces van de Raad van Kerken in Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1989-1993
0,12 m
5

0471
Vereniging voor In- en Uitwendige Zending te Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1888-1957
0,12 m
8

0500
Confessionele Vereniging in de PKN, afdeling Vlaardingen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
2009-2015
0,24 m
6

0501
Willibrord Parochie
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1950-1997
1,50 m
 
Samenvatting:
Parochie-archief. Veel stukken over kerkbouw.

0571
Rooms-katholieke Heilige Geestparochie

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1953-1998
0,24 m
12

0598
Pax-Christi parochie

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1968 - 2015
1,12 m
23

0619
Werkgroep Kythera
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1966
0,01 m
 
Samenvatting:
Deze oecumenische werkgroep organiseerde een hulpactie voor ontwikkelingswerk op dit eiland ten zuiden van het vasteland van Griekenland.

0698
Hervormde Gemeente (1951-2005)
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1951 - 2004
 
Samenvatting:
NB
Dit archief is in bewerking. Een lijst van het beschreven gedeelte is aanwezig op de studiezaal. Zie voor de periode vóór 1951 archieven&collecties nummer 0256. Een latere aanvulling is geplaatst in de DOKA.

0706
Jongelingsvereniging op Gereformeerde Grondslag 'Soli Deo Gloria'

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1887-1950
0,06 m
7

0906
Nederlandse Christen Vrouwen Bond (N.C.V.B.), afdeling Holy-Zuid
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1967 - 1995
0,06 m
 
Samenvatting:
NB
In 2016 geschonken door mevr. J.K. Verheij.

0918
Nederlands Christelijke Vrouwen Bond (N.C.V.B.), afdeling Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1971 - 1980
0,02 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2017

1057
Bejaardencentrum 'Zonneweelde' van de Hervormde Gemeente Maassluis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1963 - 1965
0,03 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2010.

1099
Hervormde Gemeente Maassluis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1741 - 1745

1100
Nederlandse Protestantenbond, afdeling Maassluis en omgeving
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief
1883 - ca. 1
 
Samenvatting:
NB
Aankomsttitel 2017. Het archief is via de heer Nieuwenhuis, zijn vrouw was voorganger van de Nederlandse Protestantenbond afdeling Maassluis, geschonken aan het Stadsarchief Vlaardingen/Maassluis.  2.09 Families

Toegang   Archief/Collectie

0021 Collectie nagelaten papieren van A. van Dusseldorp A.Mzn en C.J. van Dusseldorp
0022 Collectie nagelaten papieren van Cornelis Hoogendijk Kz.
0464 Collectie Van der Drift betreffende de familie IJzermans
0366 Familie Backer
0454 Familie Brouwer
0223 Familie IJzermans
0296 Familie Kikkert en aanverwante families Van den Ham van Heijst, Heijblom en Hoogendijk
0125 Familie Van Linden van den Heuvell
0259 Familie Van Toor en aanverwante families Maarleveld en Buschmann
0195 Familie Wagenaar Hummelinck, met stukken betreffende de N.V. Hollandia en de familie Van Dusseldorp
0112 Hofstede en grondheerlijkheid Holy
0191 Mandenmakerij Groeneveld, 1861-1943

  Archiefblok Informatie

0021
Collectie nagelaten papieren van A. van Dusseldorp A.Mzn en C.J. van Dusseldorp

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1858-1946
0,30 m
21

0022
Collectie nagelaten papieren van Cornelis Hoogendijk Kz.

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1803-1935
0,24 m
22

0112
Hofstede en grondheerlijkheid Holy

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1559-1866
0,36 m
32

0125
Familie Van Linden van den Heuvell

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1663-1948
8,00 m
810

0191
Mandenmakerij Groeneveld, 1861-1943

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
ca 1740-1932
0,06 m
35

0195
Familie Wagenaar Hummelinck, met stukken betreffende de N.V. Hollandia en de familie Van Dusseldorp

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1772-1969
0,84 m
75

0223
Familie IJzermans

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1753) 1832-
0,12 m
20

0259
Familie Van Toor en aanverwante families Maarleveld en Buschmann

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1883-1978
1,00 m
97

0296
Familie Kikkert en aanverwante families Van den Ham van Heijst, Heijblom en Hoogendijk

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1633-1939
0,84 m
99

0366
Familie Backer
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
17e eeuw-199
9,00 m
 
Samenvatting:

0454
Familie Brouwer

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief

0,24 m
9

0464
Collectie Van der Drift betreffende de familie IJzermans

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief

0,24 m
35  2.10 Personen

Toegang   Archief/Collectie

0418 Bolderheij; stukken betreffende Hoogstraat 200 en Emmastraat 97-99 en 101 (moskee)
0193 C. de Vries, als lid van de personeelsvereniging van scheepswerf en machinefabriek A. de Jong N.V.
0369 C. van der Linden, gemeentesecretaris
0446 Collectie A.F. de Vries/M. de Vries-van der Spek
0303 Collectie Anthony Knottenbelt
0670 Collectie dagboeken C.L. Alderliesten (1e Vlaardingse stadsdichter)
0570 Collectie H. Van der Lee
0279 Collectie Jan Bot
0518 Collectie L. Bot-Don
0460 Collectie Pieter Verhart
0468 Collectie van der Vlis
0174 Cor Don, schrijver, dichter, componist en beiaardier
0699 De heer J.J. Meijer
1040 Dirk van Dalen
0588 Dr. C. Moerman
0367 Eduard de Visser, hervormd predikant
0520 Familie de Zeeuw
0452 Genealogische Verzameling B. van Heere
0370 H.K. van Minnen (1900-1982)
0368 J.C. van Buuren van Heijst, koopman
0666 J.J. den Outer (Englandvaarder, kampgeïnterneerde, functies bij vliegmaatschappijen)
0353 Jan Bot en Lida Bot-Don
0596 Mevr. M. de Kok-van Es (vml. hoofd van de prof. Kohnstammschool, openbare school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden),
0276 Ondernemingsraad van het Havenbedrijf Vlaardingen Oost (HVO)
0265 P.K. Drossaart
0752 Persoonlijk archief de heer J. van der Zwan

  Archiefblok Informatie

0174
Cor Don, schrijver, dichter, componist en beiaardier

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1936-1981
1,00 m
37

0193
C. de Vries, als lid van de personeelsvereniging van scheepswerf en machinefabriek A. de Jong N.V.

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1947-1973
0,12 m
14

0265
P.K. Drossaart

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1607) 1825-
0,12 m
35

0276
Ondernemingsraad van het Havenbedrijf Vlaardingen Oost (HVO)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
(1934, 1936)
0,72 m
37

0279
Collectie Jan Bot

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1834-1991
5,00 m
533

0303
Collectie Anthony Knottenbelt

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1741-1923
0,30 m
14

0353
Jan Bot en Lida Bot-Don
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
ca 1935-1996
1,60 m
 
Samenvatting:

0367
Eduard de Visser, hervormd predikant

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1848-1867
0,06 m
6

0368
J.C. van Buuren van Heijst, koopman
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1857-1857
0,06 m
 
Samenvatting:

0369
C. van der Linden, gemeentesecretaris

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1929-1969
0,12 m
4

0370
H.K. van Minnen (1900-1982)
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1745-1982 (1
1,30 m
 
Samenvatting:
Aanvulling ontvangen in 1996 uit het nalatenschap van A. Verboon Jzn. In 2007 ontving het Stadsarchief een aanvulling via een dochter.

0418
Bolderheij; stukken betreffende Hoogstraat 200 en Emmastraat 97-99 en 101 (moskee)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1811-1954
0,40 m
 
Samenvatting:

0446
Collectie A.F. de Vries/M. de Vries-van der Spek

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1922-1999
0,60 m
72

0452
Genealogische Verzameling B. van Heere

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief

0,84 m
32

0460
Collectie Pieter Verhart

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1891-1991
0,50 m
30

0468
Collectie van der Vlis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief

0,24 m
 
Samenvatting:
Van der Vlis was architect. De collectie bevat documentatie en foto's over gerealiseerde bouwwerken.

0518
Collectie L. Bot-Don
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie

13,60 m

0520
Familie de Zeeuw

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1852-1927
0,06 m
7

0570
Collectie H. Van der Lee
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1963-1996
0,12 m

0588
Dr. C. Moerman
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie

2,76 m
 
Samenvatting:
NB
De eerste archivalia waren een schenking van de assistente van dr. Moerman aan het Visserijmuseum. Het museum heeft deze in 2005 in bewaring gegeven aan het Stadsarchief. In 2006 werd het persoonlijke archief van dr. C. Moerman geacquireerd.

0596
Mevr. M. de Kok-van Es (vml. hoofd van de prof. Kohnstammschool, openbare school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden),
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1956-2000
0,24 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2005.

0666
J.J. den Outer (Englandvaarder, kampgeïnterneerde, functies bij vliegmaatschappijen)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1940 - 1991
0,72 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2010.

0670
Collectie dagboeken C.L. Alderliesten (1e Vlaardingse stadsdichter)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1975 - 2010
1,08 m
 
Samenvatting:
De dagboeken zijn na zijn overlijden in 2010 overgedragen aan het Stadsarchief. Ze worden in 2030 openbaar voor derden.

0699
De heer J.J. Meijer
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1916 - 1936
0,08 m
 
Samenvatting:
Aankomstitel 2011

0752
Persoonlijk archief de heer J. van der Zwan
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1935 - 2006
0,04 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2015. De heer J. van der Zwan was werkzaam in de visserij en later bij de koopvaardij. Privé verzamelde hij veel archivalia betreffende zijn werkzame leven. Na zijn overlijden is dit door éen van zijn zonen verwerkt in een fotoboek en werd de onderliggende documentatie geschonken aan het Stadsarchief Vlaardingen.

1040
Dirk van Dalen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1800 - 1887
0,15 m
11  3.02 Genealogische collecties

Toegang   Archief/Collectie

0409 Collectie P.G. Heinsbroek
0186 Familie van Wadenoyen en aanverwante families Niermeijer, Van der Werf en De Willigen
0924 Familiearchief Doeleman (deelcollectie Maassluise tak)
0545 Genealogische collectie Den Boer
0560 Genealogische collectie, incl. correspondentie fam. (M.) Struijs

  Archiefblok Informatie

0186
Familie van Wadenoyen en aanverwante families Niermeijer, Van der Werf en De Willigen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1705-1900
0,12 m
45

0409
Collectie P.G. Heinsbroek
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
2005 - 2014
6,00 m
 
Samenvatting:

NB
De collecte van de heer Heinsbroek bevat met name archeologische aantekeningen en daaraan gerelateerde historische documentatie. De collectie bevat diamappen en genummerde archiefdozen. De ordening is aangegeven door routes. Zo is route 1 de Maassluisedijk. In totaal zijn er acht routes. Dhr. Heinsbroek hield zelf een index bij. De collectie is na zijn overlijden in 2014 geschonken aan het Stadsarchief. Vanwege de bovengeschetste achtergrond is de collectie geplaatst in het Archeologisch en bouwhistorisch depot aan de Waalstraat 100a. Voor raadpleging dient men contact op te nemen met de Gemeente Vlaardingen. Binnen het team Kunst, Cultuur en Erfgoed beheren archeologen dit depot.

0545
Genealogische collectie Den Boer
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie

10,00 m

0560
Genealogische collectie, incl. correspondentie fam. (M.) Struijs
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1975-2004
19,60 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2004. In 2006 ontving het Stadsarchief een aanvulling.

0924
Familiearchief Doeleman (deelcollectie Maassluise tak)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1992 - 2017
0,06 m
 
Samenvatting:
NB
Deze deelcollectie is aan het Stadsarchief in bruikleen gegeven. Het betreft de Maassluise tak van de familie Doeleman. Aankomsttitel 2017.  3.03 Kranten

Toegang   Archief/Collectie

1049 Collectie kranten/(kerkelijke) periodieken Maassluis e.o.
0494 Collectie kranten/kerkelijke periodieken Vlaardingen e.o.

  Archiefblok Informatie

0494
Collectie kranten/kerkelijke periodieken Vlaardingen e.o.

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
1804-2003
200,00 m
24

1049
Collectie kranten/(kerkelijke) periodieken Maassluis e.o.

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
1869 - 2011
0,84 m
25  3.04 Beeldmateriaal

Toegang   Archief/Collectie

0489 Collectie alba amicorum (16e - 19e eeuwse vriendenboekjes),
0723 Collectie amateurfotograaf J. Borsboom
0647 Collectie beeldmateriaal Holyziekenhuis
0486 Collectie Fotoalbums
0645 Collectie fotograaf H. Molenkamp
0476 Collectie Foto-kinohandel K. Boer, Westhavenplaats 20
0574 Collectie fotomateriaal (waaronder glasnegatieven)
0295 Collectie Gebrs. Roodenburg (foto- en filmcollectie Voetbalvereniging Zwaluwen)
0503 Collectie gefotografeerde panden (polaroid) voor de taxatie ten behoeve van de OZB
0541 Collectie huisnummerkaarten/plattegronden volgens indeling van de de Grootschalige Basiskaart Vlaardingen (GBKV) en kadastrale kaarten
0595 Collectie kaartmateriaal (gemeentewerken)
0488 Collectie Kalenders Vlaardingen
0499 Collectie kleinbeeldnegatieven Personen/Portretten
0695 Collectie S. Klaasse (40 jaar werkzaam bij N.V. Dorsman & Odé, actief bij de Grafische Bond (typografen) en bij de voetbalvereniging 'Fortuna'
0567 Diacollectie Den Breejen
0615 Documentatiecollectie Vlaardingse beeldende kunstenaars
1053 Foto- en diacollectie Maassluis
0568 Fotocollectie afd. Communicatie
0565 Fotocollectie Dusseldorp
0562 Fotocollectie Historische Vereniging Vlaardingen
0491 Fotocollectie 'Kunst in de openbare ruimte' van de commissie voor beeldende kunsten
0566 Fotocollectie Van den Berg
0563 Fotocollectie Van Minnen (vakantieweken)
0661 Fotocollectie Van Toor
0951 Fotocollectie Vlaardingsche Football Club
0630 Fotonegatievencollectie A.J. van Druten (amateurfotograaf)
0517 Foto-negatievencollectie visserij (J. Sluimer)
1045 Gemeentemuseum Maassluis
0744 Tekeningenarchief architectenbureau L. van der Kloot Meijburg

  Archiefblok Informatie

0295
Collectie Gebrs. Roodenburg (foto- en filmcollectie Voetbalvereniging Zwaluwen)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1932-1987
3,40 m
16

0476
Collectie Foto-kinohandel K. Boer, Westhavenplaats 20

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
1900-1965
2,50 m
11

0486
Collectie Fotoalbums
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1920-1990
2,00 m

0488
Collectie Kalenders Vlaardingen
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie

0,90 m

0489
Collectie alba amicorum (16e - 19e eeuwse vriendenboekjes),
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
1830-1858
0,06 m
4

0491
Fotocollectie 'Kunst in de openbare ruimte' van de commissie voor beeldende kunsten
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
1999
0,24 m
8
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2012.
De collectie werd opgebouwd door de commissie voor beeldende kunsten. De commissie was archiefvormend. Het archief berust in het depot aan de Markt (2002-2006). Inventarisnummer 7 is een kasboek over de periode 1960-2001.

0499
Collectie kleinbeeldnegatieven Personen/Portretten
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1900-2000
0,36 m
 
Samenvatting:
De groene mappen met negatiefstroken zijn van de heer Struijs.
Hij heeft vele repro's gemaakt van foto's die in de topocollectie zitten.
De serie negatieven is toegankelijk in Q&A. De collectie telt vijf mappen.

0503
Collectie gefotografeerde panden (polaroid) voor de taxatie ten behoeve van de OZB
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1982-1984
1,56 m
 
Samenvatting:
De collectie taxatierapporten is afkomstig van de afdeling Belastingen (nazorgarchief). Ze werden opgemaakt voor het vaststellen van de OZB. De waarde van de huizen is inmiddels veranderd, maar de serie foto's is een belangrijke aanvulling voor de atlas. De serie foto's is onvolledig.

0517
Foto-negatievencollectie visserij (J. Sluimer)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie

0,48 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2012. De collectie is door de echtgenote van de heer J. Sluimer geschonken aan de heer Zuydgeest. De heer Zuydgeest heeft de foto-negatieven 'doorgeschonken' aan het Stadsarchief. Hij maakte op de collectie indexen (alfabetisch met korte beschrijving, op naam schipper en op VL-nummer). Naast negatieven telt de collectie één mapje met originele foto's van vissersschepen.
Van een beperkt aantal foto-negatieven zijn afdrukken gemaakt, die zijn opgenomen in de Topografisch Historisch Atlas.
In 2014 ontving het Stadsarchief van de heer Zuydgeest een aanvulling.

0541
Collectie huisnummerkaarten/plattegronden volgens indeling van de de Grootschalige Basiskaart Vlaardingen (GBKV) en kadastrale kaarten
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1997
0,60 m
 
Samenvatting:
De sectie Landmeting van de dienst Stadswerk heeft Vlaardingen in kaart gebracht volgend de GBKV-indeling. Daarnaast werd er ook een serie kadastrale kaarten gemaakt (sectie B-M).

0562
Fotocollectie Historische Vereniging Vlaardingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie

3,00 m
 
Samenvatting:
NB
In 2017 ontving het Stadsarchief een mapje foto's van diverse jubilea en OMD's over de periode 1997-2012.

0563
Fotocollectie Van Minnen (vakantieweken)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie

0,60 m

0565
Fotocollectie Dusseldorp
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie

0,24 m

0566
Fotocollectie Van den Berg
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie

0,24 m
 
Samenvatting:
NB
Aankomsttitel 2001. Het zijn circa vijftig foto's over Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht. Ze zijn vervaardigd door Piet van den Berg. Via bemiddeling van de heer Zuijdgeest zijn ze overgedragen.
Het betreft foto's van gebeurtenissen. De 1-mei optocht, de herdenking van het jubileum van Willem van Oranje, een huwelijk in het raadhuis van Vlaardinger-Ambacht en dergelijke.
De C-rights berusten bij J. van den Berg, Spijkenisse.

0567
Diacollectie Den Breejen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie

0,12 m

0568
Fotocollectie afd. Communicatie
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie

0,36 m

0574
Collectie fotomateriaal (waaronder glasnegatieven)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie

29,00 m
 
Samenvatting:
NB
Het betreft "afgewerkte" foto's, dubbelen, nog te beschrijven fotomateriaal, "restjes", glasnegatieven en dergelijke. In 2014 aangevuld met een collectie glasplaten van de heer Zuydgeest.
Van een aantal glasnegatieven zijn afdrukken gemaakt, die zijn opgenomen in de fotocollectie. De kleine doosjes (een serie Vlaardingen en een serie Maassluis) zijn luchtfoto's uit de jaren '30. Ze zijn op grote hoogte genomen.

0595
Collectie kaartmateriaal (gemeentewerken)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Collectie

16,00 m
 
Samenvatting:
De collectie kaarten is afkomstig van de sectie Geo-informatie. Veel kaarten werden gemaakt t.b.v. de afdeling Gemeentewerken.

0615
Documentatiecollectie Vlaardingse beeldende kunstenaars
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1972 - 2008
0,60 m

0630
Fotonegatievencollectie A.J. van Druten (amateurfotograaf)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Archief
1957 - 2005
0,36 m
 
Samenvatting:
De collectie is 'gered' door de heer Zuydgeest. De negatieven worden beschreven. Het project loopt.

0645
Collectie fotograaf H. Molenkamp
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Collectie
ca. 1975 - 2
0,12 m

0647
Collectie beeldmateriaal Holyziekenhuis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Collectie

1,20 m
 
Samenvatting:
N.B. De collectie beeldmateriaal is in 2007 overgedragen aan het Stadsarchief. In 2011 ontving het Stadsarchief een aanvulling (A 979) van het Gemeentearchief Rotterdam.

0661
Fotocollectie Van Toor
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief

0,05 m

0695
Collectie S. Klaasse (40 jaar werkzaam bij N.V. Dorsman & Odé, actief bij de Grafische Bond (typografen) en bij de voetbalvereniging 'Fortuna'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1900 - 1952
0,12 m
 
Samenvatting:
Bij het fotomateriaal ook een oorkonde ter herinnering aan zijn benoeming tot erelid bij "Fortuna" en een cdrom met familiefoto's.

0723
Collectie amateurfotograaf J. Borsboom
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie

 
Samenvatting:
In 2014 overleed de heer J. Borsboom. Zijn omvangrijke fotocollectie schonk hij aan het Stadsarchief, waar hij jarenlang als vrijwilliger (fotograaf) verbonden was. Deze collectie is in bewerking bij de heren Zuijdgeest en Brobbel.

0744
Tekeningenarchief architectenbureau L. van der Kloot Meijburg
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1955 - 1960
0,36 m
 
Samenvatting:
Dit architektenbureau was nauw betrokken bij een aantal bouwprojecten In Vlaardingen. De mappen hadden een eigen nummer en zijn terechtgekomen in Vlaardingen. Achtereenvolgens betreft het de volgende objeccten:
257 Volkswoningbouw aan de Celebesstraat;
259 Volkswoningbouw aan de Borneostraat;
261 Bouw van etagewoningen aan de Parallelweg;
262 Bouw van etagewoningen aan de Knottenbeltlaan en de Burgemeester Pruissisngel;
265a boven- en benedenwoningen aan de Valeriusstraat;
265b boven- en benedenwoningen aan de Richard Holstraat;
265c boven- en benedenhuizen aan het Sweelinckplein;
265d boven- en benedenhuizen aan de Vettenoordsestraat;
284 Verlengde Diepenbrockstraat;
306 Raadhuis Vlaardingen (mappen I, II, III, Iv, V).

0951
Fotocollectie Vlaardingsche Football Club
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1913 - 2019
0,05 m

1045
Gemeentemuseum Maassluis

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
1900 - 2000
0,48 m
45

1053
Foto- en diacollectie Maassluis
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Collectie

0,72 m
 
Samenvatting:
NB
Geplaatst in de THA, helemaal rechts in de uitbouw. Een onderdeel van de collectie zijn twee doosjes met dia's over Maassluis, die ontvangen zijn in 2010 van het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem. Afkomstig uit het nalantenschap van de heer Paans.
  3.06 Video- en geluidsbanden

Toegang   Archief/Collectie

1050 Collectie audiovisueel (films/video met beeld en/of geluid over Maassluis)
0308 Collectie audiovisueel (films/video met beeld en/of geluid over Vlaardingen)
1061 Collectie geluid ( (grammofoonplaten, geluidsbanden, cassettebandjes en cd's)
0569 Collectie Geluid (Grammofoonplaten, geluidsbanden, cassettebandjes en cd's)

  Archiefblok Informatie

0308
Collectie audiovisueel (films/video met beeld en/of geluid over Vlaardingen)
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1920-1996
5,00 m
217
 
Samenvatting:
NB
De eigenlijke flilms/dvd's zijn opgeslagen in het depot Stadsarchief.
Onder 'eigen nummer' zijn ze daar te vinden.
In stelling 14, kast 6,7 en verder staat de 'werkvoorraad' aanwinsten. De aanwinsten zijn 'globaal' in een lijst op Data Stadsarchief, afbeeldingen administratie, terug te vinden.

0569
Collectie Geluid (Grammofoonplaten, geluidsbanden, cassettebandjes en cd's)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1956-2001
0,60 m

1050
Collectie audiovisueel (films/video met beeld en/of geluid over Maassluis)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Collectie
1950 - 1980
0,72 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2006.

1061
Collectie geluid ( (grammofoonplaten, geluidsbanden, cassettebandjes en cd's)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Collectie

1,00 m  3.07 Documentaire collecties

Toegang   Archief/Collectie

0542 Bronnenmateriaal boek "Geschiedenis van de Vlaardingse scheepswerven: Om een bevaren schip te maken"
0605 Collectie A.G. Ligthart
0687 Collectie Auke Bergsma (kunstenaar/fotograaf)
1048 Collectie burgemeester Dommisse
0692 Collectie D. Borst (musicus)
0665 Collectie de heer Gagestein
0902 Collectie de heer J. Ploeg (modelbouwer)
0636 Collectie de heer L. de Snaijer met betrekking tot kerkelijke activiteiten/betrokkenheid (Hervormde Gemeente Vlaardingen)
0930 Collectie familie De Rave - Van der Heul [corsetterie aan de Hoogstraat)
0716 Collectie flyers/folders/reclamemateriaal F. Assenberg
0949 Collectie fotograaf Jan Dulfer
0658 Collectie geboortekaartjes mevr. R. Dickhoff-Kuipers (fysiotherapeute)
0639 Collectie geboortekaartjes van verloskundige mevr. A. Mostert
0708 Collectie gemeentelijke stempels voor administratieve handelingen
0691 Collectie J. van Hees (documentatie artikel 'Slagersboek' in het Historisch Jaarboek 1990) en documentatie over de N.V. Vlaardingse Bokkersrokerij (1917-1941)
0462 Collectie Jaarverslagen
0604 Collectie Jan Heusdens (1910-1986), burgemeester van Vlaardingen van 1947-1975
0550 Collectie Jan van Hees
1038 Collectie krantenknipsels Rotterdam Dagblad m.b.t. Maassluis
0515 Collectie Kronieken
0948 Collectie L.A. (Ber) Kalden (voorzitter bestuur Stichting Lokale Omroep Waterweg en werknemer Unilever Research Labaratorium)
0130 Collectie M.C. Sigal jr.
0693 Collectie mevr. J(anka) Verhoeff
0582 Collectie N.V. Doggermaatschappij
0507 Collectie Plakboeken- en kranteknipsels
0929 Collectie plakboeken 'Geschiedenis van Vlaardingen, het heden en het verleden'
0533 Collectie plakboeken H. van der Lee, 1955-2001
0626 Collectie plakboeken van huwelijken voltrokken in de Grote Kerk
0599 Collectie Plakboeken Vermeer
0493 Collectie Pontier
0718 Collectie Portret(ge)dichten, onderdeel van dinsdaggedichtdag: concept Engelen&Engelen
0705 Collectie preken ds. W.J. Schouten (1939-1988)
0561 Collectie scholengidsen, studiegidsen en 'Naar welke school'
0463 Collectie Statuten en Huishoudelijke Reglementen
0513 Collectie Telefoongidsen
0511 Collectie Tijdschriften
0684 Collectie toneelschrijver/dichter J.E. Odijk
0583 Collectie toonkunstenares J. Mulder
0523 Collectie Voortgezet onderwijs vakdocent biologie, de heer P. Heinsbroek
0741 Documentaire collectie realisatie van de Spaanse (bloemen) trappen door Wilma Kuil en Peter Dumas
0646 Documentatiecollectie M.P. Zuydgeest (visserij)
0601 Foto- en documentatiecollectie Christelijk basisonderwijs (K.W. van Netten)
0635 H. Moerman, veehouder te Vlaardinger-Ambacht
0352 Handschriften- en Documentatieverzameling
1035 Handschriften- en documentatieverzameling Maassluis
0546 Krantenknipsels Rotterdams Dagblad
0688 Museum Oostwijk(kunstproject)
0558 Plakboeken Jeugdbibliotheek
0931 Reünistenkting 'De Nieuwe Waterweg'
0514 Zaken- en Beroepen- Adresboek/Gouden Gidsen

  Archiefblok Informatie

0130
Collectie M.C. Sigal jr.

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1920-1966
0,90 m
49

0352
Handschriften- en Documentatieverzameling

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
ca 1350-2015
16,00 m
3660

0462
Collectie Jaarverslagen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
1895-1990
4,20 m
227

0463
Collectie Statuten en Huishoudelijke Reglementen

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief

0,60 m
474

0493
Collectie Pontier

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
1988-2003
0,24 m
24

0507
Collectie Plakboeken- en kranteknipsels
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1953-1969
4,00 m
 
Samenvatting:
In het Stadsarchief zijn krantenartikelen samengebracht en toegankelijk gemaakt. Er zijn verschillende series. Sommige sterk chronologisch, andere meer thematisch. De plakboeken geven heel compact informatie over de geschiedenis van Vlaardingen. Ze bestrijken de periode van eind de jaren vijftig en de jaren zestig. Het intensieve plakwerk uit het verleden levert een uitstekende toegang op in het heden.

0511
Collectie Tijdschriften
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1892-2004
62,00 m
 
Samenvatting:
Via een alfabetische geordend kaartenbakje toegankelijk. Elk tijdschrift krijgt een plaatsingsnummer, waarop het tijdschrift te vinden is in het depot.

0513
Collectie Telefoongidsen
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1913-2003
1,00 m
 
Samenvatting:
Telefoongidsen geven een tijdsbeeld. Wie hadden er op enig moment telefoon en wie niet? Alleen al in de benamingen van de gidsen zien we de Vlaardingse historie. De eerste gids dateert van 1913, de laatste van vorig jaar.

0514
Zaken- en Beroepen- Adresboek/Gouden Gidsen
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1949-2003
1,50 m
 
Samenvatting:
In 1949 werd het Zaken- en Beroepen-Adresboek van Vlaardingen, Maassluis en Omstreken uitgegeven. Recent verschijnen Gouden Gidsen. Het Stadsarchief heeft een collectie van deze boeken/gidsen. Vooral voor de economische geschiedenis een prachtige bron voor onderzoek.

0515
Collectie Kronieken
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1869-2003
0,50 m
 
Samenvatting:
Een kroniek is een chronologisch, geordende opsomming van gedenkwaardige gebeurtenissen van bijvoorbeeld een jaar. De genoemde zaken hebben geen onderlinge samenhang. Behalve dat ze in dat bepaalde jaar gebeurden. Vlaardingen kent een lange historie van kroniekschrijvers. De eerste kronieken verschenen in de 19e eeuw. Van de 20e eeuw zijn bijna alle jaren beschreven. In het Historisch Jaarboek verschijnt ieder jaar een actuele kroniek en een kroniek van vijftig jaar geleden. Op verschillende deeltjes zijn indexen op persoonsnamen gemaakt. Samen vormen de kronieken een unieke bron voor onderzoek. Een veel gebruikte ingang om het geheugen op te frissen. Ze zijn te raadplegen op de Studiezaal.

0523
Collectie Voortgezet onderwijs vakdocent biologie, de heer P. Heinsbroek
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1998-2004
0,24 m
 
Samenvatting:
Dhr. Heinsboek was tot zomervakantie 2004 vakdocent biologie aan een school voor voortgezet onderwijs te Vlaardingen. De collectie bevat naast leerboeken, collegediktaten, repetities e.d. Aankomsttitel 2004.

0533
Collectie plakboeken H. van der Lee, 1955-2001

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
1955-2001
3,00 m
72

0542
Bronnenmateriaal boek "Geschiedenis van de Vlaardingse scheepswerven: Om een bevaren schip te maken"
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1991-1997
0,36 m
 
Samenvatting:
Voor het samenstellen van dit boek hebben de heren Struys en Zuydgeest geput uit verlerlei Vlaardingse archiefbronnen. Het bronnenmateriaal (kopien) is als documentaire collectie geschonken aan het Stadsarchief.

0546
Krantenknipsels Rotterdams Dagblad
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1970-1990
1,60 m
 
Samenvatting:
NB
De persdocumentatie is geordend op code. In de studiezaal is een alfabetische index aanwezig op onderwerp.

0550
Collectie Jan van Hees
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1970-1995
0,75 m
 
Samenvatting:
Bestaat uit:
*dia's;
*mappen over verschillende onderwerpen;
*het Samen op Weg-proces in Holy.

0558
Plakboeken Jeugdbibliotheek

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
1962-1991
0,24 m
8

0561
Collectie scholengidsen, studiegidsen en 'Naar welke school'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1965-2003, 2
0,12 m

0582
Collectie N.V. Doggermaatschappij

Archiefvormer(s):
- Stadsarchief Vlaardingen

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1877-1975
0,12 m
19

0583
Collectie toonkunstenares J. Mulder
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1927-2001
1,56 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2005.

0599
Collectie Plakboeken Vermeer

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
ca. 1950 - 1
0,72 m
18

0601
Foto- en documentatiecollectie Christelijk basisonderwijs (K.W. van Netten)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie

0,50 m
11

0604
Collectie Jan Heusdens (1910-1986), burgemeester van Vlaardingen van 1947-1975
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1904 - 1975
1,80 m
 
Samenvatting:
In 2008 zijn aan de collectie 16 fotoalbums toegevoegd. Ze zijn geschonken aan het Vlaardings & Visserij Museum en aan het Stadsarchief langdurig in bruikleen gegeven.

0605
Collectie A.G. Ligthart
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1950 - 1970
0,84 m
 
Samenvatting:
De heer A.G. Ligthart was een amateur-historicus, die veel gepubliceerd heeft over de geschiedenis van Vlaardingen m.b.t. visserij. Aankomsttitel 2006.

0626
Collectie plakboeken van huwelijken voltrokken in de Grote Kerk
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1988 - 2007
0,24 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2007.

0635
H. Moerman, veehouder te Vlaardinger-Ambacht
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1775 - 1966
0,12 m
 
Samenvatting:
Het archief bestaat uit een aantal kas- en giroboeken en een verzameling eigendomspapieren van verschillende familieleden. Aankomsttitel 2008.

0636
Collectie de heer L. de Snaijer met betrekking tot kerkelijke activiteiten/betrokkenheid (Hervormde Gemeente Vlaardingen)
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
1894 - 2006
0,12 m
6
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2008.

0639
Collectie geboortekaartjes van verloskundige mevr. A. Mostert

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
1951 - 1992
1,44 m
25

0646
Documentatiecollectie M.P. Zuydgeest (visserij)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief

1,70 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2012.

0658
Collectie geboortekaartjes mevr. R. Dickhoff-Kuipers (fysiotherapeute)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1975 - 1985
0,24 m
 
Samenvatting:
Mevr. R. Dickhoff-Kuipers was fysiotherapeute en gespecialiseerd in zwangerschapsbegeleiding. De plakboeken met kaartjes en correspondentie heeft zij geschonken aan het Stadsarchief. Aankomsttitel 2009.

0665
Collectie de heer Gagestein
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1935 - 1965
0,24 m
 
Samenvatting:
NB
Aankomsttitel 2010. De foto's zijn voornamelijk van schoolklassen, personeel, schoolreizen(Juliana van Stolbergschool, Karel Doormanschool) ed. waar de heer Adolf Gagestein (geb 2-12-1897; ovl. 5-9-1982) heeft gewerkt als leraar in het onderwijs in Vlaardingen in de periode ca 1923-1961*.
Daarnaast enkele familiefoto's, foto van een expo van het Rode Kruis en van een weekend voor leden van de Bond van Nederlandse Onderwijzers, waar dhr. Gagestein bij betrokken was.
Informatie ontvangen van dhr. M.J. Gagestein, op 24-10-2019.
De foto's zijn overgebracht naar de Collectie Gagestein, arch.nr. 0665, doos 2. De rechten zijn overgedragen aan het Stadsarchief.
Zie ook Aanwinstenformulier Topografisch-Historische Atlas A 1704, 24-10-2019.

0684
Collectie toneelschrijver/dichter J.E. Odijk
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1919 - 2009
0,06 m
 
Samenvatting:
Jan E. Odijk was schrijver van toneelstukken. In de fotocollectie zijn foto's opgenomen van de familie Odijk (aanwinsten 2009). Tot de documentatie behoren een aantal gedrukte toneelstukken. Aankomsttitel 2010.

0687
Collectie Auke Bergsma (kunstenaar/fotograaf)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1977 - 2005
0,48 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2010.

0688
Museum Oostwijk(kunstproject)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
2002 - 2009
0,24 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2010.

0691
Collectie J. van Hees (documentatie artikel 'Slagersboek' in het Historisch Jaarboek 1990) en documentatie over de N.V. Vlaardingse Bokkersrokerij (1917-1941)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
ca. 1900 - 1
0,36 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2011. In 2012 ontving het Stadsarchief een aanvulling.

0692
Collectie D. Borst (musicus)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1950 - 2008
0,96 m
 
Samenvatting:
De collectie bestaat uit onder andere bladmuziek (eigen composities), documentatie- en fotomateriaal van voorstellingen en revues zoals 'Kantje Boord' etc. Aankomsttitel 2011.

0693
Collectie mevr. J(anka) Verhoeff
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1989 - 1990
0,24 m
 
Samenvatting:
Janka Verhoeff (1928-2010), dochter van mevr. C. Verhoeff-Torn (zie archief- en colllectienummer 0591) en actief als deelneemster aan musicals als 'Kantje Boord' en dergelijke. Aankomsttitel 2011.
De collectie bevat naast scripts van musicals ook vier fotoalbums en een aantal losse (oudere) familiefoto's.
Bij de collectie behoort ook een koffer met dia's van de revue 'Even Goeie Maatjes'.

0705
Collectie preken ds. W.J. Schouten (1939-1988)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1939 - 1988
0,72 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2011.

0708
Collectie gemeentelijke stempels voor administratieve handelingen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
ca. 1950 - 2
0,12 m
 
Samenvatting:
De stempels zijn veelal afkomstig van de afdeling Burgerzaken. Titels zijn: gemeentelijke basisadministratie, de burgemeester van Vlaardingen (namens deze), leges voldaan en gelegaliseerd door. Een opruimactie bij de sectie Belastingen leverde deze oogst op. In 2011zijn ze overgebracht naar het Stadsarchief.

0716
Collectie flyers/folders/reclamemateriaal F. Assenberg
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Collectie
2005 - 2012
0,24 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2012

0718
Collectie Portret(ge)dichten, onderdeel van dinsdaggedichtdag: concept Engelen&Engelen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1999 - 2003
0,12 m
 
Samenvatting:
Portretdichten is een combinatie van de talenten van een dichter en kunstenaar. In een ontworpen, ruimtelijke installatie namen op twaalf lokaties in de Westwijk, mensen plaats, waarover een gedicht werd geschreven. De 12 dichtbundels werden geschonken aan de bibliotheek, die ze doorschonk aan het Stadsarchief. Aankomsttitel 2013.

0741
Documentaire collectie realisatie van de Spaanse (bloemen) trappen door Wilma Kuil en Peter Dumas
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1995 - 1997
0,48 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2014.

0902
Collectie de heer J. Ploeg (modelbouwer)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Collectie

0,36 m
 
Samenvatting:
NB
Deze collectie is via de heer Zuydgeest geschonken aan het Stadsarchief Vlaardingen door de heer B. Hendriks. Aankomsttitel 2016.

0929
Collectie plakboeken 'Geschiedenis van Vlaardingen, het heden en het verleden'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1950 - 1969
0,12 m
 
Samenvatting:
NB
Aankomsttitel 2016 (?).

0930
Collectie familie De Rave - Van der Heul [corsetterie aan de Hoogstraat)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):

soort
periode
omvang
Collectie
1930 - 1970
0,48 m
 
Samenvatting:
NB
Deze collectie is geschonken door de heer W. den Breems. Aankomsttitel 2017.

0931
Reünistenkting 'De Nieuwe Waterweg'
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1953 - 2018
0,36 m
 
Samenvatting:
NB
Zie ook nr. 0656 uit de collectie- en inventarissenreeks. Deze reünistenkring is een afsplitsing van de te groot geworden reünistenkring 'De Waterweg', reünisten van verschillende studentenverenigingen.

0948
Collectie L.A. (Ber) Kalden (voorzitter bestuur Stichting Lokale Omroep Waterweg en werknemer Unilever Research Labaratorium)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Collectie
1966 - 2000
0,25 m

0949
Collectie fotograaf Jan Dulfer
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1978 - 2015
1,50 m
 
Samenvatting:
NB
De collectie bevat foto's, negatieven en drukwerk gemaakt in opdracht van Vlaardingse bedrijven als Fontijne, Shipmate, Lensveld, Molenaar en de Rabobank.

1035
Handschriften- en documentatieverzameling Maassluis

Archiefvormer(s):
- Gemeente Maassluis

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
1873-2004
0,12 m
647

1038
Collectie krantenknipsels Rotterdam Dagblad m.b.t. Maassluis
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
1970-1990
0,60 m
29

1048
Collectie burgemeester Dommisse
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Collectie
1887 - 1936
0,12 m
 
Samenvatting:
Aankomsttitel 2006.  3.08 Bibliotheek

Toegang   Archief/Collectie

1047 Collectie Boeken/geschreven werken over de geschiedenis van Maassluis (Archiefbibliotheek)
0512 Collectie Boeken/geschreven werken over de geschiedenis van Vlaardingen (Archiefbibliotheek)

  Archiefblok Informatie

0512
Collectie Boeken/geschreven werken over de geschiedenis van Vlaardingen (Archiefbibliotheek)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Collectie
1617-2004
136,00 m
0

1047
Collectie Boeken/geschreven werken over de geschiedenis van Maassluis (Archiefbibliotheek)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Maassluis

soort
periode
omvang
Archief

 
Samenvatting:
De collectie boeken over de geschiedenis van Maassluis heeft een voorlopig karakter. Een gedeelte is al opgenomen in de catalogus van het Stadsarchief en op de site van de gemeente Vlaardingen te raadplegen (www.vlaardingen.nl/stadsarchief/archievenencollecties/Archiefbibliotheek).
Een ander gedeelte is (nog) niet ontsloten op SISO-code, maar wel raadpleegbaar. Neemt u hierover contact op met de studiezaalmedewerker.  3.09 Overige verzamelingen

Toegang   Archief/Collectie

0371 Collectie A. Bijl Mz.
0416 Collectie C.L. Noordhoek
0447 Collectie De Zeeman, Hoogstraat
0408 Collectie F.J. Hendriksen
0681 Collectie kleine aanvullingen op het archieven- en collectiebestand (c.k.a.)
0363 Collectie Wouter C. den Breems
0477 Zwemvereniging Vlaardingen(ZVV)

  Archiefblok Informatie

0363
Collectie Wouter C. den Breems
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief

0,60 m
 
Samenvatting:

0371
Collectie A. Bijl Mz.

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
16e eeuw-195
0,12 m
67

0408
Collectie F.J. Hendriksen
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
ca 1930-1960
0,24 m
 
Samenvatting:

0416
Collectie C.L. Noordhoek

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1982-1993
0,24 m
4

0447
Collectie De Zeeman, Hoogstraat

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
aantal delen
Archief
1889-1921
0,12 m
13

0477
Zwemvereniging Vlaardingen(ZVV)
(Dit archief is nog niet geïnventariseerd.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief
1926 - 2007
0,12 m
 
Samenvatting:
NB
De zwemvereniging Vlaardingen is rond 2010 gefuseerd met de zwemvereniging Schiedam. De heer R.N. van Dijk was jarenlang bestuurslid en actief binnen de vereniging. Hij schonk archivalia betreffende het functioneren van ZVV over de periode 2005-2007. Vooral de viering van het 75-jarig bestaan is vastgelegd.

0681
Collectie kleine aanvullingen op het archieven- en collectiebestand (c.k.a.)
(De inventaris is aanwezig op de studiezaal, maar nog niet raadpleegbaar op Internet.)

Archiefvormer(s):

Betreft plaats(en):
- Vlaardingen

soort
periode
omvang
Archief

0,84 m
 
Samenvatting:
Gestart in 2010. Het betreft kleine aanvullingen op geïnventariseerde archieven/collecties.